Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

Share

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností (dále jen „Metodika“) vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádný termín dotačního řízení, a to v termínu 4. 9. 2018 až 4. 10. 2018. Mimořádný termín dotačního řízení je určen pro registrované poskytovatele sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností. Mimořádný termín je vypisován za účelem dofinancování sociálních služeb, u kterých došlo k nepředpokládanému prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování, dále za účelem dofinancování sociálních služeb, u kterých došlo v průběhu dotačního roku k prokazatelnému navýšení kapacity poskytované sociální služby, a dále za účelem navýšení odměňování pracovníků sociálních služeb za mimořádné pracovní výkony.

Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na § 104 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel dotace

Dotaci lze v rámci tohoto mimořádného kola dotačního řízení poskytnout pouze za účelem dofinancování sociálních služeb, které se již zúčastnily prvního kola dotačního řízení na rok 2018, u kterých došlo k nepředpokládanému prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování, dále za účelem dofinancování sociálních služeb, u kterých došlo v průběhu dotačního roku k prokazatelnému navýšení kapacity poskytované sociální služby, a dále za účelem navýšení odměňování pracovníků sociálních služeb za mimořádné pracovní výkony (poskytnuté prostředky doporučujeme poskytovatelům sociálních služeb využít na vyplacení mimořádných odměn svým zaměstnancům).

Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností (§35 odst. 4 zákona o sociálních službách).

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou uvedeny v Metodice.

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok 2018 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace.

O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo jde o poskytování sociální služby dle § 52 zákona o sociálních službách. Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování příslušné sociální služeb (registraci) a/nebo není zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách, pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném programu podpory.

Termíny pro podávání žádostí

Mimořádnou žádost o dotaci pro rok 2018 je možné v aplikaci OK služby – poskytovatel zpracovat a podat v tomto termínu:

od 17. září 2018 do 24. října 2018.

Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2018 je dostupná na portálu MPSV.

Pokyny k vyplnění žádosti

Vzhledem ke skutečnosti, že dotaci v rámci tohoto mimořádného kola lze poskytnout pouze za účelem dofinancování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností, u kterých došlo v průběhu dotačního roku k nepředpokládanému prokazatelnému výpadku jiných zdrojů financování, dále za účelem dofinancování sociálních služeb, u kterých došlo v průběhu dotačního roku k prokazatelnému navýšení kapacity poskytované sociální služby, a dále za účelem navýšení odměňování pracovníků sociálních služeb za mimořádné pracovní výkony, je třeba požadavky na dofinancování v žádosti řádně odůvodnit a prokázat.

Do žádosti se vyplňují pouze ty položky rozpočtu, pro které je žádáno dofinancování (uvádí se požadované částky), neuvádí se částky původního požadavku. Žádost není v aplikaci pro účely mimořádného kola dotačního řízení upravována, při vyplňování je tak třeba dodržet veškeré obvyklé formální náležitosti žádosti!!!

Povinnou přílohou žádosti v tomto mimořádném kole dotačního řízení je Excelová tabulka „Příloha k žádosti_Počty úvazků a požadovaná částka dotace“, kterou naleznete ke stažení vlevo v menu této webové stránky. Příloha je k celé žádosti za všechny služby. Služby, které žádají o dotaci z důvodu výpadku zdrojů, případně z důvodu nárůstu kapacity, mohou pro zdůvodnění těchto skutečností využít nepovinnou přílohu „Zdůvodnění mimořádného požadavku na dotaci“ v libovolném formátu.

Zpracování žádosti lze v průběhu jejího vyplňování konzultovat prostřednictvím e-mailové adresy MPSV podporadotace@mpsv.cz.

Kontaktním místem je odbor sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, konkrétně oddělení koncepce financování sociálních služeb, Podskalská 19, Praha 2.

Kontakt na technickou podporu je k nalezení na portálu MPSV.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí