SMO ČR: Norské fondy aktuálně

Share

Finanční mechanismus EHP/Norska již řadu let pomáhá v ČR s realizací projektů, které probíhají ve spolupráci s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již byla realizována řada projektů, které pomohly zlepšit život občanů nebo přinesly důležité poznatky z různých oblastí života. V řadě tematických oblastí mohou o prostředky žádat rovněž obce. Předpokladem uskutečnění projektů je vždy spolupráce s partnery z jedné ze tří výše zmíněných zemí, výměna zkušeností a vzájemné sdílení informací. V tomto, v pořadí již třetím programovém období bylo na různé formy spolupráce se subjekty z ČR vyčleněno 184,5 milionu EUR. V článku níže naleznete přehled témat a oblastí, v jejichž rámci je možné uskutečnit projekty, včetně plánovaného výhledu výzev a kontaktních údajů.

Oblasti podpory v období 2014-2021: Pro více informací rozklikněte název oblasti podpory. Níže najdete stručné shrnutí jednotlivých oblastí ke stažení, včetně uvedení konkrétních oprávněných žadatelů.

Bilaterální spolupráce – Fond pro bilaterální vztahy je zaměřen na posílení vztahů mezi ČR a Lichtenštejnskem, Norskem a Islandem, zejména pomocí vzájemné výměny zkušeností a podpory partnerské spolupráce. Příklady aktivit: semináře, workshopy, studijní cesty, konference, studie, sběr dat apod. Zprostředkovatelem je Ministerstvo financí ČR; granty pokryjí 100% nákladů projektu. Další výzva bude otevřena zhruba ve druhé polovině května 2019 – sledujte také web www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

Kultura – podpora v oblastech obnovy a ochrany kulturního dědictví; podpora současné umělecké tvorby a její prezentace v rámci scénického a vizuálního umění a literatury; posilování kompetencí organizací sdružující umělecké obory; sdílení zkušeností v oblasti umělecké kritiky. Otevření výzvy plánováno v průběhu června 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Suzana Jovaševicová, 257 044 594, e-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz .

Lidská práva – začleňování Romů a posilování jejich postavení; uplatňování lidských práv v jednotlivých zemích; boj proti domácímu a genderově orientovanému násilí. Výzvy plánovány na 4. čtvrtletí 2019 až 2. čtvrtletí 2020. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Koudar, 257 044 592, e-mail: jiri.koudar@mfcr.cz

Občanská společnost – posílení občanské společnosti a aktivního občanství, posílení postavení zranitelných skupin. Zvýšení kapacity a udržitelnosti sektoru občanské společnosti a jejích jednotlivých organizací. Výzva bude otevřena v září 2019. Další informace najdete také na www.osf.cz .

Řádná správa – řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost. Program je mj. zaměřen na systém veřejné správy a kvalitu poskytovaných veřejných služeb, dále na integritu a účinnost protikorupčních opatření a zároveň na účinnost orgánů činných v trestním řízení, především v oblasti proti praní špinavých peněz. Vyhlášení otevřené výzvy proběhne v září 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz

Sociální dialog – Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. V ČR má program zejména tyto tři cíle: Zlepšení sociálního dialogu a spolupráce; Zvýšení provádění programu důstojné práce; Zjednodušený přístup k zaměstnání. Kontaktní e-mail: decentwork@innovationnorway.no ; další informace najdete také na  https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork .

Spravedlnost – cílem programu je zlepšit nápravný systém, zejména pomocí programů pro osoby po výkonu i v průběhu trestu; dále je program zaměřen na účinnost soudního systému a posílení právního státu. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Iva Hladíková, 257 044 381, e-mail: iva.hladikova@mfcr.cz

Vnitřní věci – rozšířená spolupráce mezi národní policií, mezinárodními subjekty a územní samosprávou. Zaměřeno především na lepší prevenci a vyšetřování trestné činnosti či mezinárodní policejní spolupráci. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hodík, 257 044 583, e-mail: jiri.hodik@mfcr.cz Zprostředkovatelem je Ministerstvo vnitra ČR, další informace najdete na www.mvcr.cz/norskefondy/

Výzkum – podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; podpora mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Dominika Paclíková, 234 611 618, Technická agentura ČR – www.tacr.cz

Vzdělávání – podpora mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a posílení institucionální spolupráce mezi subjekty z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Zaměřeno na stipendia, odborné vzdělávání a podporu podnikavosti mladých lidí. Další výzva plánována na 4. čtvrtletí 2019. Obce mohou žádat ze své pozice zřizovatelů škol. Kontaktní osoba: Ing. Jana Pávková, 221 850 511, jana.pavkova@dzs.cz Zprostředkovatelem programu je Dům zahraničních služeb, informace na www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Zdraví – zaměřeno na prevenci duševních onemocnění u dětí, prevenci přenosných i nepřenosných onemocnění se zaměřením na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a posílení role pacientů a pacientských organizací. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz Aktuální výzva otevřena do 30.9.2019.

Životní prostředí – zlepšení stavu ekosystémů, ochrana ohrožených rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Tesař, 257 044 564, e-mail: tomas.tesar@mfcr.cz Vyhlášení výzvy je plánováno na červen 2019. Zprostředkovatelem je Státní fond životního prostředí, více informací najdete také na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

Níže najdete souhrnné informace o jednotlivých programech, včetně uvedení oprávněných žadatelů:

Soubory ke stažení

 
Kultura (3 148 kB)
Lidská práva (3 272 kB)
Občanská společnost (3 301 kB)
Řádná správa (3 128 kB)
Sociální dialog (194 kB)
Spravedlnost (137 kB)
Vnitřní věci (3 109 kB)
Výzkum (3 109 kB)
Vzdělávání (117 kB)
Zdraví (197 kB)
Životní prostředí (3 144 kB)

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky