SMO ČR: Norské fondy aktuálně

Share

Finanční mechanismus EHP/Norska již řadu let pomáhá v ČR s realizací projektů, které probíhají ve spolupráci s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. S pomocí těchto financí již byla realizována řada projektů, které pomohly zlepšit život občanů nebo přinesly důležité poznatky z různých oblastí života. V řadě tematických oblastí mohou o prostředky žádat rovněž obce. Předpokladem uskutečnění projektů je vždy spolupráce s partnery z jedné ze tří výše zmíněných zemí, výměna zkušeností a vzájemné sdílení informací. V tomto, v pořadí již třetím programovém období bylo na různé formy spolupráce se subjekty z ČR vyčleněno 184,5 milionu EUR. V článku níže naleznete přehled témat a oblastí, v jejichž rámci je možné uskutečnit projekty, včetně plánovaného výhledu výzev a kontaktních údajů.

Oblasti podpory v období 2014-2021: Pro více informací rozklikněte název oblasti podpory. Níže najdete stručné shrnutí jednotlivých oblastí ke stažení, včetně uvedení konkrétních oprávněných žadatelů.

Bilaterální spolupráce – Fond pro bilaterální vztahy je zaměřen na posílení vztahů mezi ČR a Lichtenštejnskem, Norskem a Islandem, zejména pomocí vzájemné výměny zkušeností a podpory partnerské spolupráce. Příklady aktivit: semináře, workshopy, studijní cesty, konference, studie, sběr dat apod. Zprostředkovatelem je Ministerstvo financí ČR; granty pokryjí 100% nákladů projektu. Další výzva bude otevřena zhruba ve druhé polovině května 2019 – sledujte také web www.eeagrants.cz/cs/vyzvy

Kultura – podpora v oblastech obnovy a ochrany kulturního dědictví; podpora současné umělecké tvorby a její prezentace v rámci scénického a vizuálního umění a literatury; posilování kompetencí organizací sdružující umělecké obory; sdílení zkušeností v oblasti umělecké kritiky. Otevření výzvy plánováno v průběhu června 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Suzana Jovaševicová, 257 044 594, e-mail: suzana.jovasevicova@mfcr.cz .

Lidská práva – začleňování Romů a posilování jejich postavení; uplatňování lidských práv v jednotlivých zemích; boj proti domácímu a genderově orientovanému násilí. Výzvy plánovány na 4. čtvrtletí 2019 až 2. čtvrtletí 2020. Kontaktní osoba: Mgr. Jiří Koudar, 257 044 592, e-mail: jiri.koudar@mfcr.cz

Občanská společnost – posílení občanské společnosti a aktivního občanství, posílení postavení zranitelných skupin. Zvýšení kapacity a udržitelnosti sektoru občanské společnosti a jejích jednotlivých organizací. Výzva bude otevřena v září 2019. Další informace najdete také na www.osf.cz .

Řádná správa – řádná správa věcí veřejných, odpovědné instituce, transparentnost. Program je mj. zaměřen na systém veřejné správy a kvalitu poskytovaných veřejných služeb, dále na integritu a účinnost protikorupčních opatření a zároveň na účinnost orgánů činných v trestním řízení, především v oblasti proti praní špinavých peněz. Vyhlášení otevřené výzvy proběhne v září 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz

Sociální dialog – Hlavním cílem programu je posílení tripartitní spolupráce mezi organizacemi zaměstnavatelů, odborovými organizacemi a veřejnými orgány a také podpora důstojné práce. V ČR má program zejména tyto tři cíle: Zlepšení sociálního dialogu a spolupráce; Zvýšení provádění programu důstojné práce; Zjednodušený přístup k zaměstnání. Kontaktní e-mail: decentwork@innovationnorway.no ; další informace najdete také na  https://www.innovasjonnorge.no/DecentWork .

Spravedlnost – cílem programu je zlepšit nápravný systém, zejména pomocí programů pro osoby po výkonu i v průběhu trestu; dále je program zaměřen na účinnost soudního systému a posílení právního státu. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Mgr. Iva Hladíková, 257 044 381, e-mail: iva.hladikova@mfcr.cz

Vnitřní věci – rozšířená spolupráce mezi národní policií, mezinárodními subjekty a územní samosprávou. Zaměřeno především na lepší prevenci a vyšetřování trestné činnosti či mezinárodní policejní spolupráci. Výzva bude otevřena ve 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Hodík, 257 044 583, e-mail: jiri.hodik@mfcr.cz Zprostředkovatelem je Ministerstvo vnitra ČR, další informace najdete na www.mvcr.cz/norskefondy/

Výzkum – podpora aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací; podpora mezinárodní spolupráce subjektů z ČR s partnery z Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Výzva plánována na 3. čtvrtletí 2019. Kontaktní osoba: Dominika Paclíková, 234 611 618, Technická agentura ČR – www.tacr.cz

Vzdělávání – podpora mobilit, odborného vzdělávání, posílení inkluze znevýhodněných skupin a posílení institucionální spolupráce mezi subjekty z ČR, Islandu, Norska a Lichtenštejnska. Zaměřeno na stipendia, odborné vzdělávání a podporu podnikavosti mladých lidí. Další výzva plánována na 4. čtvrtletí 2019. Obce mohou žádat ze své pozice zřizovatelů škol. Kontaktní osoba: Ing. Jana Pávková, 221 850 511, jana.pavkova@dzs.cz Zprostředkovatelem programu je Dům zahraničních služeb, informace na www.dzs.cz/cz/fondy-ehp/

Zdraví – zaměřeno na prevenci duševních onemocnění u dětí, prevenci přenosných i nepřenosných onemocnění se zaměřením na snížení sociálních nerovností v oblasti zdraví a posílení role pacientů a pacientských organizací. Kontaktní osoba: Mgr. Petr Sulženko, 257 042 556, e-mail: petr.sulzenko@mfcr.cz Aktuální výzva otevřena do 30.9.2019.

Životní prostředí – zlepšení stavu ekosystémů, ochrana ohrožených rostlin a živočichů, snižování negativního vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Tesař, 257 044 564, e-mail: tomas.tesar@mfcr.cz Vyhlášení výzvy je plánováno na červen 2019. Zprostředkovatelem je Státní fond životního prostředí, více informací najdete také na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/norske-fondy/

Níže najdete souhrnné informace o jednotlivých programech, včetně uvedení oprávněných žadatelů:

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky