X
    Categories: Zprávy

Kdy a jak požádat o otcovskou a kdo má na ni nárok

Během necelých tří let od února 2018, kdy byla nová dávka tzv. otcovská zavedena, ji čerpalo téměř 139 tisíc otců. Nejvíce v roce 2018, přes 49 tisíc. Během tohoto období byly na otcovskou vyplaceno 764 milionů korun (viz tabulka níže). Na jednoho příjemce, resp. dávku, tak připadalo v průměru 5.500,- Kč. Kdo má nárok, jaká je výše otcovské a jak o dávku požádat?

Dávka “otcovské poporodní péče” (tzv. otcovská) je jednou z dávek nemocenského pojištění (viz § 38a – § 38d), která umožňuje otcům novorozeného potomka resp. potomků zůstat doma 7 dnů v prvních dnech po narození dítěte. Nastoupit je nutné do jednoho a půl měsíce po narození dítěte. Otcovská tak umožňuje otci strávit první okamžiky života s dítětem a jeho matkou.

Nastoupit otcovskou lze do jednoho a půl měsíce (6 týdnů) od narození dítěte nebo od jeho převzetí do péče. V případě adopce může otcovskou pobírat i žena (osvojitelka), viz níže.

O otcovskou zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem). Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou (více viz níže).

Výpočet otcovské je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců. Zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod. (viz níže “Jak se počítá otcovská”).

Z nemocenského pojištění se poskytují tyto dávky: a) nemocenské, b) peněžitá pomoc v mateřství, c) dávka otcovské poporodní péče (dále jen „otcovská“), d) ošetřovné, e) dlouhodobé ošetřovné, f) vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Pokud potřebujete poradit s některou z výše uvedených dávek, volejte zdarma call centra ČSSZ: 800 050 248.

Formulář žádosti o dávku otcovské poporodní péče – zkráceně “otcovská” (pdf) – viz náhled strana 1 a náhled strana 2 (pro zvětšení klikněte na obrázek). Vyplnit žádost o otcovskou online

Více o dávkách nemocenského pojištěnídalší tiskopisy pro pojištěnce – vyplnění online.

Otcovskou nelze rozdělit a čerpat po částech, je nutné čerpat najednou v celku

Výplatu dávky nelze přerušovat, nelze ji čerpat po jednotlivých dnech. Otcovská náleží jen jednou, a to i v případech, kdy rodič pečuje o dvojčata či vícerčata.

ČSSZ vyplácí dávky nemocenského pojištění zpětně. Způsob výplaty si určuje příjemce dávky. Výplata se provádí na bankovní účet nebo složenkou na adresu bydliště. Výplata složenkou je zpoplatněna.

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“ – viz níže, který je k dispozici i na kterékoliv pobočce ČSSZ (OSSZ – okresní správě sociálního zabezpečení). Viz níže “Jak požádat o otcovskou” (formulář).

Podmínkou čerpání otcovské je účast na nemocenském pojištění (výdělečná aktivita)

Podmínky nároku na otcovskou (dávku otcovské poporodní péče) stanoví zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) – viz § 38a – § 38d.

Základní podmínkou nároku na otcovskou je účast na nemocenském pojištění. Systém nemocenského pojištění je určen pro výdělečně činné osoby, které při ztrátě příjmu v případech tzv. krátkodobých sociálních událostí (dočasné pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu či karantény, ošetřování člena rodiny, těhotenství a mateřství, péče o dítě) zabezpečuje peněžitými dávkami nemocenského pojištění.

Z hlediska nemocenského pojištění se nerozlišuje, zda zaměstnanec je občanem ČR nebo jiného státu. Nemocenského pojištění mohou být účastny jen osoby, které pracují v ČR pro zaměstnavatele se sídlem na území ČR.

Další podmínkou je, že otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče přitom nemusí být sezdaní.

Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Počet vyplacených dávek otcovské a peněžité pomoci v mateřství (2018-2020)

2018 2019 2020
Peněžitá pomoc v mateřství Počet případů výplaty 598 326 597 514 578 825
v tom: muži 5 551 5 926 5 135
ženy 592 775 591 588 573 690
Výdaje v mld. Kč 9,4 10,1 10,6
Otcovská poporodní péče Počet případů výplaty 43 442 49 306 45 959
v tom: muži 43 441 49 306 45 958
ženy 1 0 1
Výdaje v mil. Kč 221,4 273,3 269,2

Kdy a jak dlouho lze čerpat otcovskou?

Délka otcovské je 7 kalendářních dní. Není podmínkou čerpat celých 7 dnů, ale nelze ji rozdělit a čerpat po částech (např. si několik týdnů vybírat volný pátek).

Otcovská se musí vyčerpat v celku, nastoupit na otcovskou lze v období 6 týdnů ode dne narození dítěte nebo jeho převzetí do péče (den nástupu si určí každý sám podle potřeby). Poté nárok na otcovskou zaniká. Dávku může otec čerpat už v době, kdy je žena s dítětem ještě v porodnici.

Jak požádat o otcovskou?

O otcovskou zaměstnanec žádá u svého zaměstnavatele předem (před nástupem) a ten předá žádost o dávku po skončení podpůrčí doby příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Současně je potřeba zaměstnavatele požádat o rodičovskou dovolenou.

  • žadatel-zaměstnanec vyplní údaje ke své osobě a odešle/předá ho svému zaměstnavateli (ten vyplní další potřebné údaje a po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ)
  • žadatel-OSVČ vyplní údaje ke své osobě a žádost o dávku uplatní po uplynutí podpůrčí doby přímo u OSSZ, u které je registrován.

V případě převzetí dítěte do péče na základě rozhodnutí soudu o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí orgánu uvedeného v ust. § 38 písm. a) až e) a g) až i) zákona č. 187/2006 Sb., může žádost o otcovskou uplatnit i pojištěnka, která dítě převzala do péče.

U dítěte narozeného v cizině je třeba vždy doložit doklad prokazující otcovství (např. rodný list).

OSVČ si žádost o otcovskou vyřizuje až následně – po vyčerpání 7 dní – na příslušné OSSZ.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče se podává na příslušném formuláři.

Upozornění
​​​​​​​Otcovská se poukazuje na účet příjemce dávky u peněžního ústavu v České republice. Uveďte též specifický symbol, je-li k Vašemu číslu přidělen. Na žádost pojištěnce se otcovská vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence, tj. poštovní poukázkou. Náklady této dávky platí příjemce dávky. Na základě žádosti pojištěnce se otcovská vyplácí do ciziny jen na účet pojištěnce u banky v cizině. Náklady této výplaty platí příjemce dávky. V tomto případě je třeba uvést číslo účtu ve tvaru IBAN, název účtu příjemce, název, adresu a stát banky v cizině, ID kód banky a typ ID banky (např. BIC SWIFT kód).

Jak se počítá výše otcovské?

Otcovská činí 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Stejně jako pro výpočet peněžité pomoci v mateřství, tzv. mateřské, je rozhodující denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá jako součet hrubého příjmu vydělený počtem kalendářních dní (výpočet je obvykle z příjmu za posledních 12 měsíců, zohledňují se vyloučené dny, jako doba na neschopence apod.). Takto stanovený denní vyměřovací základ podléhá redukci.

V roce 2021 platí tyto redukční hranice:

  • První redukční hranice je 1 182 Kč (v roce 2020 to bylo 1 162 Kč).
  • Druhá redukční hranice je 1 773 Kč (v roce 2020 to bylo 1 742 Kč).
  • Třetí redukční hranice je 3 545 Kč (v roce 2020 to bylo 3 484 Kč).

Do částky 1 182 Kč se pro otcovskou započítá 100 %, do částky 1 773 Kč se započítá 60 % a do částky 3 545 Kč se započítá 30 %.

 

Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)

Více informací k otcovské poporodní péči najdete na webu ČSSZ.

Stáhnout formulář žádosti o dávku otcovské poporodní péče – tzv. otcovskou (pdf).

 

Zdroj: ČSSZ – Česká správa sociálního zabezpečení

 

ISPV: