X
    Categories: Zprávy

Počet neziskových institucí i jejich zaměstnanců dále roste

V roce 2018 v Česku bylo 142.664 neziskových institucí. Jejich počet se oproti roku 2017, kdy u nás působilo zhruba 141 tisíc neziskových institucí, zvýšil o 1,3 %. Největší nárůst byl zaznamenán u spolků, kterých během roku 2018 vzniklo přes dva tisíce. Počet zaměstnanců v neziskovém sektorů vyjádřený v přepočtu na plné úvazky vrostl o 10,0 % na 117 tisíc. Počet dobrovolníků také mírně vzrostl, odpracovali rovněž více hodin práce. Ohodnocení dobrovolnické práce ve výši 9 mld. Kč není zahrnuto v HDP.

Počet zaměstnanců neziskových organizací v roce 2018 v přepočtu na celé úvazky (full-time equivalent, FTE) byl 117 tisíc, což je o 10,0 % více než v roce 2017 (počet fyzických osob byl vyšší). Podíl na celkové zaměstnanosti v roce 2018 byl 2,2 %.

Rozdělení neziskových organizací

  • Netržní neziskové organizace – poskytují své služby domácnostem (nadace, o.p.s., ústavy, spolky, pobočné spolky, církevní organizace, profesní komory, politické strany a hnutí a další)
  • Tržní neziskové organizace – poskytují služby podnikatelským subjektům, které je založily a které je formou členských příspěvků převážně financují (komory kromě profesních, o.p.s., spolky, zájmová sdružení právnických osob)
  • Veřejné vysoké školy, asociace zdravotních pojišťoven

Práce dobrovolníků má hodnotu více než 9 miliard korun

Dobrovolníci odpracovali v roce 2018 téměř 57 milionů hodin, což bylo o 2,6 % více než v předchozím roce. Hodnota dobrovolnické práce byla 9,3 mld. Kč, o 12 % více než v roce 2017. Ocenění mediánem hodinové mzdy (v roce 2018 částka 163,9 Kč). Dobrovolnická práce není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP a je k dispozici pouze v rámci Satelitního účtu neziskových institucí.

Dotace z veřejných zdrojů tvoří zrhuba třetinu financování netržních neziskových institucí

Financování netržních neziskových institucí se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (34,2 %) a příjmů za netržní produkci (21,3 %). Příspěvek dobrovolníků činí 11,5 %. Firemní dárcovství přispívá na provoz neziskových institucí 8 %, domácnostmi pak 8,7 %, z čehož je 4,7 % placeno jako členské příspěvky a zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2018 neziskové instituce získaly 6 % svých zdrojů.

Neziskový sektor se v roce 2018 podílel na tvorbě HDP 1,78 %. Produkce se zvýšila na 145,4 mld. Kč. Téměř 43 % této hodnoty vytvořily veřejné vysoké školy.

Nejnovější ekonomické údaje za neziskové instituce (NI) v roce 2018

Ukazatel Neziskové instituce celkem Meziroční změna
Počet organizací 142 664 1,3%
Hrubá přidaná hodnota 96 098 mil. Kč 12,0 %
Podíl na tvorbě HDP 1,78 % 0,1 p.b.
Počet zaměstnanců FTE* 116 991 10,0 %
Podíl na zaměstnanosti ČR 2,20 % 0,18 p.b.
Počet dobrovolníků FTE 32 455 3,6 %
Ocenění dobrovolnické práce 9 324 mil. Kč 11,95 %

*FTE = full-time equivalent (přepočet na celé úvazky)

Vývoj počtu pracovníků a dobrovolníků v neziskových institucích (2014 až 2018)

Rok Počet zaměstnanců v neziskových institucích Počet dobrovolníků (FTE)
2014 106 179 27 661
2015 104 176 29 184
2016 103 298 30 620
2017 106 347 31 324
2018 116 991 32 455

Více než 65 % dobrovolníků je aktivních ve spolcích a dalších 30 % v pobočných spolcích (místní jednotky spolků, například sokolové v jednotlivých městech). Tito dobrovolníci nejčastěji vykonávají činnosti pro sportovní organizace, při nichž odpracují 22 % hodin, nebo činnosti dobrovolných hasičů, které zaujímají 10 % odpracované doby. Necelá 2,5 % času odpracují dobrovolníci pro církevní organizace (církevní charity, domovy pro seniory).

Dobrovolníci podle právních forem (2018)

Počet hodin odpracovaných dobrovolníky a ocenění dobrovolnické práce (2013-2018)

Rok Počet hodin (tis.) Ocenění (mil. Kč)
2013 47 523 6 007
2014 49 594 6 309
2015 51 975 6 865
2016 54 570 7 581
2017 55 447 8 329
2018 56 866 9 324

Počty dobrovolníků a odpracovaných hodin – 2012 a 2017 – spolky a pobočné spolky

Přepočtený počet dobrovolných pracovníků (FTE) v neziskových institucích (2018)

Název právní formy 2018
Spolek 21 251
Pobočný spolek 9 519
Církevní organizace 763
Odborová organizace 250
Obecně prospěšná společnost 248
Nadační fond 111
Ústav 105
Honební společenstvo 80
Nadace 46
Zájmové sdružení právnických osob 39
Politická strana, politické hnutí 21
Školská právnická osoba 12
Komora 4
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích 2
Organizace zaměstnavatelů 2
Vysoká škola (veřejná) 1
Stavovská organizace – profesní komora 1
Česká republika celkem 32 455

Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky v neziskových institucích (2008 a 2018)

Název právní formy / Name of legal form 2008 2018
Nadace / Foundation 31 578 81 154
Nadační fond / Endowment fund 102 803 193 787
Obecně prospěšná společnost / Public Service Company 165 790 434 053
Ústav / Institute x 184 602
Vysoká škola (veřejná) / University and College (Public) x 3 453
Školská právnická osoba / School legal person 23 728 21 239
Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) / Association (club, union, etc) 17 826 743 x
Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů / Trade union and employers’ organizations x x
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích /
Special organization for representation of Czech interests in international non governmental organizations
x 3 522
Spolek / Society x 37 234 710
Odborová organizace / Trade Union x 438 338
Organizace zaměstnavatelů / Employers´ organization x 2 670
Politická strana, politické hnutí / Political party, political movement 59 974 36 924
Církevní organizace / Church and religion societies 2 696 309 1 337 032
Organizační jednotka sdružení / Organizational unit of association 26 011 276 x
Pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů / An organizational unit of a trade union and employers’ organizations x x
Organizační jednotka zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích
/ An organizational unit of a special organization for representation of Czech interests in international non governmental organization
x 0
Pobočný spolek / Branch of society x 16 677 975
Stavovská organizace – profesní komora / Professional organization – chamber 1 811 2 005
Komora / Chamber 8 105 6 724
Zájmové sdružení právnických osob / Special interest association of legal persons 55 337 68 195
Honební společenstvo / Hunting community 222 970 139 884
Česká republika celkem / Czech Republic Total 47 206 424 56 866 267

Dobrovolníci podle odvětví (2018)

Počty dobrovolníků a odpracovaných hodin – 2009 – 2015 (kromě spolků)

Data vychází ze šetření ČSÚ, které probíhá pro instituce s 10 a více zaměstnanci každoročně. Určitá skupina jednotek s 0-9 zaměstnanci je šetřena jednou za 5 let podle právní formy. Za nešetřené jednotky je proveden dopočet.

Doplňující analytické tabulky

(Poslední aktualizace: 27.10.2020)

Více si můžete přečíst v článku “Neziskových institucí i dobrovolnické práce přibylo” v časopise STATISTIKA&MY (01/2021)

Viz též Aktivní je pouze čtvrtina registrovaných neziskových organizací

Kontakt:
Mgr. Jitka Fořtová
+420 274052194
jitka.fortova@czso.cz

 

Zdroj: ČSÚ (Jitka Fořtová, oddělení netržní ekonomiky)

 

ISPV: