Aktivní je pouze čtvrtina registrovaných neziskových organizací

Ke konci roku 2017 Registr ekonomických subjektů evidoval celkem 147 857 neziskových organizací. Podíl neziskových organizací, které vykazují nějakou aktivitu, je pouze 26,5 %. Nejnižší podíl aktivních ze všech registrovaných neziskových organizací je v Karlovarském kraji (18,3 %), Ústeckém kraji (20,5 %) a v Praze (20,8 %). Uvádí to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), který na svých stránkách zveřejnil vizualizaci analýzy nestátních neziskových organizací v ČR.

V roce 2016 byl podle Českého statistického úřadu počet neziskových institucí zhruba o deset tisíc nižší (137 594) než v roce 2017  (viz Satelitní účet neziskových institucí).

Neziskový sektor se v roce 2016 podílel na tvorbě HDP 1,66 %. Produkce se zvýšila na 118,5 mld. Kč, téměř polovinu této produkce vytvořily veřejné vysoké školy. V roce 2016 bylo 55 % produkce poskytnuto bezplatně domácnostem a dalších 16 % za netržní ceny.

Počet zaměstnanců vyjádřený v přepočtených úvazcích v roce 2016 byl 104 087, což činí meziročně mírný pokles o 0,18 %. Podíl na celkové zaměstnanosti ČR je 2,0 %.

Počet odpracovaných hodin dobrovolníky vzrostl meziročně o 2,1 % na 46,1 mil. Hodnota dobrovolnické práce činí 6,4 mld. Kč, což meziročně představuje nárůst o 7,5 %. Dobrovolnická práce není podle mezinárodních standardů zahrnuta v HDP a je k dispozici pouze v rámci Satelitního účtu neziskových institucí.

Český statistický úřad dělí neziskové organizace na ty, které poskytují své služby domácnostem (netržní neziskové instituce) a ty, které poskytují služby podnikatelským subjektům, které je založily a které je formou členských příspěvků převážně financují (tržní neziskové instituce). Dále k nim řadí i veřejné vysoké školy a asociace zdravotních pojišťoven.

Významným příspěvkem satelitního účtu neziskových institucí je využití klasifikace služeb NI podle účelu (CZ-COPNI). Tato klasifikace je určena pro sledování účelu, na který neziskové instituce vydaly prostředky, přičemž nezisková instituce může vynakládat prostředky na více účelů. Kromě terciárního vzdělávání a výzkumu a vývoje v oblasti vzdělávání, na které vynakládají své prostředky veřejné vysoké školy, připadá největší podíl na rekreační a sportovní služby (15,6 %), služby sociální péče (4,8 %), kulturní služby, ostatní vzdělávání a náboženství (vše po 4,5 %) nebo zdraví (4,1 %).

Financování netržních neziskových institucí (těch, které jsou zahrnuty v sektoru NISD národního účetnictví – S.15) se z největší části skládá z transferů a dotací z veřejných zdrojů (33,3 %) a příjmů za netržní produkci (23,7 %). Příspěvek dobrovolníků činí 10,9 %. Firemní dárcovství pak přispívá na provoz neziskových institucí 5 %, domácnosti 7,9 % – z toho je 6,1 % placeno jako členské příspěvky, zbytek poskytnuto jako dary. Ze zahraničí v roce 2016 neziskové instituce získaly 3 % zdrojů.

Český statistický úřad v databázi RES eviduje neziskové organizace jednak na základě jejich převažující činnosti (klasifikace CZ-NACE), a jednak podle účelu, na který neziskové organizace vynakládají své prostředky (klasifikace CZ-COPNI). Nejčastější evidovanou činností je „činnost ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazení společných zájmů“ která je evidovaná celkem 54 769x a je řazena mezi „Ostatní činnosti“. Neziskové organizace jsou evidovány i podle svého sídla a ekonomické aktivity.

Počet neziskových organizací podle převažující činnosti v roce 2017

NACE Počet NNO
Ostatní činnosti 91 553
Kulturní, zábavní a rekreační činnosti 33 120
Zemědělství, lesnictví a rybářství 10 203
Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení 8 214
Zdravotní a sociální péče 1 373
Vzdělávání 1 366
Činnosti v oblasti nemovitostí 1 213
Profesní, vědecké a technické činnosti 501
Informační a komunikační činnosti 105
Administrativní a podpůrné činnosti 66
Stavebnictví 30
Ubytování, stravování a pohostinství 29
Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi 25
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel 19
Zpracovatelský průmysl 18
Doprava a skladování 13
Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu 5
Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů 4

Počet neziskových organizací podle právní formy v letech 2014 – 2017

Rok / právní forma Nadace Nadační fondy Obecně prospěšné společnosti Zapsané ústavy Církevní organizace Spolky Pobočné spolky
2014 (prosinec) 508 1 407 2926 123 4 158 86 956 26 118
2015 (květen) 495 1 442 2912 206 4 156 87 698 26 225
2015 (prosinec) 505 1 518 2 894 388 4 166 89 584 26 423
2016 (březen) 505 1 544 2 865 488 4 166 90 412 26 463
2016 (červen) 510 1 574 2 840 557 4 170 91 307 26 583
2016 (září) 510 1 592 2 814 626 4 170 91 931 26 359
2016 (prosinec) 516 1 635 2 792 686 4 177 92 878 26 370
2017 (duben) 515 1 670 2 774 752 4 171 93 651 26 414

Vývoj počtu pracovníků v neziskových institucích

Rok Počet zaměstnanců v neziskových institucích Počet dobrovolníků (FTE)
2011 99 527 25 968
2012 100 274 25 964
2013 104 830 25 307
2014 107 243 26 414
2015 104 277 26 102
2016 104 087 26 661

Ocenění dobrovolnické práce (mil. Kč)

Rok Počet odpracovaných hodin dobrovolníky (tis.) Ocenění dobrovolnické práce (mil. Kč)
2011 45 185 5 673
2012 44 866 5 671
2013 43 766 5 533
2014 45 608 5 803
2015 45 141 5 963
2016 46 128 6410

Satelitní účet neziskových institucí je doplněním a rozšířením národních účtů. Všechny údaje za veškeré neziskové instituce sjednocuje v jednom účtu a rozšiřuje statistické sledování o ukazatele, které jsou pro neziskové instituce charakteristické, avšak dosavadní struktura národních účtů je nezachycuje či neprezentuje – například imputovanou hodnotu práce dobrovolníků.

Požadavek na vytvoření Satelitního účtu neziskových institucí se objevil již v průběhu 90. let minulého století. Statistické oddělení Organizace spojených národů pracovalo společně s Center for Civil Society Studies na Johns Hopkins University a s odborníky, mezinárodními organizacemi a statistickými úřady z celého světa na vylepšení metodiky statistického sledování neziskových institucí.

Na vytvoření Satelitního účtu spolupracoval Český statistický úřad spolu s Centrem pro výzkum neziskového sektoru a dalšími odborníky z veřejné správy a z akademického prostředí. Český statistický úřad již v průběhu roku 2004 sestavil pilotní verzi, založenou na údajích z roku 2002 a ke konci roku 2004 poskytl první ucelené údaje o ekonomice neziskového sektoru v České republice k dispozici uživatelům

 

Zdroj: Národní kontrolní úřad, ČSÚ, Nadace neziskovky