Lidé

Petr Wija

ředitel, analytik a výzkumný pracovník, který se zaměřuje na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace, oblast dlouhodobé péče a komparativní analýzu sociální politiky. V minulosti pracoval ve veřejné správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. Podílel se na projektech v oblasti sociálních a zdravotních služeb, sociálního vyloučení, strategického městského plánování a podpory prostřednictvím integrovaných služeb. Spolupracoval např. s GAC spol. s r. o., IPR hl. města Prahy nebo Diakonií ČCE.

E-mail: wija@socialnipolitika.eu

Eva Kühnová

právnička se zaměřením na občanské, pracovní a antidiskriminační právo. Má zkušenosti s aplikací práva v privátním, veřejném i neziskovém sektoru. Působila ve společnosti Skanska a.s., na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Krampera & partneři. V současnosti pracuje jako právnička společnosti Člověk v tísni o.p.s., se kterou spolupracuje od roku 2009. Kromě poskytování právního servisu této největší středoevropské neziskovce, se zabývá i bezplatným  právním  poradenstvím pro lidi ze  sociálně vyloučených lokalit.  Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří diskriminace osob se zdravotním postižením, diskriminace na základě věku a etnika. Je spoluautorkou komentáře k antidiskriminačnímu zákonu (C.H. Beck 2010, 2016).

E-mail: kuhnova@socialnipolitika.eu

Michal Němec

odborný analytik a konzultant, který se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku bydlení a související otázky sociální politiky a také na témata nemovitostního trhu a územního rozvoje. Vystudoval obor sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působí v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pozici specialisty v oddělení analýz a prognóz a publikoval řadu studií zaměřených převážně na výše uvedená témata. Podílí se rovněž na přípravě koncepčních dokumentů, v rámci Strategického plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) garantoval oblasti dostupného bydlení a sociálního začleňování.

E-mail: nemec@socialnipolitika.eu

Magdalena Opletalová

sociální a výzkumná pracovnice, která se profesně zaměřuje především na otázky spojené se sociálním vyloučením, sociálním bydlením a domácím násilím.V minulosti pracovala ve veřejné správě (MPSV, Úřad vlády) a rovněž v řadě neziskových organizacích. Podílela se na přípravě návrhu zákona o sociálním bydlení a na výzkumných studiích zaměřených na oblast dopadů substandardního bydlení, včetně ekonomických. V současnosti působí v Agentuře pro sociální začleňování a zároveň jako krizová interventka.

E-mail: opletalova@socialnipolitika.eu

Marcela Petrová Kafková

socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje stárnutí populace a sociální gerontologii. Konkrétně se soustředí především na otázky aktivního stárnutí, environmentální gerontologie a čtvrtého věku. Působí na Ústavu populačních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Podílí se na řadě českých i mezinárodním výzkumných projektů. Více informací.

E-mail: kafkova@socialnipolitika.eu

Renáta Sedláková

je socioložka médií a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje analýzám reprezentace menšinových skupin v médiích (např. etnických a náboženských menšin, seniorů apod.). Podílí se na výzkumných projektech a analýzách médií veřejné služby – Českého rozhlasu a České televize a spolupracuje s jejich radami. Zaměřuje se přitom především na analýzu zpravodajského diskurzu a zpravodajských a publicistických sdělení. Jako sociolog se zajímá o problematiku životních trajektorií jedinců v současné proměňující se společnosti pozdní modernity, o proces stárnutí české společnosti a jeho konsekvence. K jejímu profesnímu zaměření patří i metodologie sociálních věd a specializace na inovativní metodiky šetření. Pracuje také jako konzultantka na řadě implementačních projektů.

E-mail: sedlakova@socialnipolitika.eu

Linda Sokačová

Vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím, sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na sociální a rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti, rovné příležitosti a udržitelnost. V současné době působí jako senior manažerka pro oblast udržitelnosti v organizaci Byznys pro společnost. Zabývá se zpracováním výzkumů a analýz (aktuálně např. na téma využívání příspěvku na výkon pěstounské péče). Ve výzkumné oblasti spolupracovala např. na výzkumu přístupu Romů a migrantů z postsovětských zemí ke zdravotní péči v ČR pro European Agency for Fundamentals Rights nebo na výzkumu migračních trendů v regionu Šluknovska pro Agenturu pro sociální začleňování v romských lokalitách. Byla také manažerkou výzkumného týmu v Sociologickém ústavu AV ČR pro analýzy určené pro EU Fundamental Rights Agency. V letech 2000 – 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). Díky svému působení ve vedoucích pozicích (vedoucí oddělení, ředitelka odboru) na MPSV má bohaté zkušenosti s advocacy aktivitami a prosazováním opatření v oblasti sociálního bydlení, digitální gramotnosti, sociálního začleňování, postavení lidí 50+ a sociálně-právní ochrany dětí.

E-mail: sokacova@socialnipolitika.eu

Michal Šerák

andragog, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog, lektor a autor řady studií a učebních textů z oblasti vzdělávání dospělých. Vystudoval Katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které dosud působí jako odborný asistent. Mezi jeho oblasti odborného zájmu patří především vzdělávací politika, politika vzdělávání dospělých, historie a teorie andragogiky, age management a rozvoj lidských zdrojů, personalistika a zájmové a občanské vzdělávání dospělých.

E-mail: serak@socialnipolitika.eu

Lucie Vidovićová

socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a oblasti environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce. Spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant na řadě implementačních projektů. Viz seznam publikací a další informace.

E-mail: vidovic@socialnipolitika.eu

Jan Žofka

odborný analytik a metodik v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde se věnuje zejména správě a zpracování dat Národního registru hospitalizovaných a Národního registru nemocí z povolání. Vystudoval obor Veřejná správa a regionální rozvoj na PEF ČZU v Praze a současně obor Demografie na PřF UK. V rámci diplomových prací se zaměřoval na témata „Řešení sociální nerovnosti prostřednictvím sociální politiky“ a „Vývoj hospitalizací v nemocnicích jako ukazatel zdravotního stavu populace“. Od roku 2010 se podílel na několika meziresortních projektech a analýzách dlouhodobé péče, včetně analýzy potřebnosti, kapacit, lidských zdrojů a financování služeb dlouhodobé péče.

E-mail: zofka@socialnipolitika.eu