Tým

 

Petr Wija

ředitel a člen správní rady

je analytik a výzkumný pracovník, který se zaměřuje na otázky sociální politiky spojené se stárnutím populace a sociální inkluzí, oblast integrace sociálních a zdravotních služeb a dlouhodobé péče. V minulosti pracoval ve veřejné správě (MPSV, MZ, ÚZIS) a několika neziskových organizacích. Podílel se na projektech v oblasti sociálních a zdravotních služeb, sociálního vyloučení, strategického městského plánování a podpory integrovaných služeb. Spolupracoval např. s GAC spol. s r. o., IPR hl. města Prahy nebo Diakonií ČCE.

E-mail: wija@socialnipolitika.eu

 

Lucie Vidovićová

členka správní rady

je socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a oblasti environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce. Spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant na řadě implementačních projektů. Viz seznam publikací a další informace.

E-mail: vidovic@socialnipolitika.eu

 

Michal Němec

člen správní rady

je odborný analytik a konzultant, který se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku bydlení a související otázky sociální politiky a také na témata nemovitostního trhu a územního rozvoje. Vystudoval obor sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působí v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pozici specialisty v oddělení analýz a prognóz a publikoval řadu studií zaměřených převážně na výše uvedená témata. Podílí se rovněž na přípravě koncepčních dokumentů, v rámci Strategického plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) garantoval oblasti dostupného bydlení a sociálního začleňování.

E-mail: nemec@socialnipolitika.eu

 

Eva Kühnová

je právnička se zaměřením na občanské, pracovní a antidiskriminační právo. Má zkušenosti s aplikací práva v privátním, veřejném i neziskovém sektoru. Působila ve společnosti Skanska a.s., na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Krampera & partneři. V současnosti pracuje jako právnička společnosti Člověk v tísni o.p.s., se kterou spolupracuje od roku 2009. Kromě poskytování právního servisu této největší středoevropské neziskovce, se zabývá i bezplatným  právním  poradenstvím pro lidi ze  sociálně vyloučených lokalit.  Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří diskriminace osob se zdravotním postižením, diskriminace na základě věku a etnika. Je spoluautorkou komentáře k antidiskriminačnímu zákonu (C.H. Beck 2010, 2016).

E-mail: kuhnova@socialnipolitika.eu

 

Michal Šerák

je andragog, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog, lektor a autor řady studií a učebních textů z oblasti vzdělávání dospělých. Vystudoval Katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které dosud působí jako odborný asistent. Mezi jeho oblasti odborného zájmu patří především vzdělávací politika, politika vzdělávání dospělých, historie a teorie andragogiky, age management a rozvoj lidských zdrojů, personalistika a zájmové a občanské vzdělávání dospělých.

E-mail: serak@socialnipolitika.eu

 

Jan Žofka

je odborný analytik a metodik v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, kde se věnuje zejména správě a zpracováním dat Národního registru hospitalizovaných a Národního registru nemocí z povolání. V roce 2007 ukončil studium oboru Veřejná správa a regionální rozvoj na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze obhajobou diplomové práce na téma „Řešení sociální nerovnosti prostřednictvím sociální politiky“. Souběžně absolvoval obor Demografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Studium ukončil v roce 2008 obhajobou diplomové práce na téma „Vývoj hospitalizací v nemocnicích jako ukazatel zdravotního stavu populace“. V roce 2010 se ve spolupráci s VUPSV podílel na realizaci projektu „Vývoj a výhled závislosti a potřeby dlouhodobé sociálně zdravotní péče a sociálních služeb v období 2012 – 2020 u populace nad 65 let věku z hlediska zdravotního stavu“, realizovaného pro MPSV a následně na „Analýze dlouhodobé péče v ČR“, která se zaměřovala na potřeby, kapacity, lidské zdroje a financování služeb dlouhodobé péče.

E-mail: zofka@socialnipolitika.eu