Tým

Petr Wija

ředitel a člen správní rady

je odborný analytik a konzultant v oblasti sociální politiky, zdravotnictví a dlouhodobé péče. V minulosti pracoval na Ministerstvu práce a sociálních věcí, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a Ministerstvu zdravotnictví. Spolupracoval také s Centrem pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK, Diakonií ČCE, GAC spol. s r. o. nebo Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy na projektech v oblasti sociální politiky, strategického plánování a komunitních integrovaných služeb.

E-mail: wija@socialnipolitika.eu

 

Lucie Vidovićová

členka správní rady

je socioložka a výzkumná pracovnice, která se dlouhodobě věnuje problematice věkové diskriminace, postojům společnosti vůči stárnutí, otázkám aktivního stárnutí a expertízám v oblasti zaměstnanosti, sociální a rodinné politiky a oblasti environmentální gerontologie. Podílí se na výzkumných projektech pro národní i mezinárodní instituce. Spolupracuje s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v.v.i. a Ústavem pro populační studia Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Pracuje také jako konzultant na řadě implementačních projektů. Viz seznam publikací a další informace.

E-mail: vidovic@socialnipolitika.eu

 

Michal Němec

člen správní rady

je odborný analytik a konzultant, který se dlouhodobě zaměřuje především na problematiku bydlení a související otázky sociální politiky a také na témata nemovitostního trhu a územního rozvoje. Vystudoval obor sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Působí v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy na pozici specialisty v oddělení analýz a prognóz a publikoval řadu studií zaměřených převážně na výše uvedená témata. Podílí se rovněž na přípravě koncepčních dokumentů, v rámci Strategického plánu hl. m. Prahy (Aktualizace 2016) garantoval oblasti dostupného bydlení a sociálního začleňování.

E-mail: nemec@socialnipolitika.eu

 

Hana Geissler

je analytička a výzkumná pracovnice, která se zaměřuje na problematiku sociální politiky a podporu rodinných (neformální) pečujících. Vystudovala obor veřejná a sociální politika na Fakultě sociální věd UK v Praze. Působí ve Fondu dalšího vzdělávání (FDV). V minulosti pracovala mimo jiné ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí. V rámci Fondu dalšího vzdělávání koordinovala například projekt Podpora neformálních pečovatelů podpořený z Evropského sociálního fondu. V rámci tohoto projektu byla zpracována komplexní analýza a návrhy opatření na podporu pečujících v rámci sociální politiky.

E-mail: geissler@socialnipolitika.eu

 

Eva Kühnová

je právnička se zaměřením na občanské, pracovní a antidiskriminační právo. Má zkušenosti s aplikací práva v privátním, veřejném i neziskovém sektoru. Působila ve společnosti Skanska a.s., na Ministerstvu práce a sociálních věcí a v advokátní kanceláři Rychetský Hlaváček Krampera & partneři. V současnosti pracuje jako právnička společnosti Člověk v tísni o.p.s., se kterou spolupracuje od roku 2009. Kromě poskytování právního servisu této největší středoevropské neziskovce, se zabývá i bezplatným  právním  poradenstvím pro lidi ze  sociálně vyloučených lokalit.  Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří diskriminace osob se zdravotním postižením, diskriminace na základě věku a etnika. Je spoluautorkou komentáře k antidiskriminačnímu zákonu (C.H. Beck 2010, 2016).

E-mail: kuhnova@socialnipolitika.eu

 

Michal Šerák

je andragog, výzkumný pracovník, vysokoškolský pedagog, lektor a autor řady studií a učebních textů z oblasti vzdělávání dospělých. Vystudoval Katedru andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, na které dosud působí jako odborný asistent. Mezi jeho oblasti odborného zájmu patří především vzdělávací politika, politika vzdělávání dospělých, historie a teorie andragogiky, age management a rozvoj lidských zdrojů, personalistika a zájmové a občanské vzdělávání dospělých.

E-mail: serak@socialnipolitika.eu

 

Markéta Vanclová

je supervizorka, všeobecná sestra a zdravotně-sociální pracovnice. Zaměřuje se na problematiku ucelené dlouhodobé péče a integrace sociálních a zdravotních služeb. Vystudovala bakalářský obor Zdravotní vědy na 3. LF UK a navazující magisterské obory Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích na Fakultě humanitních studií UK a Ošetřovatelskou péči v gerontologii na Masarykově univerzitě. V současnosti působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Mezi oblasti jejího odborného zájmu patří především oblast tzv. zdravotně sociálního pomezí, problematika supervize v oblasti pomáhajících profesí a etika v ošetřovatelství.

E-mail: vanclova@socialnipolitika.eu