Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018

Rada Jihomoravského kraje schválila dne 12. 2. 2018 Akční plán rodinné politiky Jihomoravského kraje na rok 2018. Plán vytyčuje klíčové aktivity, které vycházejí ze schválené Koncepce rodinné politiky Jihomoravského kraje na období 2015-2019.  Jeho součástí je i finanční plán, který je na zajištění realizace jednotlivých aktivit v kalendářním roce zapotřebí vyčlenit, dále věcná příslušnost odborů Krajského úřadu JMK a indikátory pro monitoring plnění.

Čtěte více

Vláda schválila novou rodinnou politiku. Lidovcům navzdory

Vláda schválila Koncepci rodinné politiky, kterou zpracovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Odbornou komisí pro rodinnou politiku a dalšími úřady státní správy. Koncepce bude každý rok vyhodnocena, každých pět let aktualizována a zároveň s ní bude vždy předkládána i Zpráva o rodině, která bude aktualizovaná každé tři roky.

Čtěte více

Balíček opatření ke slaďování pracovního a osobního života

Evropská komise vydala dokument k budoucí sociální dimenzi Evropské unie, který shrnuje sociální situaci v jednotlivých členských státech a nastiňuje možné scénáře spolupráce v sociální oblasti. Rovněž byl představen dlouho očekávaný balíček opatření cílících na slaďování pracovního a osobního života.

Mezi jednotlivými zeměmi existují rozdíly v sociální realitě, v míře nezaměstnanosti, v míře zaměstnanosti některých skupin osob, mezi systémy sociální ochrany, které jsou dány různými možnostmi členských států.

Čtěte více

Česká republika 2030: Lidé a společnost

Vláda na svém jednání 19. dubna 2017 schválila Strategický rámec Česká republika 2030. Strategie staví udržitelný rozvoj na kvalitě života a její průřezové podpoře. Text ve formě vize formuluje požadavky na budoucí stav, včetně nástrojů, jak ke stanoveným cílům dospět. Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR do roku 2030Strategie zahrnuje šest kapitol: 1) Lidé a společnost, 2) Hospodářský model, 3) Odolné ekosystémy, 4) Obce a regiony, 5) Globální rozvoj, 6) Dobré vládnutí.  

Čtěte více

Pečující osoby a neformální péče (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Neformální péče je péče poskytovaná osobě závislé na podpoře, pomoci a péči jejími blízkými rodinnými příslušníky, příbuznými nebo známými. Počet neformálních pečovatelů v České republice se odhaduje na 250 tisíc[1]. Jiné prameny uvádějí až téměř 300 tis. osob. Polovinu osob pečujících tvoří osoba blízká. Téměř dvě třetiny dlouhodobé péče je u nás poskytováno ženami ve středním nebo raném důchodovém věku, mezi 35 a 64 rokem. Tato forma bezplatné péče je mimořádně důležitou součástí systému dlouhodobé péče, podle kvalifikovaných odhadů 70–90 % veškeré sociální a zdravotní dlouhodobé péče je poskytováno rodinnými příslušníky nebo jinými pečujícími. Čtěte více

Rada vlády pro udržitelný rozvoj schválila Strategický rámec Česká republika 2030

Rada vlády pro udržitelný rozvoj (RVUR) schválila klíčový dokument pro rozvoj Česka na dalších třináct let. Dokument Strategický rámec Česká republika 2030 definuje nejdůležitější trendy, se kterými se bude Česká republika muset vyrovnat a také cíle, kterých chce v příští dekádě stát ve spolupráci s municipalitami, se soukromým i neziskovým sektorem dosáhnout.

Čtěte více

Hospodářská komora: Zákon o sociálním bydlení pokřiví trh s bydlením

Podle Hospodářské komory (HK) vznik sociálního bytového fondu “bude mít negativní dopad na trh s bydlením, nekontrolovatelně zvýší výdaje státního rozpočtu a pomůže hlavně těm lidem, kterým se vyplatí dlouhodobě žít z podpory státu”. Přijetí zákona podle komory  místo očekávaného odstranění bytové nouze povede jen k nesystémovému rozdávání bytů za sociální nájemné, hrazené z peněz daňových poplatníků.

Čtěte více

Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie “Fuller Working Lives A Partnership Approach”  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a “neodepisovali” lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele. 

Čtěte více

Proč jsou některé politiky neefektivní (World Development Report 2017: Governance and the Law)

Proč často nejsou připraveny a implementovány dobře připravené veřejné politiky? A pokud ano, proč se často nedaří dosáhnout požadovaných výsledků v oblasti rozvoje, jako je bezpečnost, růst a spravedlnost (ekvita)?

Světová zpráva o rozvoji 2017 na téma vládnutí a právo A proč mají některé špatné politiky přetrvávají? Světová banka vydala “Světovou zprávu o rozvoji 2017” na téma vládnutí a právo (viz shrnutí), která se zaměřuje na tyto klíčové otázky.

Čtěte více