Slovensko novelizovalo zákon o sociálních službách a přijalo strategii integrované dlouhodobé péče

Dostupné sociální služby, jejich spravedlivé financování, dlouhodobá udržitelnost zaměstnanců i vyšší pokuty jako prevence páchání provinění poskytovateli v zařízeních sociálních služeb. S tímto záměrem připravilo ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky novelu zákona o sociálních službách. Změny vycházejí především z poznatků z praxe. Ty hovoří zejména o nezbytnosti rovného přístupu k veřejným financím pro všechny poskytovatele sociálních služeb, což je předpokladem pro zastavení odlivu jejich zaměstnanců.

Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon 448/2008 Sb., o sociálních službách, vychází z Plánu legislativních úkolů vlády SR na rok 2021. Jeho cílem je především zlepšení fungování sociálních služeb, jakož i zvýšení vnímání jejich nenahraditelnosti, a tím spojené nezbytné podpory ve společnosti.

Pět základních změn

Novela obsahuje pět základních změn, které reagují na dnešní zkušenosti z praxe. První z nich je nutnost spravedlivého spolufinancování sociálních služeb pro všechny – veřejné i neveřejné poskytovatele. Rovněž vytváří právní podmínky pro zvýšení finanční podpory na spolufinancování ve vybraných zařízeních sociálních služeb krizové intervence ze státního rozpočtu a určování každoroční výše této finanční podpory nařízením vlády.

Novela rovněž upravuje podmínky vedení registru sociálních služeb a evidencí v Informačním systému sociálních služeb. Veřejnosti přinese relevantní a přehledné informace o poskytovaných sociálních službách a jejich poskytovatelích, o reálné poptávce či aktuální nabídce příslušné formy a druhu sociálních služeb v daném územním obvodu.

Současně bude jako zdroj údajů sloužit pro analytické účely potřebné pro plánování rozvoje sociálních služeb a jejich směřování. Správcem systému bude ministerstvo práce, sociálních věcí a rodiny.

Nové znění zákona reaguje i na znepokojující nárůst počtu případů nepřípustného jednání v zařízeních sociálních služeb a nedodržování platné legislativy v souvislosti s poskytováním sociální služby. S cílem odmítnout takové jednání se zvyšuje maximální výše pokuty za správní delikt (podle § 101 zákona spáchaného poskytovatelem sociální služby při poskytování sociální služby), a to více než dvojnásobně z dosavadního maxima 2.000 eur na 5.000 eur, což má být fungovat jako prevence páchání takových provinění.

Novela upravuje prodloužení přechodného období, během kterého sociální pracovník, který vykonává specializovanou odbornou činnost – sociální posudkovou činnost nebo sociální kuratelu, nemusí k jejímu výkonu splňovat podmínku zvláštního kvalifikačního předpokladu. Tato lhůta se prodlužuje o jeden rok a nově platí do 31. prosince 2023.

Nové znění zákona projednala Národní rada Slovenské republiky a postoupila ho do druhého čtení. Vstoupit v platnost má od 1. ledna 2022.

Strategie dlouhodobé péče má podpořit integraci služeb a život doma

Slovenská vláda zároveň přijala návrh Strategie dlouhodobé péče, která vychází z Programového prohlášení vlády a je také součástí Plánu obnovy a odolnosti. Dlouho očekávaný dokument hovoří o nezbytnosti propojování sociálních služeb, pečovatelské a zdravotní péče při poskytování podpory a pomoci především skupinám obyvatel dlouhodobě odkázaným na péči. Taková koordinace v současnosti na Slovensku absentuje. Záměrem je proto vytvořit podmínky pro poskytování sociálních služeb na komunitním principu, aby mohl člověk co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí. Znamená to přednost v poskytování terénních a ambulantních sociálních služeb před pobytovou formou a zajistit tím lepší kvalitu života i pro tuto skupinu lidí.

Ministerstvo je nadále otevřeno dialogu se všemi aktéry působícími v sociálních službách (samospráva, zástupci poskytovatelů sociálních služeb i cílových skupin) s cílem vytvořit silný a stabilní komplex sociálních služeb, který bude spravedlivě dostupný pro každého, kdo tuto pomoc potřebuje a zároveň stabilizuje pracovní sílu v sociální oblasti.

Návrh Strategie dlouhodobé péče v SR (Návrh Stratégie dlhodobej starostlivosti v Slovenskej republike – celý materiál)

Zdroj: MPSVR SR