Vláda schválila desatero priorit, které mají připravit Česko na stárnutí

V Česku žije 2,4 milionu lidí starších 65ti let. V roce 2050 jich podle demografických prognóz má být kolem 3 milionů, respektive až 30 procent obyvatel. Vláda proto 13. září projednala a schválila „Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“, obsahující “desatero” cílů a opatření k jejich naplnění, které mají Čechům a Češkám zajistit “důstojné, spravedlivé a komfortní stáří”.

Jejich cílem je připravit státní správu, samosprávy, zaměstnavatele i celou společnosti na demografický trend. Opatření v desateru (viz níže) mají být do roka detailně rozpracována v navazujícím akčním plánu.

„Stárnutí společnosti nemá být strašákem, ale výzvou a příležitostí pro celou společnost, jak využít potenciál lidí ve vyšším věku, a jak jim zajistit důstojné stáří. Desatero obsahuje priority, kterými je potřeba se v souvislosti se stárnutím Čechů zabývat. Zároveň jsou v něm návrhy opatření, přičemž na některých z nich už Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně pracuje. Jedním z takových kroků je zajištění spravedlivých důchodů,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Patnáct procent seniorů s příjmem pod hranicí chudoby

Ta také připomíná, že nyní žije 14,8 % seniorů pod hranicí chudoby, přičemž chudobou jsou více ohroženy ženy, které mají v průměru o skoro 3.000 Kč nižší důchody než muži.

„K částečnému narovnání pomůže již schválené tzv. výchovné, tedy příspěvek za každé vychované dítě 500 Kč měsíčně ke starobnímu důchodu,“ dodává ministryně.

„Kritická je otázka bydlení, jehož cena v posledních letech raketově stoupá. Senioři již nyní vydají za bydlení v průměru skoro čtvrtinu příjmů, přičemž ve městech je to podstatně více a situace tam začíná být pro seniory alarmující,“ říká dále.

Kapacita zdravotních a sociálních služeb, ocenění pracovníků i tzv. neformálně pečujících

Důležitým tématem jsou i dostupné a kvalitní zdravotní a sociální služby, které je potřeba přizpůsobit stále větší poptávce.

„Společně s počtem seniorů se prodlužuje i délka života, takže bude nutné posílit také sociální a zdravotní služby. Jednoznačným trendem je ale snaha umožnit, aby senioři mohli v maximální míře pobývat komfortně v jejich domácím prostředí,“ poukazuje Jana Maláčová.

„Předpokladem pro vytvoření dostatečné sítě těchto služeb je nejen zajištění náležitého finančního ocenění pracovníků ve zdravotnictví a v sociálních službách, ale i podpora tzv. neformálně pečujících, tedy lidí z blízkého okolí seniorů. Těch je v ČR aktuálně okolo 400 tisíc,“ zdůrazňuje Maláčová.

Zaměstnávání osob 50 plus a celoživotní vzdělávání

„Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025“ řeší i zaměstnávání osob ve věku 50+ a celoživotní vzdělávání s důrazem na digitální gramotnost a rovněž rozšiřovat možnosti flexibilní práce.

„Je nutné dál podporovat institut sdíleného pracovního místa, které usnadní zaměstnávání rodičů malých děti, osob se zdravotním omezením, a právě osob starších 50 let,“ říká Jana Maláčová.

Desatero přípravy na stárnutí společnosti 2021-2025

1) Spravedlivé důchody

Průměrný starobní důchod 2021 = 15 414 Kč (2020 – 14 451 Kč, 2019 – 13 431 Kč), v roce 2022 se zvýší odhadem na 16 331 korun.

Opatření:

 • připravit návrh  na  dřívější  odchod  do  důchodu  pro zaměstnance  pracující  ve fyzicky náročných profesích. – předloženo vládě ke schválení
 • snižování rozdílu mezi důchody mužů a žen. – „výchovné“ (500 Kč za každé dítě) schváleno a publikováno ve Sbírce zákonů (účinné od 1.2023)
 • navýšení vdovských a vdoveckých důchodů
 • identifikace dodatečných zdrojů příjmů státního rozpočtu
 • vytvoření informačního systému o budoucí výši důchodu – důchodová kalkulačka 2021
 • postupná valorizace důchodů, aby dosahoval 40 % průměrné mzdy – probíhá, (2021 zvýšení důchodů o 5,8 %, 2022 o 5,2 %)

2) Dostupnější a kvalitní sociální a zdravotní služby

Senioři v ČR prožijí cca 17  let  se  zdravotní  indispozicí,  ubývá  lékařů  na  venkově,  je nedostatek geriatrů

Opatření:

 • podpora kvalitních a dostupných služeb s důrazem na setrvání v domácím prostředí a na kontinuální stabilitu financování sociálních služeb, rozšíření vícezdrojové financování služeb
 • vytvoření dostupného a finančně udržitelného systém provázaných zdravotních a služeb
 • vytvoření dostatku kapacit a personálu vzhledem ke stárnutí populace
 • vytvoření modelu financování k zajištění náležitého finančního ohodnocení personálu

3) Dostupnější a bezbariérové bydlení pro seniory

Průměrné  náklady  na  bydlení  u  seniorů  v ČR  =  23  % jejich  příjmů,  45 %  domácností pobírající příspěvek na bydlení jsou senioři, nejvíce ve městech

Opatření:

 • navýšení dotačního titulu MMR pro bezbariérové bydlení na 500 mil. Kč, příprava nového titulu na bezbariérové úpravy bytu
 • podpora bydlení seniorů na venkově (komunitní domovy)
 • podpora sendvičové generace a neformálních rodinných pečujících
 • v ČR rodina pokrývá více než 80 % z poskytované dlouhodobé péče o seniory

4) Každý pátý obyvatel ČR se stará o svého blízkého

Zhruba 400 tisíc se věnuje neformální péči v průměru 37 hodin týdně, většinou ženy ve středním nebo raném důchodovém věku (2020 – 363 340 příjemců příspěvku na péči)

Opatření:

 • neformální pečující jako cílová skupina služeb – v návrhu novely zákona č. 108/006 Sb., o sociálních službách, nebyla schválena
 • analýza možnosti započítávání doby péče do starobního důchodu
 • podpora slaďování osobního a pracovního života
 • analýza zapojení většího počtu mužů do péče

5) Příprava státu na stárnutí společnosti

Opatření:

 • zmapovat dopady stárnutí společnosti na státní správu a samosprávy

6) Podpora rodiny a mezilidské vztahy

Opatření:

 • analýza a podpora poradenských aktivit a služeb primární prevence pro osoby 50+ a pro pečující
 • zahrnutí podpory rodiny, mezigeneračního dialogu a pozitivního stárnutí do Koncepce rozvoje dobrovolnictví

7) Bezpečný život seniorů, boj proti diskriminaci, násilí a šmejdům, zvýšení ochrany spotřebitele

Zhruba 19 % seniorů, kteří žijí sami, se necítí bezpečně; 47 % seniorů přeposílá pravdivé, ale i falešné emaily. Otázka ochrany práv seniorů v ČR není komplexně řešena.

Opatření:

 • podpora služeb prevence kriminality
 • zvyšovat informovanost seniorů o jejich lidských a spotřebitelských právech
 • analýza věkové diskriminace a s ní spojených překážek

8) Celoživotní učení, trh práce a aktivní stárnutí

V kategorii 55-59 let je v ČR nadprůměrná zaměstnanost, s vyšším věkem ale klesá (2020 zaměstnanost osob 65+ byla 6,9 %). Zásadními faktory nižšího uplatnění starších osob na trhu práce jsou nižší motivace pracovat nebo zdravotní problémy.

Opatření:

 • podpora a rozvoj celoživotního vzdělávání, aktivního stáří a flexibilních forem práce
 • kvalifikace lektorů na práci se specifickými skupinami
 • motivace zaměstnavatelů pro zaměstnávání osob 50+
 • ukotvení udržitelnosti aktivně pracovních vztahů osob 50+

9) Bezbariérový veřejný prostor

Opatření:

 • bezbariérová veřejná doprava
 • navýšení titulu “Bezbariérové obce” z na 30 mil.Kč.

10) Osvěta a medializace tématu stárnutí boj proti ageismu

Opatření:

 • odstranění předsudků k seniorům a stáří, příprava na stáří
 • podpora mezigenerační solidarity a spolupráce v rámci výuky na školách
 • osvětová konference ke dni seniorů

Tiskové oddělení MPSV