Bydlení a bytová politika v kontextu demografických změn

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci s Institutem důstojného stárnutí Diakonie ČCE uspořádal ve čtvrtek 28. ledna 2016 seminář “Bydlení a bytová politika v hl. městě Praze a České republice v kontextu demografických změn”. Na semináři vystoupili zástupci pořádajících institucí, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva pro místní rozvoj a odborníci na tuto problematiku. Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení níže.

Program

9:00 – 9:30  Registrace účastníků
9:30 – 9:40  Přivítání, úvodní slovo
Ing. arch. Petr Hlaváček, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy
PhDr. Ivan Duškov, pověřený řízením Sekce strategií a politik IPR hl. města Prahy
Mgr. Petr Haška, ředitel Diakonie Českobratrské církve evangelické

9:40 – 10:00  Hlavní výzvy pro hl. m. Prahu z hlediska sociální soudržnosti
PhDr. Ivan Gabal, externí spolupracovník IPR hl. města Prahy

10:00 – 10:20  Koncepce sociálního bydlení a dostupnost bydlení pro osoby ohrožené vyloučením
Mgr. Linda Sokačová, vedoucí oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování, MPSV

10:20 – 10:40  Bytová politika ČR v kontextu stárnutí populace: nástroje podpory bydlení znevýhodněných skupin obyvatel
Ing. Alexandra Vobořilová, vedoucí oddělení analýz, odbor politiky bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj

10:40 – 11:00  Bydlení a možnosti podpory života seniorů doma a v komunitě
Mgr. Petr Wija, Ph.D., ředitel Institutu důstojného stárnutí Diakonie ČCE

11:00 – 11:20  Přestávka na kávu

11:20 – 11:40  Demografický vývoj a problematika bydlení v rámci strategického plánu hl. m. Prahy
RNDr. Tomáš Brabec, PhD., Mgr. Michal Němec, Sekce strategií a politik, IPR hl. města Prahy

11:40 – 12:00  Jsem tady ještě doma? – Podpora bydlení seniorů (kvalitativní výzkum, publikace)
Mgr. Olga Starostová, Institut důstojného stárnutí Diakonie ČCE

12:00 – 12:20  Bydlení pro seniory a adaptace bydlení na demografické yyyzměny z pohledu architekta
Ing. arch. David Tichý, Ph.D., Ústav nauky o budovách FA ČVUT

12:20 – 13:00  Diskuse a závěr, doporučení k aktualizaci Strategického plánu hl. m. Prahy