Přehled nejčastějších typů dobrovolnických činností ve zdravotnictví

Ve zdravotnických zařízeních se osvědčily dobrovolnické činnosti jak ve formě dlouhodobých a pravidelných návštěv tak i formou jednorázových akcí. Dobrovolníci se mohou věnovat individuálně jednomu pacientovi nebo pracovat s celou skupinou dětských nebo dospělých pacientů.

Pro skupinu klientů se zdravotním postižením se dobrovolníci uplatňují v pozici dlouhodobých nebo jednorázových průvodců a umožňují jim zapojit se jak do běžných životních, tak do nejrůznějších zájmových aktivit.

Náplně činností dobrovolníků s pacienty/klienty jsou pestré:

  • Tvořivé volnočasové aktivity pro udržení psychické pohody pacientů – společenské hry, výtvarné a hudební dílny, literární večery, divadelní představení, promítání filmů.
  • Individuální lidský kontakt s pacienty/klienty ohrožené sociální izolací a zhoršením psychického stavu
  • Činnosti přispívající k rehabilitaci a nácviku soběstačnosti pacientů – trénování paměti, podpůrná rehabilitační nebo logopedická cvičení, zpívání nebo recitace jako rehabilitace řeči po mozkové příhodě.
  • Organizace a pomoc při kulturních akcích pro rozptýlení v rámci aktivit pořádaných nestátními organizacemi a zpestření pobytu ve zdravotnickém zařízení.
  • Canisterapie jako dobrovolnická činnost – je specifickou velmi oblíbenou aktivitou jak u pacientů, tak u personálu i dobrovolníků samotných.

Přibývá i specifických dobrovolnických programů

V náročných oborech, které se zaměřují na pomoc onkologickým pacientům, pacientům na ARO nebo v hospicové a paliativní péči. Dobrovolníci se i v těchto oblastech osvědčují, jsou potřební a cenní. Celková organizace těchto programů, vstupní příprava, výběr dobrovolníků a jejich supervizní podpora musí být ale přizpůsobeny vyšším nárokům.

Viz Příklady dobré praxe (pdf)

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR