Lidé nad 50 let budou patřit mezi klíčové hráče na trhu práce

Většímu pracovnímu uplatnění lidí nad 50 let brání zatím předsudky. Podpora zaměstnanosti této věkové skupiny patří mezi priority Úřadu práce ČR a v tomto ohledu motivuje i zaměstnavatele. Lidé nad 50 let jsou nedílnou součástí pracovního trhu a v budoucnu budou patřit mezi klíčové hráče. Přesto jejich zaměstnávání stále brání obavy, že se starší ročníky hůře učí novým věcem a adaptují na změny, jsou pomalejší a nezvládnou udržet krok s technologickým vývojem. Přitom jde často o lidi, kteří mají bohaté životní a profesní zkušenosti, mají odrostlé děti, a tudíž mohou věnovat své práci mnohem více času. Pokud jim zaměstnavatel dá šanci, může získat loajálního pracovníka.

Překonat překážky a hendikepy

Mezi nejčastější překážky na cestě k získání zaměstnání patří nedostatečná znalost cizích jazyků a ovládání počítačové techniky. Na druhou stranu jsou tito uchazeči zodpovědní, velmi dobře spolupracují a mají reálné požadavky. I přes veškeré snahy ze strany Úřadu práce ČR pomoci lidem starším 50 let na trh práce může být překážkou jejich zdravotní omezení. Výsledkem je pak kumulace několika hendikepů, a tím mnohem nižší šance na získání zaměstnání.

S ohledem na současnou situaci na trhu práce, kdy zaměstnavatelé poptávají nové zaměstnance, mají lidé nad 50 let mnohem vyšší šance na pracovní uplatnění. Ovšem – v souvislosti s technickým pokrokem – se také mění požadavky a potřeby zaměstnavatelů a je třeba na to reagovat.

Zvyšování znalostí a dovedností

Na důležitosti tak získává celoživotní vzdělávání. Úřad práce ČR může i v tomto případě zájemcům pomoci, a to prostřednictvím projektu POVEZ II. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností současných a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou též osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich. „Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci,” upozornila generální ředitelka Úřadu práce ČR Kateřina Sadílková. POVEZ II se od svého zahájení těší značnému ohlasu. V předchozí výzvě projevila zájem o vstup do projektu řada firem. Úřad práce ČR přijal 12 700 žádostí o příspěvek na vzdělávání 58 tisíců zaměstnanců, z toho jich bylo šest tisíc starších 54 let.

Regionální individuální projekty

V současném programovém období se uskutečňuje v rámci celé republiky také několik regionálních individuálních projektů spolufinancovaných z evropských peněz, jejichž cílem je komplexně řešit situaci této skupiny uchazečů a udržet je co nejvíce aktivní. Úřad práce ČR do projektů dosud zařadil 258 uchazečů z této cílové skupiny. Už 1 012 osob absolvovalo skupinové poradenství (např. v oblasti finanční gramotnosti, pracovního práva apod.), 175 účastníků úspěšně ukončilo některý z rekvalifikačních kurzů, 841 uchazečů získalo zaměstnání v rámci společensky účelných pracovních míst a devět lidí pak krátkodobé pracovní uplatnění na veřejně prospěšných pracích. Zaměstnávání osob v předdůchodovém věku podporuje Úřad práce ČR i prostřednictvím klasických nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Jde například o rekvalifikace, podporu veřejně prospěšných prací, individuální poradenství, příspěvek na zahájení podnikání nebo příspěvky na zřízení či vyhrazení společensky účelného pracovního místa. Zejména posledně jmenovaný nástroj sklízí velké úspěchy.

 

Zdroj: Úřad práce ČR