Podpora práce s násilníkem je nedostatečná

V současnosti v ČR působí jen 9 organizací poskytujících pomoc osobám, které mají problém se svým násilným chováním a které se jej rozhodnou řešit. Rada vlády pro rovnost žen a mužů proto na svém úterním jednání schválila podnět k zařazení práce s násilnou osobou do podporovaných oblastí v rámci dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí Rodina. Podnět by měl přispět ke zlepšení dostupnosti těchto programů. Současně vyjádřila znepokojení nad množícími se případy dezinterpretace závazků plynoucích z ratifikace Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí (více o Istanbulské úmluvě). Istanbulskou úmluvu podepsala ČR v květnu roku 2016 a nyní se připravuje její ratifikace. Rada proto doporučila vypracovat informační materiál reagující na nejčastější mýty v souvislosti s ratifikací Istanbulské úmluvy. Doporučila také uspořádatve spolupráci s dalšími organizacemi seminář o této úmluvě pro členy obour komor Parlamentu ČR.

 

Nedostatek specializovaných služeb pro oběti domácího násilí

Rada schválila Souhrnnou zprávu o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 – 2018 za rok 2017.  Dle Souhrnné zprávy se přes dílčí pozitivní opatření nedaří Akční plán ministerstvům stále v dostatečné míře naplňovat. Přetrvávající výzvou zůstává především nedostatečné zajištění specializovaných služeb pro oběti domácího a genderově podmíněného násilí.

Kromě domácího a genderově podmíněného násilí se Rada věnovala také realokacím financí v rámci OP Zaměstnanost, které navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. O své činnosti v oblasti rovnosti žen a mužů Radu informovala veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová.