Zemřela profesorka MUDr. Olga Švestková, Ph.D. Věnovala se rehabilitaci po poškození mozku nebo geriatrickým pacientům

S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že dne 13.12.2018 náhle zemřela prof. MUDr. Olga Švestková, Ph.D.  (*10. dubna 1952). Paní profesorka se narodila na Slovensku v Levoči. Byla přednostkou Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze a věnovala se hlavně práci s lidmi po traumatu mozku a mrtvici. Ve své práci viděla budoucnost, protože byla přesvědčena, že moderní formy rehabilitace nabízejí lidem ve společnosti, jež rychle stárne a trpí chronickými nemocemi, naději na kvalitní život navzdory zdravotním komplikacím. Rozvíjela metody, jak cíleným cvičením vrátit do společenského a pracovního života i člověka po těžkém postižení mozku. „Když už zachraňujeme lidi, kteří dříve umírali, musíme se o ně postarat,“ vysvětlovala. Letos v červnu ji ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenoval ve Velké aule Karolina profesorkou v oboru kinantropologie.

Paní Olga Švestková byla dlouholetou členkou Vědecké rady Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, dlouhodobě působila jako poradkyně Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí v oblasti rehabilitace, podílela se na vytváření sítě rehabilitačních center v ČR a zavedení koncepce ucelené rehabilitace. Její zásluhou byla legislativně zakotvena povinnost zřízení lůžek včasné rehabilitace jako součásti iktových center ve věstníku MZ ČR – Cerebrovaskulární péče.

Byla autorkou a spoluautorkou více než 800 článků, odborných publikací, monografií a skript.
Za svou práci byla mnohokrát oceněna. Obdržela, mimo jiné, v r. 2009 cenu ministryně zdravotnictví, za mimořádné zásluhy o péči určenou osobám po poranění mozku.

Výčet zásluh paní profesorky je nepřeberný. Studenti a kolegové, kteří měli to štěstí, že s ní pracovali, čerpali z jejího širokého rozhledu, lidského přístupu a neutuchající energie, kterou kolem sebe šířila. Nešetřila pro své pacienty porozuměním, silou a časem, který nakonec chyběl jí.

V roce 2001 byla jmenována členkou pracovního výboru pro spolupráci s WHO a následně užší meziresortní pracovní skupiny pro spolupráci s WHO pro ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health). Díky jejímu nezměrnému úsilí byla, ve spolupráci s profesorem Pfeifferem, tato klasifikace přeložena do češtiny a přijata do používání v roce 2001.

Mezinárodní kontakty paní profesorky pomohly vstoupit 1. LF UK do projektu TEMPUS/PHARE, který podpořil v roce 1993 vznik bakalářského studia ergoterapie jako prvního vysokoškolského studia tohoto oboru v České republice. Dalším jejím úspěchem bylo zahájení prvního magisterského studia ergoterapie v akademickém roce 2014/2015. Bakalářské studium fyzioterapie, také z iniciativy paní profesorky, bylo zahájeno v roce 2004. Kromě mateřské fakulty byla školitelem v doktorandském studiu na FTVS UK, Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity a Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT.

Byla členkou řady mezinárodních společností, kromě výše zmíněného, také International Brain Injury Associaciation (IBIA), kde byla od r. 2014 členkou vedení; Arge Ost-West; Česko-německá společnost pro rehabilitaci.

Široké odborné znalosti průběžně prohlubovala na odborných stážích a pobytech na univerzitách a v nemocnicích v řadě evropských zemí, USA, Kanadě, Izraeli a v některých afrických zemích. Přednášela na cca 60 zahraničních konferencích. Organizovala desítky konferencí, seminářů s odborníky z celého světa, ze zemí EU, ve spolupráci s WHO, Evropskou komisí apod. Podílela se rovněž na koordinaci projektů 6. rámcového programu EU, Strukturálních fondů EU, českých grantů a dotací.

Poslední rozloučení s prof. Švestkovou se bude konat v pátek dne 4. ledna 2019 od 14:00 ve velké obřadní síni krematoria Praha-Strašnice.

Čest její památce.

Výbor Společnosti pro Rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, 18.12.2018

 

Zdroj: Výbor Společnosti pro Rehabilitační a fyzikální medicínu ČLS JEP, 18.12.2018, Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích