Od roku 2023 budou v Česku probíhat pravidelná šetření o dobrovolnické činnosti

Vláda na svém jednání dne 12. dubna 2021 schválila návrh na zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice. Od roku 2023 ho bude každé čtyři roky provádět Český statistický úřad v rámci výběrového šetření pracovních sil.

Znalost počtu a charakteristik lidí, kteří se věnují dobrovolnickým aktivitám, stejně tak jako objemu hodin, které odpracují a jejich ochoty k účasti na dobrovolnické činnosti, jsou důležitým podkladem nejen pro definování politik státu, ale i pro řadu rozhodnutí dalších subjektů. V České republice nebyly relevantní informace o celkovém rozsahu dobrovolnické činnosti až doposud k dispozici.

Z tohoto důvodu vláda rozhodla o zajištění pravidelného šetření dobrovolnické činnosti v České republice, které se uskuteční vždy ve čtyřletých intervalech od roku 2023 v rámci výběrového šetření pracovních sil na vzorku přibližně 13 560 domácností. Do té doby bude již vyhodnocen projekt Ministerstva vnitra, který pod názvem „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“ probíhá do 30. června 2022. Součástí projektu je i jednorázové statisticko-sociologické šetření na menším vzorku přibližně 3 000 respondentů, díky kterému bude mít Český statistický úřad k dispozici informaci o vhodnosti zvolené metodiky i otázek a bude je moci pro potřeby svého vlastního šetření upravit a předejít tak možným chybám.

Výsledky šetření Českého statistického úřadu budou sloužit Radě vlády pro nestátní neziskové organizace k formulaci politik týkající se dobrovolnictví. Využijí je i resorty podporující dobrovolnictví při tvorbě relevantních strategických materiálů a koncepcí a také nestátní neziskové organizace působící v oblasti dobrovolnictví, mezi které patří např. Česká Rada dětí a mládeže, Zelený kruh, HESTIA – Centrum pro dobrovolnictví, z. ú., Národní asociace dobrovolnictví z. s., ADRA, o. p. s. a Charita Česká republika.