Británie: Národní průzkum pozůstalých (VOICES), 2014

Národní průzkum pozůstalých (VOICES, Názory neformálních pečujících na kvalitu služeb) shromažďuje informace o názorech pozůstalých na kvalitu péče poskytovanou jejich blízkému nebo příbuznému v posledních 3 měsících života na území Anglie. Průzkum probíhá 4. rokem na základě zadání ministerstva zdravotnictví (v roce 2011 a 2012) a NHS England (od roku 2013). Šetření realizuje britský statistický úřad (ONS Office for National Statistics). Údaje z šetření jsou využívány v rámci strategie podpory umírajících na konci života (End of Life Care Strategy), přijaté ministerstvem zdravotnictví v červenci 2008. Ta stanovila, že závazek podporovat vysoce kvalitní péči pro všechny na konci života bude monitorován prostřednictvím šetření názorů pozůstalých. Údaje z Národního průzkumu pozůstalých publikoval britský statistický úřad.

Tři ze čtyř pozůstalých hodnotí kvalitu péče o svého blízkého v závěru života pozitivně. Blízcí a příbuzní těch, kteří zemřeli v nemocnici, hodnotili celkovou kvalitu péče hůře než blízcí těch, kteří zemřeli jinde. Nejlépe je hodnocena péče v hospicích, následuje péče v pobytových zařízeních a doma. Hůře je kvalita hodnocena v chudších regionech. Úleva od bolesti byla poskytována “úplně, po celou dobu” nejčastěji u pacientů v hospicích (64 %) a nejméně často doma (18 %). Nejlépe byla hodnocena péče o nemocné s nádorovým onemocněním.

Hlavní zjištění

  • 3 ze 4 pozůstalých (75 %) hodnotí celkovou kvalitu péče o své příbuzného v závěru života jako vynikající (“outstanding”), výbornou (“excellent”) nebo dobrou (“good”); 1 z 10 (10 %) respondentů hodnotil péči jako špatnou (“poor”).
  • 7 z 10 pozůstalých (69 %), jejichž příbuzný nebo blízký zemřel v nemocnici, hodnotilo péči jako vynikající, výbornou nebo dobrou, což je výrazně méně než u těch, jejichž blízcí zemřeli v hospici (83 %), pobytovém zařízení – domově (82 %) nebo doma (79 %).
  • Péči jako špatnou (“poor”) nebo uspokojivou (“fair”) podstatně častěji hodnotili pozůstalí v nejchudších regionech (30 %) ve srovnání s nejméně znevýhodněnými regiony (21 %).
  • 1 ze 3 (33 %) respondentů uvedl, že nemocniční péče nefungovala dobře v návaznosti na péči praktického lékaře a služby mimo nemocnici.
  • 3 ze 4 pozůstalých (75 %) uvedli, že nutriční potřeby pacienta v posledních 2 dnech života byly uspokojeny, 1 z 8 (13 %) odpověděl(a), že pacient neměl dostatečnou podporu při přijímání stravy nebo výživy.
  • Více než 5 z 6 pozůstalých (86 %) uvedlo, že pochopili informace poskytované zdravotnickými pracovníky, avšak 1 z 6 (16 %) neměl prostor klást zdravotníkům otázky.
  • Více než 7 z 10 (73 %) respondentů uvedlo, že nemocnice byla vhodným místem pro úmrtí jejich blízkého nebo příbuzného, přestože pouze 3 % všech respondentů uvedla, že pacienti chtěli zemřít v nemocnici.

Celková kvalita péče podle místa úmrtí, Anglie, 2014

Zdroj: Office for National Statistics (ONS)

Příbuzní a blízcí lidí, kteří zemřeli v nemocnici, hodnotili celkovou kvalitu péče hůře, než ti, jejichž blízcí zemřeli na jiném místě. Téměř třetina (31 %) respondentů hodnotila péči v nemocnicích jako uspokojivou nebo špatnou. Nejméně často takto hodnotili péči v hospici (17 %).

Úleva od bolesti byla poskytována “úplně, po celou dobu” nejčastěji u pacientů v hospicích (64 %) a nejméně často  doma (18 %).

Při pohledu na příčiny úmrtí je celková kvalita péče o pacienty s rakovinou v posledních 3 měsících života hodnocena jako vynikající (“outstanding”) nebo výborná (“excelent”) výrazně častěji (49%), než péče o lidi umírají na kardiovaskulární onemocnění (39 %) nebo na jiné příčiny (40 %).

 

Graf č. 2 Úleva od bolesti při péči v posledních 3 měsících života, Anglie, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Office for National Statistics (ONS)

 

Jedním z hodnocených aspektů péče bylo, do jaké míry zaměstnanci v různých službách projevovali při jednání s pacientem úctu a respekt. Zaměstnanci v hospicích byli nejčastěji hodnoceni jako “vždy projevující důstojnost a úctu” během posledních 3 měsíců života pacienta (88 % lékaři v hospicích a 85 % sestry v hospicích). Nemocniční personál získal nejnižší hodnocení tohoto aspektu kvality péče, 59 % lékařů a 53 % sester v nemocnicích “vždy projevovali důstojnost a úctu” k pacientovi. Zatímco projev důstojnosti a respektu je u nemocničních sester nižší než u nemocničních lékařů, jejich hodnocení na úrovni vynikající a dobrý se mezi roky 2011 a 2014 zvýšilo z 48 % na 53 %.

 

Graf č. 3 Důstojnost a respekt při péči v posledních 3 měsících života podle poskytovatele, Anglie, 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Office for National Statistics (ONS)

 

Související dokumenty

 

 

Zdroj: Office for National Statistics (ONS) (foto: freeimages.com)