V roce 2014 bylo v ČR téměř 111 tisíc neziskových institucí

To je meziročně o 1,7 % více než v roce 2013. Pro neziskový sektor pracovalo přes 107 tisíc zaměstnanců v přepočtu na plné pracovní úvazky, což činilo 2,2 % podílu na zaměstnanosti ČR. Český neziskový sektor se v roce 2014 podílel na tvorbě HDP ve výši 1,9 %. Vyplývá to z nového Satelitního účtu neziskových institucí za rok 2014, který 31. 10. 2016 zveřejnil Český statistický úřad. Rok 2014 byl pro neziskové instituce důležitý co do legislativních změn. Tyto změny reflektoval i Satelitní účet neziskových institucí. Můžete se dozvědět počty organizací nových právních forem, jako jsou ústavy, nebo odborových organizací, které jsou od roku 2014 sledovány zvlášť od spolků.

V roce 2014 pro neziskové instituce pracovalo více než 26 tisíc dobrovolníků (v přepočtu na plné úvazky). Dobrovolníci pro český neziskový sektor odpracovali 45,6 miliónů hodin v hodnotě 5,8 miliard korun.

Produkce českého neziskového sektoru v roce 2014 činila 114 miliard Kč, z toho téměř polovinu vytvořily veřejné vysoké školy. V případě dobrovolnictví pro český neziskový sektor došlo v roce 2014 k meziročnímu růstu o 4 %.

V roce 2014 došlo u českého neziskového sektoru k největšímu poklesu příjmů u transferů ze zahraničí (v podobě darů) o 18,3 %.  V roce 2014 došlo u českého neziskového sektoru k největšímu růstu příjmů (o 6,9 %) u transferů od obyvatelstva (v podobě darů a členských příspěvků) a také transferů od vládních institucí o 4 %.

 

Neziskové instituce zahrnuté do satelitního účtu podle právní formy (od roku 2014)

Název 2014
Nadace 490
Nadační fond 1 331
Obecně prospěšná společnost 2 710
Ústav 142
Vysoká škola (veřejná) :
Školská právnická osoba 232
Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů 695
Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích 16
Spolek 82 597
Politická strana, politické hnutí 233
Církevní organizace (církve a náboženské společnosti vč. církevních právnických osob; předškolní a školská zařízení, základní školy, střední školy, zdravotnická zařízení zříz. církví nebo náb. spol.) 4 117
Organizační jednotka odborové organizace a organizace zaměstnavatelů 5 777
Organizační jednotka zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích :
Organizační jednotka spolku 24 739
Stavovská organizace – profesní komora 22
Komora (kromě profesních komor) :
Zájmové sdružení právnických osob 1 000
Honební společenstvo 4 156
Celkem 128 257

 

 Nejnovější ekonomické údaje za neziskové instituce (rok 2014)

Ukazatel Neziskové instituce celkem Meziroční změna
Počet organizací 129 061 organizacÍ 1,35%
Počet zaměstnanců FTE 107 243 osob 2,30%
Podíl na zaměstnanosti ČR 2 % 0,03 p.b.
Počet dobrovolníků FTE 26 414 osob 4,37%
Podíl NI na tvorbě HDP 1,74 % -0,02 p.b.

FTE = full-time equivalent (přepočteno na plné úvazky)

 

Zaměstnanost podle odvětví Vzdělávání a Zdravotní a sociální péče (podle klasifikace NACE), sektoru a typu instituce za rok 2014

NACE S.11+S.12 – nefinanční podniky a finanční instituce S.13 – vládní instituce S.15 – NISD Neziskový sektor
celkem z toho NI celkem z toho NI celkem celkem
Celkem 3 051 867 5 274 819 346 51 323 50 646 107 243
P Vzdělávání 19 225 1 144 260 030 51 304 5 909 58 357
85A Předškolní vzdělávání 1 305 35 73 929 : 1 460 1 495
85B Primární a sekundární vzdělávání 8 047 121 125 330 : 2 543 2 664
85C Postsekundární vzdělávání 2 366 956 53 502 51 304 842 53 102
85D Ostatní vzdělávání 7 507 32 7 269 : 1 064 1 096
Q Zdravotní a sociální péče 73 325 1 759 184 471 : 14 534 16 293
861 Ústavní zdravotní péče 28 996 876 119 113 : 257 1 133
862 Ambulantní a zubní zdravotní péče 31 944 : 2 058 : 135 135
869 Ostatní činnosti související se zdravotní péčí 9 844 714 9 095 : 1 496 2 210
87A Sociální péče ve zdravotnických zařízeních ústavní péče 834 : 21 758 : 976 976
87B Sociální péče v domovech pro seniory a osoby se zdravotním postižením 1 093 26 26 980 : 618 644
880 Ambulantní nebo terénní sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 614 143 5 467 : 11 052 11 195

 

 

Počet hodin odpracovaných dobrovolnými pracovníky v neziskových institucích

Kód právní formy
Legal form code
Název právní formy
Name of legal form
2011 2012 2013 2014
117  Nadace
 Foundation
48 453 49 110 56 280 103 866
118  Nadační fond
 Endowment fund
131 340 136 510 147 180 138 203
141  Obecně prospěšná společnost
 Generally benefical company
226 630 248 815 403 215 473 159
161  Ústav
 Institute
x x x 17 572
641  Školská právnická osoba
 School legal person
28 011 26 410 29 897 26 758
701  Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.)
 Association (club, union, etc)
21 649 303 22 937 229 21 849 498 x
703  Odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
 Trade union and employers’ organizations
x x x 145 060
704  Zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích
 Special organization for representation of Czech interests in international non governmental organizations
x x x 3 000
706  Spolek
 Society
x x x 23 813 048
711  Politická strana, politické hnutí
 Political party, political movement
143 322 79 600 91 900 88 040
721  Církevní organizace
 Church organization
1 571 799 2 391 379 2 201 865 2 189 148
731  Organizační jednotka sdružení
 Organizational unit of association
21 106 555 18 732 631 18 726 132 x
733  Pobočná odborová organizace a organizace zaměstnavatelů
 An organizational unit of a trade union and employers’ organizations
x x x 3 464 619
734  Organizační jednotka zvláštní organizace pro zastoupení českých zájmů v mezinárodních nevládních organizacích
 An organizational unit of a special organization for representation of Czech interests in international non governmental organization
x x x 0
736  Pobočný spolek
 Branch of society
x x x 14 848 271
741  Stavovská organizace – profesní komora
 Professional organization – chamber
2 284 2 362 2 432 2 450
745  Komora
 Chamber
8 200 9 050 9 950 9 550
751  Zájmové sdružení právnických osob
 Association of legal entities
48 344 43 088 40 602 56 703
761  Honební společenstvo
 Hunting community
221 515 210 150 207 150 228 580
   Česká republika celkem
Czech Republic Total
45 185 756 44 866 334 43 766 101 45 608 027

 

Více informací.

 

Zdroj: ČSÚ