Podklady charakterizují významné hodnoty města, limity i možnosti jeho dalšího rozvoje. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty nebo úroveň životního prostředí. Výjimečná složitost pražského prostředí se odráží v nezbytnosti monitorovat a hodnotit území ve velkém detailu, obsahu i rozsahu.

„Aktuální rozšířená podoba ÚAP má jedinečnou strukturu. Mohou sloužit pro sledování udržitelného rozvoje města a současně slouží jako podklad pro územní plánování a jednotlivá územní řízení. V tom se jedná o unikátní zdroj dat, se kterými je třeba pracovat,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

ÚAP jsou zpracovány tak, aby sloužily jako efektivní podklad pro zpracování a aktualizaci všech druhů územně plánovací dokumentace, pořizovaných pro území hl. m. Prahy, jako např. pro územní plán hl. m. Prahy, zásady územního rozvoje nebo územní plány vymezené části hl. m. Prahy. Současně jsou strukturovány tak, aby mohly sloužit stavebním úřadům jako podklad pro rozhodování v území. Územně analytické podklady bude schvalovat zastupitelstvo na červnovém jednání.

Dokument se zaměřuje také na klíčové hodnoty a problémy, spojené s plánováním a rozvojem města.

Z jedenácti stanovených primárních celoměstských hodnot je možné zmínit např.

 • Unikátní kulturně-historické dědictví světového významu
 • Významné přírodní bohatství města
 • Rozvinutá věda, výzkum a vysoké školství a jeho pozice v městském centru
 • Využívaná a poměrně kvalitní veřejná doprava

Klíčové problémy, na které se zaměřuje, zahrnují např.

 • Problematické naplňování potenciálu města, vnější rozšiřování města
 • Nekoordinovaná bytová výstavba bez adekvátní vybavenosti
 • Chybějící kolejové spojení letiště Praha/Ruzyně s centrem města
 • Nedostatečné podmínky pro tříděný sběr a nakládání s odpady
 • Suburbanizace a dojížďka ze Středních Čech a nedostatečná koordinace řešení jejich dopadů 

Z dalších témat je zmiňována mimo jiné

 • Nízká kvalita nově utvářených veřejných prostranství
 • Malá hustota železničních stanic a zastávek. Nedostatek lesů a dalších ploch s vyšším stupněm ekologické stability v některých okrajových částech Prahy
 • Nedostatečná vybavenost, kulturně-komunitními zařízeními v lokalitách, zejména na sídlištích