Dagmara Dzúrová oslavila významné životní jubileum

Dagmar Dzúrová

Prof. RNDr. Dagmara Dzúrová, CSc., se narodila dne 8. června 1957 v Praze. V roce 1983 absolvovala studium oboru sociální a ekonomické geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde o té doby pracuje. Přestože působila a dodnes působí na katedře sociální geografie a regionálního rozvoje, její hlavní odborné zaměření spadá do oblasti demografie. S katedrou demografie a geodemografie dlouhodobě úzce spolupracuje a významně se podílí na rozvoji českého demografického výzkumu. Od počátku své vědecké činnosti se věnuje otázkám nemocnosti a úmrtnosti a stala se v této oblasti demografie mezinárodně uznávanou odbornicí. Dále se výrazně zasloužila o využití demografie v interdisciplinárním výzkumu. Zabývá se problematikou kvality života, zdravotního stavu obyvatel, jeho prostorovou diferenciací, sociálně-patologickými jevy a procesy v populacích.

V roce 2007 se habilitovala z demografie prací na téma Zdraví a společnost, dopad sociálních vlivů na zdraví člověka a v roce 2016 byla jmenována profesorkou demografie na Univerzitě Karlově. V rámci pedagogické činnosti se orientuje na širší souvislosti populačního vývoje, přednáší důležité metodologické kurzy pro studenty demografie a sociální geografie a jako školitelka se podílí na vedení závěrečných prací z demografie v bakalářském, magisterském i doktorském stupni studia. Jako garantka se zasloužila o přípravu a vznik nového magisterského studijního programu Epidemiologie a studijního oboru Sociální epidemiologie, jež je od školního roku 2014/2015 akreditován na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy.

Dosavadní výzkumná činnost prof. Dzúrové je široká a v současnosti pokrývá i další oblasti – sociální epidemiologii a sociální psychiatrii, mezinárodní migraci a zdraví, sociální exkluzi a integraci vybraných skupin do majoritní společnosti se zaměřením na imigranty a osoby zdravotně znevýhodněné. V rámci českého výzkumného prostoru je vedoucí univerzitního centra excelence zaměřeného na výzkum sociálně-prostorových nerovností a rizik na počátku 21. století. Dále je také vedoucí výzkumného týmu GeoQol – Centra výzkumu zdraví, kvality života a životního stylu v geodemografických souvislostech postkomunistické společnosti a současně je členkou výzkumného týmu GeoMigrace. Prof. Dzúrová byla a je řešitelkou nebo spoluřešitelkou řady národních výzkumných projektů GA ČR – Eurocores, GA ČR, IGA MZ ČR. Například v letech 2010–2014 byla hlavní řešitelkou projektu IGA MZ ČR zaměřeného na analýzu vztahu zdravotně rizikového chování mládeže a socio-geografických determinant prostředí.

Mimořádné je její zapojení do mezinárodního výzkumu, především evropských projektů 7. rámcového programu EU a 8. rámcového programu pro výzkum a vývoj – Horizont 2020. Konkrétně lze zmínit její roli hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra v rámci Horizont 2020 Euro-Healthy: Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY (2015–2018), hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra v rámci 7thFP- SANCO: Socioeconomic inequalities in mortality: Evidence and policies in cities of Europe (2009–2012) a hlavní řešitelky spolupracujícího českého centra v rámci 7thFP-HEALTH: Evaluating the impact of structural policies on health inequalities and their social determinants and fostering chase (2012–2016). V rámci mezinárodní spolupráce navázala prof. Dzúrová kontakty s celou řadou zahraničních pracovišť. V letech 1997–2002 byla členkou Steering Committee ESF programu: Social Variations in Health Expectancy. V roce 2002 absolvovala měsíční stáž jako senior reseach fellow na University College London, Department of Epidemiology and Public Health. V akademickém roce 2002/2003 byla jako post-doctoral fellow na University of California, Berkeley, School of Public Health a v následujícím pětiletém období byla jejím externím členem a spolunositelkou výzkumného projektu US Fogarty. Od roku 1998 je členkou redakční rady časopisu Health&Place a Social Science and Medicine publication, Elsevier.

Výsledkem její vědecké činnosti je rozsáhlá publikační činnost a to často se zahraničními spoluautory. Je spoluautorka 2 monografií (např. z roku 2000 – D. Dzúrová, E. Smolová a E. Dragomirecká: Duševní zdraví v sociodemografických souvislostech) a na 3 monografiích se podílela jako editorka (např. z roku 2002 – D. Dzúrová, E. Dragomirecká: Sebevražednost obyvatel České republiky v období transformace společnosti). Dále je autorkou nebo spoluautorkou 21 kapitol v monografiích a 60 článků v odborných recenzovaných časopisech, z nichž 23 je publikováno v mezinárodně významných časopisech.

Prof. Dzúrová také působila a působí v řadě akademických i jiných funkcích. V letech 2006–2013 byla členkou kolegia děkana PřF UK a proděkankou pro studium a studijní záležitosti. Od roku 2006 až dosud je členkou vědecké rady geografické sekce a členkou vědecké rady PřF UK. Od roku 2014 zastává funkci vedoucí katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK a je také členkou výboru České demografické společnosti. Od roku 2016 je jmenovanou členkou pracovní skupiny pro otázky nerovností ve zdravotnictví ministra zdravotnictví ČR. Navíc

 dlouhodobě aktivně pracuje v občanském sektoru podporující začleňování osob zdravotně znevýhodněných do společnosti. Velmi se zasloužila o rozvoj celostátní občanské společnosti Downsyndrom.cz, kde nejprve působila jako členka výboru a od roku 2000 jako předsedkyně.

Za svou vědeckou, pedagogickou a popularizační činnost dostala řadu ocenění. Již v roce 1991 získala Cenu prof. Šauera, kterou uděluje Česká demografická společnost za mimořádnou demografickou práci roku. V roce 2001 obdržela I. cenu Vládního výboru v kategorii děl popularizujících problematiku zdravotního postižení za publikační materiál určený pro zdravotnictví a v roce 2001 byla členkou autorského kolektivu, který získal Národní psychiatrickou cenu prof. V. Vondráčka za publikaci Psychiatrická nemocnost obyvatel České republiky. Poslední cenu získala na návrh Akademického senátu PřF UK v roce 2013, a sice Medaili děkana Přírodovědecké fakulty UK za mimořádný přínos k rozvoji fakulty a šíření jejího dobrého jména.

Předložený výčet pracovních úspěchů, důležitých milníků a významných ocenění prof. Dzúrové dokumentuje vrchol pracovní kariéry, v němž se zúročila neúnavná snaha, cílevědomost a značné pracovní nasazení. Zároveň je třeba ocenit velmi záslužnou práci prof. Dzúrové v občanském sektoru, kde mimo jiné mohla využít své výjimečné organizační schopnosti a realizovat svůj zájem o zlepšení podmínek ve společnosti ve prospěch jiných lidí. Skloubení náročných pracovních úkolů a povinností vyplývajících z funkcí, které zastávala a zastává, s rodinnými potřebami vyžadovalo velké úsilí a trpělivost, za což jí patří obdiv a úcta.

Do budoucna přejeme jubilantce hodně sil, další úspěchy a radostné chvíle v pracovním i osobním životě.

 

Vybrané publikace od roku 2010

 • Dzúrová, D. – Spilková, J. – Vraný, M. 2016. Substance misuse and its risk perception in European teenagers. Children‘s Geographies, Volume 14, Issue 2, 203–216. IF=1,411.
 • Hu, Y. – Lenthe, F. J. V. – Borsboom, G. – Looman, C. W. N. – Bopp, M. – Burström, B. – Dzúrová, D. – Ekholm, O. – Klumbiene, J. – Lahelma, E. – Leinsalu, M. – Regidor, E. – Santana, P. – Gelder, R. – Mackenbach, J. P. 2016. Trends in socioeconomic inequalities in self-assessed health in 17 European countries between 1990 and 2010. J Epidemiol Community Health, 70, pp. 644–652. Published Online First: 19, Jan 2016. IF=3,392.
 • Dzúrová, D. – Csémy, L. – Spilková, J. – Lustigová, M. (ed) 2015. Zdravotně rizikové chování mládeže v Česku. Praha: SZÚ. 133 s. Dzúrová, D. – Drbohlav, D. 2014. Gender inequalities in the health of immigrants and workplace discrimination in Czechia. BioMed Research International, Vol 2014, Public Health, Article ID 480425, 9 pages. IF=2,880.
 • Dzúrová, D. – Winkler, P. – Drbohlav, D. 2014. Immigrants’ access to health insurance: no equality without awareness. Int. J. Environ. Res. Public Health , 11(7), pp. 7 144–7 153. IF=1,998.
 • S pilková, J. – Dzúrová, D. – Pitoňák, M. 2014. Perception of neighborhood environment and health risk behaviors in Prague’s teenagers: a pilot study in a post-communist city. International Journal of Health Geographics, 13(41), Doi:10.1186/1476-072X-13-41. IF=1,97.
 • Malmusi, D. – Drbohlav, D. – Dzurova, D. – Palencia, L. – Borrell, C. 2014. Inequalities in healthcare access by type of visa in a context of restrictive health insurance policy: the case of Ukrainians in Czechia. International Journal of Public Health, 59(5), pp. 715–9. Doi: 10.1007/s00038-014-0592-4. IF=1,993.
 • Kažmér, L. – Dzurova, D. – Csémy, L. – Spilková, J. 2014. Multiple health risk behaviour in Czech adolescents: Family, school and geographic factors. Health&Place, 29, pp. 18–25. IF=3,158.
 • Hoffmann, R. – Borsboom, G. – Saez, M. – Marí-Dell’Olmo, M. – Burström, B. – Corman, D. – Costa, C. – Deboosere, P. – Domínguez-Berjón, M. F. – Dzúrová, D. – Gandarillas, A. – Gotsens, M. – Kovács, K. – Mackenbach, J. – Martikainen, P. – Maynou, L. – Morrison, J. – Palència, L. – Pérez, G. – Pikhart, H. – Rodríguez-Sanz, M. – Santana, P. – Saurina, C. – Tarkiainen, L. – Borrell, C. 2014. Social differences in avoidable mortality between small areas of 15 European cities: an ecological study. International Journal of Health Geographics, 13(8). Doi:10.1186/1476-072X-13-8. IF=2,62.
 • Drbohlav, D. – Štych, P. – Dzúrová, D. 2013. Smuggled Versus Not Smuggled Across the Czech Border. International Migration Review, 47(1), pp.1–32. IF=1,149.
 • Hoffmann, R. – Eikemo, T. E. – Kulhanová, I. – Dahl, E. – Deboosere, P. – Dzúrová, D. – Oyen, H. – Rychtaříková, J. – Strand, B. H. – Mackenbach, J. P. 2013. The potential impact of a social redistribution of specific risk factors on socioeconomic inequalities in mortality: illustration of a method based on population attributable fractions. J Epidemiol Community Health, 67(1), pp. 56–62. IF=3,192.
 • Rodin, D. – Stirbu, I. – Ekholm, O. – Dzúrová, D. – Costa, G. – Mackenbach, J. P. – Kunst, A. E. 2012. Educational inequalities in blood pressure and cholesterol screening in nine European countries. J Epidemiol Community Health, 66(11) pp. 1 050–1 055. IF=2,983.
 • Spilková, J. – Dzúrová, D. – Pikhart, H. 2011. Inequalities in smoking in the Czech Republic: Societal or individual effects? Health and Place, 17, pp. 215–221. IF=3,158.
 • Veselý, A. – Dzúrová, D. (eds.) 2011. Substance Use in a Comparative Perspective, The Case of Bulgaria, Czechia, Croatia, Romania and Slovakia. Praha: Karolinum Press, 273 s.

 

Jiřina Kocourková

 

Zdroj: Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje – č. 2/2017