Byla vyhlášena 75. výzva na deinstitucionalizaci psychiatrické péče II

kytkaDne 30. června 2017 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlásilo 75. výzvu „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“, v rámci které je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.3  Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Podpora se zaměřuje na zřizování nových či rekonstrukce stávajících zařízení pro poskytování komunitní péče, tzn. Centra duševního zdraví, stacionáře se zaměřením na psychoterapeutické služby a na psychiatrické ambulance s rozšířenou péčí. Podporováno bude rovněž zařízení a vybavení mobilních komunitních týmů.

Projekty budou realizovány na celém území ČR mimo území hl. m. Prahy.
Pro žadatele je připraveno 425 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR), národní spolufinancování činí max. 75 mil. Kč. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 mil. Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 40 mil. Kč
Realizace projektů musí být ukončena nejpozději do 31. 12. 2021.
Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 13. července 2017.

 

IROP – vyhlášení výzvy č. 75 Deinstitucionalizace psychiatrické péče II.

Číslo výzvy: 75
 
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
 
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
 
Investiční priorita: 06.2.56 Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podpora sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám
 
Oprávnění žadatelé: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR, kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované kraji, organizace zřizované obcemi, organizace zřizované dobrovolnými svazky obcí, organizace zakládané kraji, organizace zakládané obcemi, organizace zakládané dobrovolnými svazky obcí, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, obchodní společnosti poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
 
Datum zpřístupnění žádosti o podporu: 13. 7. 2017
 
Zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 7. 2017
 
Ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2020
 

Seminář pro žadatele k 75. výzvě IROP

Řídicí orgán IROP ve spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj České republiky pořádá v Praze dne 22. srpna 2017 seminář pro žadatele k 75. výzvě „Deinstitucionalizace psychiatrické péče II“. Registrace na seminář bude spuštěna dne 30. července 2017. Sledujte prosím webové stránky IROP, kde současně zveřejníme podrobnější informace.

 

Kontakty Centra pro regionální rozvoj České republiky

Kontaktní informace na  pobočky Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

 

Zdroj: ESF ČR