Zaměstnanost a sociální situace v EU se stále zlepšuje

Růst je zpět v Evropě. Zaměstnanost v EU dosáhla historicky nejvyšší úrovně, přičemž práci má 236 milionů lidí. A nezaměstnanost trvale klesá. Této příznivé hospodářské dynamiky bychom měli co nejvíce využít a občanům bychom měli poskytnout nová a účinnější práva, která jsme zakotvili v evropském pilíři sociálních práv: spravedlivé pracovní podmínky, rovný přístup na trh práce a důstojnou sociální ochranu. Nyní nastal čas zajistit, aby z tohoto příznivého vývoje na trhu práce těžili všichni občané a pracovníci, uvedla v této souvislosti  Komisařka pro zaměstnanost, sociální věci, dovednosti a pracovní mobilitu Marianne Thyssenová.

Podle nejnovějšího čtvrtletního přezkumu zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě byl díky stabilnímu hospodářskému růstu ve třetím čtvrtletí 2017 zaznamenán nad očekávání silný růst zaměstnanosti v EU, přičemž míra nezaměstnanosti se dále snížila.

Ve srovnání s předchozím rokem zaměstnanost v EU vzrostla o 1,7 %. To znamená, že práci mají nyní další čtyři miliony lidí, z toho 2,7 milionu v eurozóně. K tomuto růstu přispěla především stálá pracovní místa a zaměstnání na plný úvazek. Počet zaměstnanců se smlouvou na dobu neurčitou vzrostl ve třetím čtvrtletí 2017 meziročně o 2,8 milionu, přičemž toto zvýšení je třikrát vyšší než růst počtu smluv na dobu určitou (900 000). Počet pracovníků s plným úvazkem se zvýšil o zhruba tři miliony na 181 milionů, zatímco počet pracovníků s částečným úvazkem vzrostl o přibližně 300 000 na 42,7 milionu.

Míra zaměstnanosti osob ve věku 20–64 let v EU posledních tři roky soustavně roste a ve třetím čtvrtletí roku 2017 dosáhla historicky nejvyšší úrovně 72,3 %. Nicméně mezi členskými státy přetrvávají velké rozdíly. Míra zaměstnanosti na vnitrostátní úrovni se pohybovala od 58 % v Řecku do 82 % ve Švédsku. Zpráva rovněž ukazuje, že nezaměstnanost v EU se stabilním tempem blíží k úrovni, které dosahovala před krizí. Od svého maxima v dubnu 2013 se počet nezaměstnaných snížil o přibližně 8,6 milionu lidí a v prosinci 2017 zůstal pod úrovní osmnácti milionů, což je nejméně od listopadu 2008.

Další údaje týkající se trhu práce obsažené ve čtvrtletním přezkumu rovněž potvrzují lepší stav hospodářství EU:

  • ve srovnání se třetím čtvrtletím roku 2016 se produktivita práce v EU zlepšila o 0,8 %. Zdaleka nejvyšší nárůst byl zaznamenán v Lotyšsku, Litvě, Polsku a Rumunsku (meziročně o více než 3 %).
  • Finanční situace domácností v EU se i nadále zlepšovala meziročním tempem růstu přibližně 1,5 %, což bylo způsobeno především růstem příjmů z pracovní činnosti. Téměř všechny členské státy zaznamenaly i meziročně do první poloviny roku 2017 růst příjmů domácností. Nicméně v několika zemích, konkrétně v Chorvatsku, Řecku, Itálii, Portugalsku a Španělsku, jakož i v Nizozemsku, je hrubý disponibilní příjem domácností stále pod úrovní roku 2008.
  • Poptávka po pracovní síle a nedostatek pracovních sil dále rostly. Celková míra volných pracovních míst[1] v EU dosáhla ve třetím čtvrtletí roku 2017 úrovně 2 %. Míra volných pracovních míst byla vyšší v odvětví služeb než v průmyslu a stavebnictví. Nedostatek pracovních sil[2] se zvýšil a nábor zaměstnanců[3] zaznamenal zotavení (až 3,7 % meziročně do druhého čtvrtletí 2017). Míra separace od zaměstnání[4] klesla na úroveň před krizí, zatímco míra nacházení nového zaměstnání[5] se v uplynulých čtvrtletích zrychlila a dosáhla hodnoty, kterou měla před krizí.

Souvislosti

Čtvrtletní přezkum zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě nabízí přehled nejnovějšího vývoje v sociální oblasti a na trhu práce v EU. Sleduje krátkodobé změny v HDP a tendence v oblasti zaměstnanosti.

Dne 17. listopadu 2017 Evropský parlament, Rada a Komise vyhlásily evropský pilíř sociálních práv, který stanoví dvacet hlavních zásad a práv na podporu spravedlivého a dobře fungujícího trhu práce a systému sociálního zabezpečení. Komise již svým dílem přispívá k tomu, aby se pilíř proměnil v konkrétní kroky, a to například prostřednictvím iniciativy pro rovnováhu mezi pracovním a soukromým životemnávrhu směrnice o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii či připravovaného balíčku předpisů v oblasti sociální spravedlnosti.

Klíčovým nástrojem pro řízení procesu ekonomického a sociálního sbližování je každý rok evropský semestr. Počínaje cyklem 2017/2018 byly zásady a priority pilíře sladěny se všemi hlavními dokumenty semestru. Konkrétně návrh společné zprávy o zaměstnanostiVyhledat dostupné jazykové verze předchozího odkazu zahrnuje nový srovnávací přehled sociálních ukazatelů pro sledování výkonnosti v hlavních oblastech, na něž se vztahuje pilíř, jako např. míry předčasného ukončení školní docházky, míry nezaměstnanosti mladých lidí nebo dopadu sociálních transferů na zmírňování chudoby.

Další informace

Čtvrtletní přezkum zaměstnanosti a sociálního rozvoje v Evropě – únor 2018

Internetové stránky evropského pilíře sociálních práv

Analýza zaměstnanosti a sociální situace vypracovaná Generálním ředitelstvím pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování

 

[1] Míra volných pracovních míst vyjadřuje procentní vztah mezi volnými pracovními místy a celkovým počtem volných a obsazených pracovních míst.

[2] Ukazatel nedostatku pracovních sil je podíl podniků poukazujících na nedostatek pracovních sil jako faktor omezující výrobu.

[3] Ukazatel náboru zaměstnanců je podíl pracovníků, kteří pro zaměstnavatele začali pracovat v uplynulých třech měsících.

[4] Míra separace je podíl zaměstnaných, kteří v daném období opustili zaměstnavatele.

[5] Míra nacházení nového zaměstnání je podíl nezaměstnaných, kteří v daném období získali zaměstnání.

 

Zdroj: Evropská komise