Advokát využíval oddlužovací agenturu. Pelikán na něj podal kárnou žalobu

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán podal k České advokátní komoře kárnou žalobu proti advokátovi, který se podílel na činnosti společnosti, která nezákonně poskytovala služby v oblasti oddlužení. Přestože dohled nad advokáty přísluší České advokátní komoře, ministr využil svého práva podat na advokáta kárnou žalobu. Jedná se o historicky teprve druhou kárnou žalobu na advokáta podanou ministrem spravedlnosti.

Žalovaný advokát v nejméně 47 případech podal k insolvenčním soudům návrhy na povolení oddlužení, které v rozporu se zákonem nesepsal sám, ale tzv. „oddlužovací agentura.“ Přesto advokát následně za tyto návrhy nárokoval v insolvenčním řízení odměnu za jejich sepis a podání.

Podle zjištění ministerstva systém fungoval tak, že dlužník na základě internetové nabídky či na doporučení oslovil oddlužovací agenturu, které předal veškeré potřebné doklady k podání návrhu na povolení oddlužení a zaplatil tzv. administrativní poplatek ve výši od 4 000 Kč do 14 000 Kč. Následně tato agentura předložila dlužníkovi k podpisu plnou moc pro advokáta, který měl podle sdělení agentury návrh podat, jelikož ona k tomu není po novele insolvenčního zákona oprávněna. Agentura na základě podkladů od dlužníka sepsala návrh na oddlužení a zaslala jej advokátovi, který jej bez jakékoliv kontroly, někdy i za pouhých několik desítek minut, obratem přeposlal příslušnému soudu.

Advokát potom v rámci probíhajícího insolvenčního řízení uplatnil zákonnou odměnu ve výši 4 000 Kč, případně 6 000 Kč při společném návrhu manželů.

Podle zákona přitom oddlužovací agentura musí být akreditovaná Ministerstvem spravedlnosti a služby musí poskytovat bezplatně. Pokud služby poskytuje advokát, musí návrh sepsat osobně.

„Zmíněný advokát se zpronevěřil základnímu smyslu své práce, když namísto hájení zájmů klienta fungoval jako pouhá poštovní schránka. Zároveň svým chováním popíral smysl celé naší novely o poskytování služeb v oblasti oddlužení, když pomáhal neakreditované společnosti zákon obcházet. Jeho chování považuji za mimořádně závažné, neboť se jedná o dlouhodobé, rozsáhlé a organizované jednání, díky němuž na úkor dlužníků i jejich věřitelů získával majetkový prospěch,“ řekl ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Advokát tak svým chováním způsobil škodu mimo jiné zvláště zranitelné skupině osob – dlužníkům v úpadku. Vzhledem k výše popsané závažnosti chování advokáta ministr navrhuje uložení nejpřísnějšího kárného opatření, tedy vyškrtnutí advokáta ze seznamu advokátů. O věci bude rozhodovat kárná komise České advokátní komory.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti