V loňském roce přibylo případů nelegálně zaměstnaných cizinců

V roce 2017 byly při kontrolách zjištěny bezmála dva tisíce nelegálně zaměstnaných cizinců. Kontroly byly provedeny u 8 709 zaměstnavatelů (5 583 právnických osob, 3 126 fyzických osob). Z celkového počtu 2 918 zjištěných nelegálně zaměstnaných osob šlo v 767 případech o občany ČR, v 234 případech o občany EU a v 1 917 případech o cizince. Od roku 2016 lze sledovat změnu v poměru nelegálně zjištěných osob, kdy převažuje počet zjištěných nelegálně zaměstnávaných cizinců nad množstvím zjištěných nelegálně pracujících občanů ČR. Tento stoupající trend je možné přičítat i současné situaci na trhu práce, kdy je pro zaměstnavatele stále obtížnější pokrýt potřebnou pracovní sílu pracovníky z řad občanů České republiky a Evropské unie. Tato situace napomáhá především společnostem usazeným v zahraničí přivážet do ČR cizince bez platného povolení k zaměstnání, platné zaměstnanecké karty a bez příslušného povolení k pobytu. V případě odhalení některé z forem nelegální práce cizinců nejčastěji šlo o občany Ukrajiny, Moldávie a Vietnamu. Ve skupině nelegálně zaměstnaných občanů EU převažovali občané Slovenska, Bulharska a Rumunska.

V roce 2017 se inspektoři při své kontrolní činnosti nejčastěji setkávali s výkonem nelegální práce v sektoru stavebnictví (18 procent z celkového počtu zjištěných osob) a v oblasti zpracovatelského průmyslu (16 procent z celkového počtu zjištěných osob). Dále pak v oblasti profesní, vědecké a technické činnosti, v oblasti ubytování, stravování a pohostinství a v oblasti velkoobchodu, maloobchodu.

 

Státní příslušnost nelegálně zaměstnaných cizinců v ČR v roce 2017

Státní příslušnost

Počet nelegálně zaměstnaných osob

Ukrajina

1 563

Moldavsko

145

Vietnam

119

Mongolsko

15

Srbsko

13

Ruská federace

9

Bělorusko

5

Thajsko

4

Bangladéš

4

Makedonie

4

 

Nelegální zaměstnávání podle oboru činnosti zaměstnavatele

  • 18 % Stavebnictví
  • 16 % Zpracovatelský průmysl
  • 15 % Profesní, vědecká a technická činnost
  • 12 % Ubytování, stravování a pohostinství
  • 11 % Velkoobchod, maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel 8 % Administrativní a podpůrné činnosti 6 % Činnost v oblasti nemovitostí 15 % Ostatní a nezařazené

 

Pokuty v řádech milionů korun

Za porušení právních předpisů zjištěná v souvislosti s kontrolami nelegálního zaměstnávání bylo v roce 2017 uloženo 440 pokut celkově ve výši 85 milionů korun. V loňském roce byla orgány inspekce práce uložena nejvyšší pokuta zaměstnavateli z Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, a to ve výši deseti milionů korun. Zaměstnavatel umožnil výkon nelegálního zaměstnávání, když na pracovišti pracovalo ve výrobě 175 osob mimo pracovněprávní vztah a čtyři osoby bez povolení k zaměstnání. Zaměstnavatel se současně dopustil přestupku tím, že nezajistil, aby jeho dva zaměstnanci nepřekročili zákoníkem práce stanovený rozsah práce konané na základě dohody o provedení práce.

 

Státní úřad inspekce práce se věnuje kontrolám zaměřeným na odhalování nelegálního zaměstnávání od roku 2012. Kontroly jsou realizovány specializovanými útvary oblastních inspektorátů práce. Inspektoři před zahájením kontroly monitorují pracoviště a při kontrolách spolupracují se Službou cizinecké policie, celní správou, finančními úřady a Českou správou sociálního zabezpečení. Od let 2012 až 2014, kdy probíhaly spíše plošné kontroly, se inspekce zaměřují především na zaměstnavatele, u nichž je výkon nelegální práce nejpravděpodobnější.

 

Zdroj: SÚIP