Nejčastější výše rodičovského příspěvku se pohybuje mezi 6000 až 7600 korun

Ke konci června čerpalo rodičovský příspěvek (RP) ve výši nad 11 500 Kč celkem 16 597 rodičů. Využili tak možnost, kterou od ledna letošního roku zavedla novela zákona o státní sociální podpoře. Ta zrušila omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku (11 500 Kč za měsíc). Maximální možná částka tak může v rámci této dávky momentálně činit 36 750 Kč měsíčně. U vícerčat pak 55 125 Kč. Celkovou sumu tak mohou příjemci rodičovského příspěvku vyčerpat už během šesti měsíců. Nejčastěji lidé volí výši RP v rozmezí 6 000 – 7 600 Kč a dávku čerpají v průměru tři roky. Podíl mužů mezi příjemci příspěvku mezi roky 2001 až 2017 vzrostl z 2,1 na 5,1 tisíc.

V červnu 2018 pobíralo rodičovský příspěvek celkem 284 846 osob, z toho 72 735 ve výši do 6 000 Kč. Dalším 145 887 klientům jej ÚP ČR vyplácel v rozmezí od 6 000 – 7 600 Kč a částku nad 7 600 Kč si zvolilo 66 224 příjemců. Pokud jde o nejvyšší možnou částku, tu vyplatil ÚP ČR v červnu ve 24 případech (18 žen, 6 mužů).

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 tis. Kč (u vícerčat 330 tis. Kč), nejdéle však do 4 let věku potomka.

„Současná právní úprava mnohem pružněji reaguje na potřeby rodičů a také na aktuální situaci rodiny, kdy si příjemce může při splnění zákonných podmínek volit výši, a tím pádem i délku, pobírání dávky,“ upozorňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.

Průměrný měsíční počet příjemců rodičovského příspěvku podle pohlaví (v tis.)

Rok Ženy Muži Celkem
2001 263,6 2,1 265,7
2002 254,7 2,3 257,0
2003 259,1 2,4 261,5
2004 276,3 3,4 279,6
2005 289,4 4,1 293,6
2006 304,0 4,2 308,2
2007 337,7 4,9 342,6
2008 353,6 6,3 359,9
2009 356,5 6,0 362,5
2010 331,5 5,4 336,9
2011 317,5 5,8 323,3
2012 301,4 5,3 306,7
2013 287,6 5,2 292,8
2014 273,5 5,1 278,6
2015 272,3 5,2 277,4
2016 269,3 5,2 274,5
2017 273,5 5,1 278,6
Zdroj: MPSV

Výše rodičovského příspěvku se odvíjí od předchozího výdělku a také nároku na peněžitou pomoc v mateřství, kterou vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ). Na základě zákona musí rodič doložit k žádosti o rodičovský příspěvek také Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku (formulář je k dispozici online nebo na kontaktních pracovištích ÚP ČR), případně denní vyměřovací základ (DVZ) druhého rodiče.

„V tomto ohledu spolupracuje ÚP ČR s příslušnou OSSZ. Většina rodičů tento doklad, už potvrzený ze strany OSSZ, předkládá spolu se žádostí. Pokud potvrzení chybí, může rodič požádat zaměstnance ÚP ČR o jeho zajištění. Ovšem pak je třeba počítat s tím, že se doba vyřízení žádosti může prodloužit,“ vysvětluje Kateřina Sadílková.

Jestliže je možné alespoň jednomu z rodičů stanovit k datu narození nejmladšího dítěte v rodině 70 % 30násobku DVZ a ten převyšuje 7 600 Kč, může si žadatel zvolit měsíční výši čerpání rodičovského příspěvku až do této částky. V případě vícerčat pak až do výše 1,5 násobku 70% 30násobku DVZ.

Pokud je možné stanovit DVZ u obou rodičů, vychází se z toho vyššího, bez ohledu na to, který z nich o dávku žádá, nebo ji pobírá. Pokud není možné ani jednomu z rodičů stanovit DVZ, nebo je 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu nižší než částka 7 600 Kč, může si rodič zvolit měsíční výši RP až do této hranice, tedy do 7 600 Kč. U vícerčat pak do 11 400 Kč měsíčně. Volbu výše rodičovského příspěvku zákon umožňuje jedenkrát za tři měsíce.

V případě, že by si klienti nevěděli rady s vyplnění potřebného formuláře, mohou si na stránkách MPSV stáhnout vzor vyplněného tiskopisu.

Nárok na rodičovský příspěvek neovlivňuje to, zda rodič pracuje. Podstatné je, že musí zajistit řádnou a celodenní péči o dítě. V praxi tedy může dítě svěřit třeba babičce, najmout si chůvu nebo využít předškolních zařízení. Pokud se rozhodne pro jesle či školku u dítěte mladšího dvou let, pak doba, kterou tam potomek stráví, nesmí přesáhnout 46 hodin měsíčně. Dítě může navštěvovat léčebně rehabilitační zařízení nebo jesle, mateřskou školu nebo obdobné zařízení pro zdravotně postižené předškolní děti v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně. Pro předškolní děti se zdravotním postižením se tato doba prodlužuje na max. 6 hodin denně.

„Pokud po narození dítěte znatelně klesne příjem rodiny, včetně rodin samoživitelů, mohou se rodiče obrátit na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR. Naši zaměstnanci jsou připraveni poskytnout jim podrobné poradenství týkající se možností podání žádostí o další nepojistné sociální dávky, ať už ze systému hmotné nouze nebo státní sociální podpory. Vždy je ale třeba posoudit každý takový případ individuálně,“ uzavírá generální ředitelka ÚP ČR.Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je finanční dávka ze systému nemocenského pojištění, nárok na ní mají i osoby samostatně výdělečně činné za předpokladu, že si dobrovolně po určitou dobu platí nemocenské pojištění. Poskytuje se v zásadě prvních šest měsíců péče o dítě resp. o děti. PPM vyplácí okresní správy sociálního zabezpečení (v Praze Pražská, v Brně Městská správa sociálního zabezpečení). Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou tedy dvě odlišné dávky s rozdílnými podmínkami nároku vyplácené různými úřady. Poté, co skončí výplata PPM, přichází na řadu rodičovský příspěvek. Dávku vyplácí ÚP ČR, a to vždy na nejmladší dítě v rodině.

Jakému výdělku (vyměřovacímu základu pro výpočet dávky) odpovídá denní výše PPM, lze zjistit prostřednictvím kalkulačky na stránkách MPSV.

 

Zdroj: Úřad práce ČR