MPSV od příštího roku ruší pozici jednoho náměstka a pěti ředitelů. Další změny plánuje na polovinu roku 2019

Od 1. ledna 2019 ministerstvo zruší 117 míst hrazených ze státního rozpočtu a 24 míst hrazených z rozpočtu EU. Ušetřit má 68 milionů korun. Návrh roční systemizace na Ministerstvu práce a sociálních věcí projednala vláda 29. listopadu 2018. Systemizace podle ministryně Jany Maláčové (ČSSD) přinese zefektivnění fungování resortu a snížení objemu prostředků na platy. Dopady na zaměstnance byly projednány s odborovými organizacemi, které v rámci služebních úřadů působí. Změny podle MPSV reagují na vyhodnocení celkového stavu zpracovávaných agend a nutnost zajištění aktuálních potřeb. 

Připravované změny se dotknou i obsazených míst, a to 1 náměstka pro řízení sekce, 5 míst ředitelů odborů, 12 míst vedoucích oddělení a 25 míst referentů. Se všemi dotčenými zaměstnanci bude ze strany personálního odboru, po schválení systemizace vládou, komunikován další postup včetně nabídek možností dalšího uplatnění v souladu se zákonem o státní službě.

Dochází také k podstatným změnám v organizační struktuře ministerstva. Úspora finančních prostředků je v této souvislosti vyčíslena na 68,2 milionu Kč.

Redukce počtu pracovních pozic bude rozdělena mezi služební úřady následovně:

  • Ministerstvo práce a sociálních věcí – 35 míst (státní rozpočet) a 24 míst (EU)
  • Česká správa sociálního zabezpečení – 39 míst
  • Úřad práce České republiky – 36 míst (státní rozpočet) a 1 místo (EU)
  • Státní úřad inspekce práce – 6 míst
  • Úřad pro mezinárodně právní ochranu – 1 místo

Místo odboru rodinné politiky a politiky stárnutí sloučení agendy rodinné politiky a ochrany práv dětí

V sekci správních činností a sociální politiky je navrženo zrušení odboru rodinné politiky a politiky stárnutí a odboru ochrany práv dětí. Nově bude zřízen odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí. Dojde tak k propojení důležitých složek rodinné politiky státu a rozšíření komplexnosti pojetí rodinné politiky a zefektivnění řešení důležitých témat a problémů v oblasti postavení rodiny a její funkčnosti. Sloučení odborů přinese zrychlení v komunikaci, návrhu řešení problémů v oblasti rodiny a rovněž zjednodušení systému vyplácení dotací určených na problematiku rodiny, stárnutí a sociálně-právní ochrany dětí.

V oblasti sociálně-právní ochrany dětí dochází k posílení výkonu zřízením samostatného oddělení koncepce a metodiky ochrany práv dětí a zvýšení počtu zaměstnanců v tomto oddělení.

Propojení datové základny resortních statistik

V sekci ekonomické a ICT je navrženo sloučení odboru provozu ICT a odboru rozvoje a bezpečnosti ICT do nového odboru ICT. Tím dojde k optimalizaci vzájemně provázaných podpůrných činností při správě a rozvoji informačních a komunikačních technologií MPSV. V této sekci se do nově zřízeného odboru programového financování a statistik začleňuje oddělení statistiky a centrálního reportingu a přesouvají se do něj oddělení programového financování OSS a oddělení programového financování dotací ze zrušeného odboru programového financování. V takto vytvořeném útvaru dojde k propojení datové základny resortních statistik s řízením investic resortu za účelem efektivnějšího plánování investičních akcí.

Spojení oblasti pojistných i nepojistných dávek 

Dále je navrženo zrušení sekce sociálně pojistných systémů a zřízení sekce sociálně pojistných systémů a nepojistných dávek. Do té bude přesunut stávající odbor odvolání a správních činností nepojistných dávek (ze sekce správních činností a sociální politiky) současně se stávajícím odborem nepojistných sociálních a rodinných dávek (ze sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek). Důvodem jsou závěry interního auditu, který doporučil soustředit agendu odvolacího řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek do jedné sekce s agendou koncepce a metodiky nepojistných dávek. Nová sekce tak zastřeší oblast pojistných i nepojistných dávek včetně věcné a odborné podpory pro řádný výkon zde soustředěných agend.

Nová sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce

Dosavadní sekce Evropských fondů se ruší a zřizuje se nová sekce Evropských fondů a mezinárodní spolupráce. Zde se kromě původních útvarů této sekce začleňuje odbor Evropské unie a mezinárodní spolupráce ze sekce legislativy. Změny v dosavadní struktuře této sekce reagují na snahu sjednotit agendu vztahů s EU a také na fakt, že Česká republika se ujme v roce 2022 předsednictví Evropské unie.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zvažuje i další personální změny v souvislosti s plánovaným ukončením činnosti Fondu dalšího vzdělávání a možnou mimořádnou systemizací Ministerstva práce a sociálních věcí k 1. červenci 2019.

 

Zdroj: MPSV