Důchodová komise se zabývala situací pečujících osob a možnostmi řešení jejich nízkých důchodů

V pátek 3. května 2019 se uskutečnilo III. zasedání Komise pro spravedlivé důchody za účasti ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD). Na tomto jednání byla diskutována opatření k odstranění nespravedlivě nízkých důchodů pečujících osob. Komise doporučila postoupení návrhu změn ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby do koaliční rady a rovněž navrhla finální dopracování návrhu na uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby.

Na předchozím jednání komise se členové shodli, že by měly být více rozpracovány návrhy řešení rozdílů v důchodech pečujících osob. Situace je dnes taková, že osoby dlouhodobě pečující o své blízké, ať už se jedná o děti či nemohoucí příbuzné, jsou za tuto péči v důsledku postiženy nižšími příjmy a důchody. Takovými osobami jsou typicky ženy.

„Narovnání nespravedlností v důchodech je jedním z klíčových úkolů komise a výstupy z dnešního jednání ukazují, že komise funguje, jak má, a drží pohromadě. Členové v rámci jednání vystupují velmi profesionálně a mám radost, že se nám daří nacházet shodu a podporu napříč politickými stranami. I díky tomu jsme dnes dospěli k několika závěrům,“ říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Hlavní závěry z jednání komise pro spravedlivé důchody:

  • Změny ve vyměřovacím základu za dobu péče o závislé osoby
    V současné době mohou pečující osoby pro účel výpočtu důchodu příjmy z období péče použít či vyloučit. Za příjmy jsou v přesně stanovených případech dnes považovány
    i příspěvky na péči. Nově bude možné za účelem výpočtu důchodu stanovit příjmy tak, že půjde o součet skutečných výdělků pečující osoby a průměrné mzdy. Pečující tak budou mít stanovenu vyšší částku příjmu pro výpočet důchodu, a nebudou tedy penalizováni za péči o své blízké. Tato varianta bude dle závěrů komise předložena k projednání koaliční radě.
  • Uplatnění doby péče o dítě od 4 do 9 let jako vyloučené doby
    Jedná se o možnost rozšíření tzv. vyloučené doby, tedy období péče o děti, za které nižší příjmy pečujících negativně neovlivní výši jejich důchodů. V závislosti na výši příjmů si dnes mohou rodiče dětí do 4 let zvolit, zda se jim budou příjmy za toto období započítávat do výše důchodu. Návrh komise počítá s možností rozšíření tohoto období až do 9 let věku dítěte.

Termín příštího jednání komise je stanoven na 24. 5. 2019. Komise by se na tomto jednání měla zabývat řešením situace současných důchodců, možnostmi úprav III. důchodového pilíře a dřívějšími odchody do penze pro lidi vykonávající náročné profese.

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí