EU čelí rekordní dostupnosti kokainu, inovativní výrobě a zneužívání syntetických drog či virtuální realitě

Výsledky Evropské výroční zprávy o drogách, která se zabývá analýzou dostupnosti drog, trendy v jejich užívání, zdravotními problémy spojenými s užíváním drog a opatřeními k řešení, představil zástupce Agentury EU pro drogy (EMCDDA) Lucas Wiessing a vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Viktor Mravčík na Úřadu vlády ČR. Nejnovější data ukazují rekordní počty záchytů kokainu v Evropě, obavy kvůli inovativní výrobě syntetických drog a kvůli otravám spojeným s jejich užíváním, dále také rozšíření užívání metamfetaminu, vysoké užívání konopí mezi mladými Evropany či potenciál využití digitálních nástrojů, které účinně pomáhají při prevenci a léčbě drogové závislosti a při minimalizaci škod. Národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová zdůraznila potřebu mapování oblasti zneužívání léčivých přípravků s obsahem psychoaktivních látek.

Nová Evropská výroční zpráva o drogách 2019 reflektuje aktuální trendy a vývoj ve 28 členských státech EU, Turecku a Norsku. „Výstupy evropských drogových zpráv pravidelně sledujeme. Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost nám poskytuje objektivní a srovnatelné informace o drogové závislosti v Evropě a o důsledcích užívání drog napříč členskými státy. Evropské podklady využíváme i při tvorbě národních protidrogových politik a strategií,“ uvádí ke zprávě národní protidrogová koordinátorka Jarmila VEDRALOVÁ.

Situace v ČR: každý třetí má u nás zkušenost s nelegální drogou

V ČR má zkušenost s užitím nelegální drogy někdy v životě 1/3 populace ve věku 15–64 let. Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (28,6–36,9 %), následované extází (4,3–5,8 %), halucinogenními houbami (4,4–4,7 %), pervitinem (2,1–3,3 %), LSD (2,0–3,1 %) a kokainem (1,9–2,4 %). Míra zkušeností s ostatními drogami, včetně nových psychoaktivních látek (rostlinných nebo syntetických), těkavých látek a anabolických steroidů, je na poměrně nízké úrovni (pod 2 %). Zkušenost s užitím nelegálních drog mají častěji muži, nejčastěji pak muži ve věkové skupině 15–34 let.

V r. 2017 bylo v ČR odhadnuto 47,8 tisíc problémových uživatelů pervitinu a opioidů, z toho 34,7 tisíc uživatelů pervitinu a 13,1 tisíc uživatelů opioidů. Z nich bylo 3,9 tisíc uživatelů heroinu, 6,9 tisíc uživatelů buprenorfinu a 2,3 tisíc uživatelů jiných opioidů. Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog dosáhl 43,7 tisíc.

„Nejvyšší počet problémových uživatelů drog je v Praze a Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů,“ říká Viktor MRAVČÍK, vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Znepokojivý je podle MRAVČÍKA především meziroční nárůst uživatelů heroinu a rostoucí míra užívání dalších opioidů, respektive zneužívání opioidních analgetik jako fentanylu, morfinu, hydromorfonu a oxykodonu, které mohou lokálně představovat nejrozšířenější opioid mezi problémovými uživateli drog.

Zástupce EMCDDA Lucas WIESSING ocenil rozvinutou síť adiktologických služeb v České republice a potvrdil důležitost substituční léčby: „Efektivní pokrytí substituční léčby šetří životy uživatelům ve vysokém riziku užívání a celospolečenské náklady s tím spojené. V Česku nyní kleslo pokrytí substituční léčby pod 50% doporučovanou úroveň WHO, čemuž je třeba věnovat pozornost.“

Novým problémem České republiky je také oblast nadužívání léků. „Počet lidí, kteří nadužívají sedativa a hypnotika se blíží desetině české populace. V roce 2016 byl odhadnut na 885 tisíc. Jde především o benzodiazepiny a tzv. Z-hypnotika, např. zolpidem,“ dodává Jarmila VEDRALOVÁ s tím, že tuto oblast nově zahrnuje i Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027.

Zpráva EMCDDA poukazuje na setrvale vysokou dostupnost většiny nelegálních látek v Evropě

Z nejnovějších dat vyplývá, že je v Evropě ročně hlášen více než 1 milion záchytů nelegálních drog. Přibližně 96 milionů dospělých (ve věku 15–64 let) v EU alespoň jednou v životě vyzkoušelo nelegální drogu, do léčby pak každoročně nastoupí 1,2 milionu lidí. V roce 2018 bylo v EU poprvé zaznamenáno 55 nových psychoaktivních látek, čímž se celkový počet těchto monitorovaných látek zvýšil na 730.

Kokainová „call centra“

Během posledního roku užilo kokain přibližně 2,6 milionu mladých lidí (ve věku 15–34 let). Nejnovější data týkající se kokainu ukazují také rekordní počty záchytů a množství zachyceného kokainu. Během roku 2017 bylo v EU hlášeno více než 104 000 záchytů kokainu (98 000 v roce 2016) v celkovém množství 140,4 tuny, což je přibližně dvojnásobek množství zachyceného v roce 2016 (70,9 tuny). Kokain se do Evropy dostává mnoha cestami a prostředky, obzvláště velkou výzvu však představuje nárůst obchodování s velkými objemy kokainu, při němž jsou využívány kontejnery pro námořní přepravu.

Nově se mohou, i díky využívání sociálních médií, darknetových trhů a šifrovacích technik, do obchodování s drogami zapojovat i menší skupiny a jednotlivci. Podnikavost se na trhu s kokainem zřetelně projevuje v inovativních distribučních metodách. Jako příklad lze uvést existenci kokainových „call center“ s kurýry zajišťujícími rychlé a flexibilní doručování.

Heroin a změny na trhu

Heroin je stále nejčastějším nelegálním opioidem na trhu s drogami v Evropě a výrazně přispívá k nákladům na zdravotní a sociální péči související s užíváním drog. Množství heroinu zachyceného v EU se v roce 2017 zvýšilo o více než tunu na 5,4 tuny, přičemž dalších 17,4 tuny bylo zachyceno v Turecku (část z tohoto množství byla zřejmě určena pro trh EU). Čistota heroinu zůstává vysoká a maloobchodní cena poměrně nízká.

„Pro dosažení snížení výskytu hepatitidy C je třeba zajistit lepší dostupnost a pokryté preventivními a léčebnými programy, jako jsou programy distribuce čistých jehel nebo substituční léčby. Nezastupitelný je však preventivní význam léčby samotné hepatitidy C velmi účinnými moderními léky – zde potřebujeme zlepšit dostupnost testování na hepatitidu C a zvýšit míru vstupu uživatelů drog do léčby v souladu s mezinárodními doporučeními. Podle našich údajů léčbou projde jen asi 5 % injekčních uživatelů drog pozitivně testovaných na hepatitidu C. I když je výskyt hepatitidy C v Česku poměrně nízký ve srovnání se zbytkem Evropy, představuje značnou zátěž veřejného zdravotnictví,” říká Viktor MRAVČÍK.

Nízký výskyt hepatitidy v ČR potvrzuje i Lucas WIESSING: „Výskyt infekce viru hepatitidy C, která vede k vážným zdravotním problémům, je poměrně nízký u českých injekčních uživatelů drog. Intervenční programy harm-reduction jsou v Česku rozvinuté a pomáhají udržet relativně nízkou prevalenci HIV a hepatitidy C,“ a dodává, že je důležité, aby české adiktologické služby byly i nadále udržovány a zůstaly dobře dostupné pro všechny vysoce rizikové uživatele drog.

Nové syntetické opioidy jsou zdrojem rostoucích obav

V současnosti je zaznamenán vysoký výskyt užívání syntetických opioidů, zejména fentanylu a jeho derivátů ve Spojených státech a v Kanadě. Na trhu s drogami v Evropě představují tyto látky sice jen malý podíl, jsou však zdrojem rostoucích obav kvůli otravám a úmrtím spojeným s jejich užíváním. V Evropě bylo během roku 2018 zaznamenáno jedenáct nových syntetických opioidů, obvykle v podobě prášku nebo tablet či v kapalné formě. Z dat z monitoringu léčby drogové závislosti vyplývá, že každý pátý klient (22 %), který nastoupí léčbu drogové závislosti v souvislosti s opioidy, nyní jako hlavní problémovou drogu udává legální či nelegální syntetický opioid spíše než heroin. To naznačuje, že léčivé přípravky obsahující opioidy nyní hrají v evropské drogové problematice stále významnější úlohu.

Zpráva uvádí, že výroba syntetických drog v Evropě zřejmě roste, diverzifikuje se a stává se inovativnější. K získávání chemických látek potřebných k výrobě syntetických drog se využívají nové látky.

Na území Evropy bylo v roce 2017 zachyceno 0,7 tuny metamfetaminu a 6,4 tuny metamfetaminu, přičemž čistota obou látek je vyšší než před deseti lety. Výroba metamfetaminu se soustředí převážně v České republice a v příhraničních oblastech, část výroby probíhá také v Nizozemsku. Data ale naznačují, že k užívání metamfetaminu, které je obecně na nízké úrovni a historicky se soustředilo v České republice a na Slovensku, dochází nyní i na Kypru, na východě Německa, ve Španělsku, ve Finsku a v Norsku.

„Hlavní problémovou nelegální drogou v ČR je stále metamfetamin. Počet problémových uživatelů metamfetaminu se dlouhodobě pohybuje na stabilní úrovni kolem 35 tisíc uživatelů a několikanásobně převyšuje počet uživatelů opiátů. Tím je Česko poměrně výjimečné,“ vysvětluje českou situaci Viktor MRAVČÍK.

„U jednoho ze dvou klientů, kteří vstupují do protidrogové léčby v České republice, je pravidelně zaznamenáno užívání metamfetaminu,“ potvrzuje oblibu pervitinu v Česku Lucas WIESSING.

Konopí: nový vývoj u nejzavedenější drogy v Evropě

Konopí zůstává nejběžněji užívanou nelegální drogou v Evropě, což se promítá i do dat ohledně prevalence, záchytů a nových žádostí o léčbu. Odhaduje se, že v loňském roce užilo konopí přibližně 17,5 milionu mladých Evropanů (ve věku 15–34 let).

V roce 2017 nahlásily členské státy EU 782 000 případů záchytu konopných produktů (marihuany, hašiše, rostlin konopí a konopného oleje), což z konopí činí nejčastěji zachycenou drogu v Evropě. Množství zachyceného hašiše je více než dvakrát vyšší než množství zachycené marihuany (466 tun oproti 209 tunám). Z nedávné studie EMCDDA vyplynulo, že v marihuaně a hašiši se za poslední desetiletí zdvojnásobil obvyklý obsah tetrahydrokanabinolu (THC), což vyvolává obavy z potenciálních škodlivých účinků.

V roce 2017 v Evropě nastoupilo léčbu drogové závislosti v souvislosti s užíváním konopí přibližně 155 000 osob, z čehož asi 83 000 o ni požádalo poprvé. U osob nově nastupujících léčbu drogové závislosti je nyní konopí nejčastěji uváděnou látkou, která představuje jejich hlavní důvod, proč se obrátili na poskytovatele léčebných služeb.

Vytvoření legálních trhů s rekreačním konopím mimo EU je hybnou silou inovací v oblasti vývoje nových produktů (jako jsou roztoky do elektronických cigaret, potravinové produkty a koncentráty). Některé z nich se nyní objevují na evropském trhu a představují novou výzvu pro odhalování a kontrolu drog.

Mobilní zdravotnictví a virtuální realita – nové nástroje pro řešení drogové problematiky

Díky současnému široce rozšířenému používání mobilních zařízení mají aplikace mobilního zdravotnictví rozsáhlý potenciál zvýšit dosah zdravotnických služeb souvisejících s drogami. Podle zprávy se nová digitální řešení tohoto druhu stále častěji využívají při prevenci a léčbě drogové závislosti a při minimalizaci škod.

Zpráva uvádí řadu aplikací mobilního zdravotnictví s různými primárními cíli – od šíření informací až po podporu intervencí a zotavení se ze závislosti. Příkladem inovace je využití určování zeměpisné polohy k tomu, aby injekční uživatelé drog snáze našli místa pro výměnu jehel a stříkaček. Předmětem zkoumání je rovněž využití technologie virtuální reality pro reprodukci realistických prostředí souvisejících s drogami, která vyvolávají bažení po droze a pomáhají pacientům vyvinout si proti ní odolnost.

Kompletní Evropskou výroční zprávu o drogách 2019 nejdete v plném znění na www.emcdda.europa.eu/edr2019  

Výroční zprávy a další odborné publikace v oblasti drogové problematiky najdete v plném znění ke stažení na www.drogy-info.cz.

Další informace a materiály k legálním návykovým látkám najdete také na národních stránkách www.koureni-zabiji.cz a www.alkohol-skodi.cz, k hazardnímu hraní pak na www.hazardni-hrani.cz.

 

Zdroj: vlada.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.