V nemocnicích budou resuscitační týmy a speciální linka

Ministerstvo zdravotnictví schválilo nový metodický pokyn pro řešení stavů hrozícího nebo náhle vzniklého selhání základních životních funkcí. Každému poskytovateli akutní lůžkové péče a jednodenní péče se doporučuje zřídit tzv. resuscitační tým v přesně definovaném personálním složení a zajistit každoroční školení všech zdravotnických pracovníků včetně praktického nácviku řešení krizových situací. Pro přivolání resuscitačního týmu v nemocnicích bude v souladu s platným doporučením Evropské resuscitační rady nově zavedeno univerzální telefonní číslo 2222.

„Náhlé zhoršení zdravotního stavu pacienta mimo oddělení intenzivní akutní lůžkové péče nebo specializované ambulantní péče je předvídatelnou rizikovou situací, na jejíž řešení musí být poskytovatelé zdravotních služeb systémově připraveni. Pevně věřím, že nově stanovený postup zajistí, aby u poskytovatelů zdravotních služeb, kteří jsou zodpovědní za organizaci zdravotní péče, došlo k poskytnutí odpovídající pomoci mimo specializované pracoviště v co nejkratším čase,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Na základě metodického pokynu se poskytovatelům doporučuje zřídit tzv. resuscitační tým. Resuscitační tým bude v rámci organizační struktury poskytovatele skupina zdravotnických pracovníků určená k poskytování neodkladné péče pacientům s hrozícím nebo náhle vzniklým selháním základních životních funkcí, dojde-li ke vzniku takové události mimo prostor, který je k jejímu řešení adekvátně personálně zabezpečen a technicky a věcně vybaven. Členem resuscitačního týmu musí být lékař a zdravotnický pracovník vykonávající nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu. Specializační kritéria jsou stanovena v metodickém pokynu. Resuscitační tým bude povolán voláním na pro tyto účely vyčleněnou telefonní linku. Metodický pokyn doporučuje používat pro jeho přivolání univerzální telefonní číslo 2222.

„Ve zdravotnických zařízeních, kde nebude možné zajistit dostupnost resuscitačního týmu v požadované době nebo kvalitě, může být resuscitační tým zajišťován na základě předchozí dohody s jiným poskytovatelem zdravotních služeb, například Zdravotnickou záchrannou službou,“ dodal ministr.

Ke vzniku metodického pokynu došlo na základě konsenzu Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicíny, České společnosti intenzívní medicíny a České resuscitační rady. Dokument určený pro poskytovatele akutní lůžkové péče a jednodenní péče mimo jiné stanovuje povinnost časné identifikace stavů předcházejících selhání vitálních funkcí, okamžitou identifikaci pacientů v přímém ohrožení života, povinnost zahájit odpovídající péči v co nejkratším čase přímo na místě události a zajištění dostupnosti následné intenzivní lůžkové péče, pokud bude nezbytná. Metodický pokyn bude zveřejněn ve Věstníku MZ do 29. 11. 2019.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví