Vláda schválila strategii sociálního začleňování do roku 2030

Vláda v pondělí schválila návrh Strategie sociálního začleňování pro roky 2021 až 2030. Její schválení bylo jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2021+ v sociální oblasti. Zaměřuje se na rozvoj sociální práce a zabývá se deseti hlavními tématy, mezi něž paří například přístup k zaměstnání a k jeho udržení, sociální služby, podpora rodiny či podpora národnostních menšin, zejména Romů. Strategie sociálního začleňování teď bude rozpracovávána do konkrétních kroků pomocí akčních plánů, a to vždy na tříletý cyklus.

Dokument kritizovala první místopředsedkyně Pirátů a místopředsedkyně sněmovního Výboru pro sociální politiku Olga Richterová, podle které strategie nevychází z vyhodnocení dopadů předchozích opatření.

Země pro budoucnost

Vláda současně schválila teze hospodářské strategie na příštích deset let, podle které by se Česko mělo do roku 2030 stát průmyslově a energeticky nezávislou ekonomikou s vysokou přidanou hodnotou a posunout se mezi dvacet nejlepších ekonomik světa. Strategie má analyzovat úspěchy, trendy a hrozby a zohlednit výzvy, které s sebou přinese rozvoj nových technologií, stárnutí populace či klimaticko-energetické změny. Řešit má i otázky zdraví a vzdělávání.

Samotná Hospodářská strategie má spojovat strategické dokumenty ČR, mezi které patří například Inovační strategie 2019 – 2030 či Strategie chytré specializace (RIS3). Hotovou strategii má vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček předložit vládě v červnu. „Jde o další důležitý krok z vize www.countryforfuture.com (Czech Republic: The Country for the Future),“ uvedl po schválení Havlíček.

Nové evropsky významné lokality

Povinností každého členského státu EU je vytvořit na svém území soustavu Natura 2000. Součástí soustavy Natura 2000 jsou evropsky významné lokality, vyhlašované pro typy přírodních stanovišť přílohy I a druhy přílohy II směrnice o stanovištích. Evropsky významné lokality jsou členskými státy navrhovány v podobě národních seznamů a následně jsou jednotlivé národní seznamy překlápěny do tzv. evropského seznamu.

Vláda schválila rozšíření seznamu o dvě území – lokalitu Louky u Přelouče a přírodní stanoviště Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. V prvním případě se jedná o lokalitu s výskytem dvou evropsky významných ohrožených živočišných druhů, a to modráska bahenního a modráska očkovaného. Druhé území o rozloze 29 hektarů rozšíří již existující evropsky významnou lokalitu Porta Bohemica. Tvoří je specifické a v ČR unikátní náplavy Labe, v nichž žijí vzácné druhy rostlin, například zvláště chráněný drobnokvět pobřežní.

Zařadit obě lokality do seznamu evropsky významných lokalit dlouhodobě žádala po České republice Evropská komise na základě evropské směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Za to, že Česká republika v rozporu s platnou směrnicí nedokázala zajistit ochranu přírodovědecky významných území, již Evropská komise zahájila vůči České republice tzv. infringementové řízení.

Národní seznam je fakticky rozdělen do dvou částí podle tzv. biogeografických oblastí, do nichž ČR zasahuje: panonské (pokrývající převážnou část Jihomoravského a část Zlínského kraje) a kontinentální (96 % území ČR).

 

Zdroj: vlada.cz