Lukáš Stárek: Chorvatská republika optikou sociální služby

Chorvatská republika (dále jen „Chorvatsko“) bylo a troufneme si i napsat, že i bude nejoblíbenější zahraniční destinací pro Čechy. Dle údajů Českého statistického úřadu (online, citace 2020-07-17) je od roku 2016 návštěvnost ročně přes 800 tisíc Čechů. S ohledem na COVID pravděpodobně toto číslo nebude letos překonáno, ale i tak se jedná o zemi, která je pro nás stále zajímavá a atraktivní z různých důvodů.

S ohledem na vlastní zkušenosti a zájem o cestování bylo Chorvatskou destinací, kterou jsem několikrát za svůj život navštívil. O tom, že se jednalo i o první moře, kde jsem plaval, zde psát ale nebudu. Cílem níže uvedeného textu je pohled na Chorvatsko optikou profesního zaměření, tedy sociální práce – sociálních služeb. Nechceme zde porovnávat či hodnotit funkčnost a nastavení systému, ale pouze přiblížit schéma sociálních služeb v zemi, kterou většina z nás navštívila nebo o ní slyší z vyprávění o prázdninovém cestování.

Sociální ochrana či pomoc v Chorvatsku zahrnuje rozmanitý soubor nástrojů, nejen politických v návaznosti na sociální politiku, ale spíše opatření, která se sociální politikou souvisí, zaměřených na snížení chudoby a zranitelnosti jednotlivců neschopných pracovat v důsledku chronického onemocnění, trvalého zdravotního postižení nebo stáří a ochrany většiny obyvatelstva před rozmanitostí životních rizik. Mezi tato rizika můžeme zařadit například nezaměstnanost, nemoc, úraz a tak dále. Specifikum zaměření sociálních služeb je primárně na ty nejzranitelnější skupiny, které jsou zasaženy strukturálními příčinami, krizemi nebo životními obtížemi a nemohou uspokojit své potřeby prostřednictvím práce a práv.

Sociální služby jsou poskytovány s cílem umožnit lidem žít v komunitě a pomáhat v situacích, které ohrožují život, zdraví a pohodu uživatelů/klientů. Účelem poskytování sociálních služeb je předcházet sociálnímu vyloučení jednotlivce, podporovat život v přirozené komunitě a chránit sociálně zranitelné skupiny občanů před porušováním jejich lidských práv. Sociální služby zahrnují veškeré činnosti, opatření a programy, jejichž cílem je předcházet, identifikovat obtíže jednotlivců, rodin, skupin a komunit a napomáhat ke zlepšení kvality života v komunitě. (CZSS Novi Marof, online, citace 2020-07-04)

Sociální služby jsou organizovány jako služby pro děti, mládež a rodinu či služby pro dospělé vždy s důrazem na respektování sociálních vazeb a prostředí uživatelů a rodin. Mezi sociální služby jsou zahrnuty sociální činnosti, jako je například aktivita zaměřená na podporu práv příjemců a propojení všech poskytovatelů sociálních služeb s místní komunitou, s cílem zvýšit kvalitu života sociálně zranitelných skupin. Sociální služby mohou být poskytovány dočasně nebo na dlouhou dobu, podle potřeb a nejlepších zájmů uživatelů/klientů.

V Chorvatsku jsou sociální služby poskytovány pro dvě kategorie příjemců. První kategorií jsou lidé, kteří nemají vlastní příjem, nebo jsou tyto příjmy nižší než předepsané prahové hodnoty, což znamená, že nestačí k uspokojení základních životních potřeb. Druhou kategorií jsou ti, kterým je poskytována sociální péče za účelem uspokojení specifických potřeb způsobených zejména zdravotním postižením, stářím, duševními chorobami, závislostí a tak dále. Tato skupina zahrnuje mimo jiné děti a mládež bez odpovídající rodičovské péče, děti a mládež s poruchami chování a oběti domácího násilí a obchodování s lidmi.

Poskytovatelé sociálních služeb jsou:

 1. Instituce sociální péče (centrum sociální péče, domov sociální péče, centrum komunitních služeb, centrum domácí pomoci);
 2. Sdružení, náboženská společenství a další právnické osoby;
 3. Pěstounské rodiny;
 4. Fyzické osoby, které sociální činnost vykonávají jako profesní činnost.

(Središnji državni portal, online, citace 2020-07-06)

V Chorvatsku stát financuje deset typů sociálních služeb pro lidi, kteří vyžadují určitou formu pomoci či podpory.

 1. Prvotní sociální informovanost jenž zahrnuje informování zájemců či uživatelů o sociálních službách a poskytovatelích. Dále je nabízena pomoc možnému příjemci při určování jeho počátečních potřeb, prvotní posouzení možností příjemce, podpora a pomoc při výběru nároků v systému dávek. Tuto službu poskytuje sociální centrum.
 2. Poradenská a asistenční služba je poskytována uživateli za účelem překonání obtíží souvisejících s nemocí, stářím, smrtí člena rodiny, zdravotním postižením, vývojovými obtížemi, a to formou začlenění do každodenního života po delším pobytu v pobytové sociální službě nebo u jiného poskytovatele sociálních či zdravotních služeb.
 3. Rodinná mediace, kdy prostřednictvím mediace dochází k řešení rodinného konfliktu a to prostřednictvím odborníka – mediátora. Tato služba je poskytována rodinám v krizi, v případě nevyřešených sporů a konfliktů.
 4. „Home help service“ jedná se o obdobu naší pečovatelské služby, kdy jsou nabízeny nákupy, dodávka hotových jídel, vykonávání domácích prací, pomoc při péči o sebe sama. Pomoc je určena i osobám u kterých došlo k dočasnému zhoršení zdravotního stavu a potřebují pomoc.
 5. Psychosociální podpůrná rehabilitační služba, která podporuje rozvoj kognitivních, funkčních, komunikačních a sociálních dovedností uživatelů. Tato služba je poskytována dětem se zdravotním postižením, dospělým se zdravotním postižením, závislým, obětem domácího násilí a dalším osobám v nouzi.
 6. Včasná intervence – tato služba zahrnuje profesionální motivační pomoc dětem, odbornou a poradenskou pomoc jejich rodičům, včetně dalších rodinných příslušníků a pěstounských rodičů pro děti, v případě jakéhokoli zjištěného vývojového rizika nebo vývojových obtíží dítěte. Včasná intervence je poskytována dítěti s vývojovou odchylkou, vývojovým rizikem nebo vývojovými obtížemi v raném věku, zpravidla do doby, kdy dítě dosáhne věku 3 let, a nejdéle do doby, než dítě dosáhne věku 7 let.
 7. Pomoc v začlenění do vzdělávacích programů (integrace) – pomoc při začleňování dítěte s vývojovým postižením nebo mladého dospělého se zdravotním postižením do programů běžných předškolních nebo školních zařízení – (integrace). Tato sociální služba je poskytovaná pedagogům, učitelům a učitelům v předškolních a školských zařízeních.
 8. Rezidenční pobytová služba – celodenní i polodenní pobyt v domově sociální péče, který zahrnuje následující služby: jídlo, osobní hygienu, zdravotní péči, dohled, vzdělávání, ošetřovatelství, pracovní činnosti a psychosociální rehabilitace. Tato služba poskytuje uživateli neinstitucionální formy péče v jeho místní komunitě.
 9. Ubytovací služba/ubytování  jedná se o sociální službu, která zahrnuje bydlení, stravu, péči, zdravotní péči, sociální pomoc, psychosociální rehabilitaci, fyzioterapii, ergoterapii, pracovní činnosti, aktivní zábavu, výchovu a vzdělávání, v závislosti na zjištěných potřebách a možnostech uživatelů. Ubytování může také zahrnovat přípravu osoby/klienta na návrat do vlastní rodiny, pěstounské rodiny nebo na samostatné bydlení, jakož i přípravu dítěte na adopci nebo umístění do pěstounské rodiny. Ubytování může být dočasné nebo dlouhodobé.
 10. Organizované bydlení – služba poskytuje jedné nebo více osobám základní životní potřeby a sociální, pracovní, kulturní, vzdělávací, rekreační a jiné potřeby během 24 hodin denně s organizovanou trvalou nebo příležitostnou pomocí profesionálního nebo jiného člověka, v bytě nebo mimo byt. V jedné bytové jednotce může bydlet maximálně osm uživatelů. (CZSS Novi Marof, online, citace 2020-07-04)

Jak je patrné, tak sociální služby jsou organizovány v rámci veřejného zájmu v Chorvatsku, jejichž cílem je poskytovat pomoc sociálně zranitelným osobám, jakož i osobám v nepříznivých osobních nebo rodinných podmínkách, což zahrnuje prevenci, podporu změny, pomoc v uspokojování základních životních potřeb a podpory jednotlivcům, rodinám a skupinám s cílem zlepšit kvalitu života a zmocnit uživatele k nezávislému uspokojování základních životních potřeb a jejich aktivnímu začlenění do společnosti.

Zdroje:

CZSS NOVI MAROF. Socijalne usluge – vrste i sadržaj socijalnih usluga i kriteriji za ostvarivanje prava. [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www.czss-novi-marof.hr/2017/07/06/socijalne-usluge-vrste-i-sadrzaj-socijalnih-usluga-i-kriteriji-za-ostvarivanje-prava/

CZSS NOVI MAROF. Socijalne usluge. [online]. [cit. 2020-07-04]. Dostupné z: https://www.czss-novi-marof.hr/2017/07/06/socijalne-usluge-vrste-i-sadrzaj-socijalnih-usluga-i-kriteriji-za-ostvarivanje-prava/

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Kam jsme cestovali v roce 2019 nejčastěji. [online]. [cit. 2020-07-17]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xl/kam-jsme-cestovali-v-roce-2019-nejcasteji

EUROPEAN COMMISSION. Your social security rights in Croatia. Dostupné z: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=2&langId=en&acronym=contact

SREDIŠNJI DRŽAVNI PORTAL. Sustav socijalne skrbi. [online]. [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: https://gov.hr/moja-uprava/obitelj-i-zivot/socijalna-skrb/sustav-socijalne-skrbi/367

 

Autor: Mgr. Lukáš Stárek, Ph.D., MBA

Kontakt: starek.lukas@gmail.com