Hlavní úkoly styčných důstojníků pro menšiny a koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců

Na všech 14 krajských ředitelstvích Policie České republiky působí specialisté na problematiku menšin – tzv. styční důstojníci pro menšiny. Na lokální úrovni má styčný důstojník k dispozici členy pracovní skupiny sestavené z jak z policejních specialistů, tak policistů zařazených na příslušných obvodních odděleních, v jejichž teritoriální působnosti se nachází sociálně vyloučená lokalita, díky nimž disponují ucelených přehledem mj. o výskytu sociálně vyloučených lokalit na území kraje a souvisejících problémech.
  
Hlavními úkoly styčných důstojníků pro menšiny je:
 • monitoring výskytu příslušníků menšin v daném teritoriu včetně jejich problémů a kriminogenních faktorů,
 • budování oboustranné důvěry mezi policií a příslušníky menšin,
 • aktivní zapojení do komunitního plánování,
 • řízení a koordinace činnosti pracovní skupiny pro menšiny,
 • iniciace a podíl na realizaci preventivní činnosti policie ve vztahu k menšinám,
 • iniciace součinnosti a spolupráce s orgány státní správy, územní samosprávy a nevládními organizacemi zabývajícími se problematikou menšin,
 • poskytnutí potřebné součinnosti útvarům a organizačním článkům policie při řešení závažných případů souvisejících s menšinami.
 
Policejní asistence při jednání s policií a dalšími úřady

Jedním z velmi účinných nástrojů prevence a řešení kriminality v prostředí sociální exkluze je asistent při jednání s policií a dalšími úřady. Policejní asistence je terénní službou, která usnadňuje obyvatelům sociálně vyloučených lokalit, obývaných převážně menšinovou populací, kontakt a komunikaci s policií. 

Asistenti se trvale pohybují přímo v lokalitě, monitorují situaci obyvatel zde žijících, všímají si problémů, komunikují s lidmi a nabízí poradenství a pomoc. Usilují o navázání důvěry a kontaktu obyvatel sociálně vyloučených lokalit s Policií ČR, oficiálními úřady a dalšími institucemi. Klienty asistentů policie jsou především oběti a svědci latentní kriminality (lichvy, kuplířství, distribuce drog, obchodu s lidmi, kriminality mládeže atd.). Kromě pomoci svým klientům poskytují asistenti policie pomoc také policistům. Svou znalostí prostředí a lidí v něm žijících pomáhají asistenti policistům v lepší a rychlejší orientaci ve specifickém prostředí. Během realizace projektů se ukázalo, že využívání asistenčních služeb má v policejní práci své opodstatnění, neboť představuje pro P ČR účinný nástroj k výrazné eliminaci kriminality v problémových lokalitách. Policisté jsou díky fungování asistentů schopni lépe se orientovat v dané lokalitě, získávají možnost navázání kontaktů „zevnitř“ komunity.
 
Asistenta zaměstnává buď samospráva, nebo nevládní organizace, a projekt je tedy vždy postaven na partnerství a úzké spolupráci P ČR s dalšími subjekty. V současné době asistenti fungují v Plzni a Přerově (ve spolupráci s organizací Člověk v tísni o. p. s.), v Ostravě (o. s. Vzájemné soužití), Brně (Drom o. s.) a v Karviné (Sociální služby Karviná p. o.).
 
Náplň činnosti koordinátora pro romské záležitosti, národnostní menšiny a integraci cizinců
 • Provádí samostatně zajišťování sociální diagnózy a terapie, realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, poradenskou činnost, vyhodnocování poradenských testů.
 • Podílí se na stanovování koncepce sociální politiky kraje.
 • Koordinuje a metodicky usměrňuje činnosti romských poradců nebo těch zaměstnanců obcí, kteří se zabývají agendou romské menšiny, a navrhuje příslušná opatření zejména v oblasti zaměstnanosti, dopravy, bydlení, péče o zdraví, školství, sociální zabezpečení, společenského a kulturního života orgánům kraje.
 • Provádí dílčí zpracování analýz, koncepcí a projektů v regionu s mimořádně závažnou sociální problematikou.
 • Zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, normotvorné a obdobné činnosti v dílčích oblastech státní správy nebo samosprávy týkající se problematiky romské komunity.
 • Zpracovává krajskou koncepci integrace romských komunit/lokalit v návaznosti na státní Koncepci romské integrace.
 • Poskytuje konzultační pomoc romským poradcům nebo zaměstnancům obcí, kteří se zabývají agendou romské menšiny, organizacím, které se touto problematikou zabývají, i jednotlivcům.
 • Připravuje souborné zprávy o situaci romských komunit/lokalit a ostatních národnostních menšin a jejich potřebách, navrhuje jejich řešení pro orgány kraje.
 • Zpracovává koncepční materiály a návrhy politiky kraje ve vztahu k problematice národnostních menšin na území kraje ve spolupráci s organizacemi působícími v této oblasti na území kraje.
 • Zpracovává stanoviska k návrhům právních předpisů týkajících se romských komunit a ostatních národnostních menšin.
 • Podílí se na krajské dotační politice ve své působnosti a zpracovává odborná stanoviska k žádostem o dotace, které poskytují jednotlivé ústřední správní úřady.
 • Spolupracuje s ostatními odbory krajského úřadu, romskými poradci a poradními orgány pro integraci romské menšiny, s romskými komunitami v kraji, s regionálními nevládními organizacemi při řešení vztahů mezi majoritou a romskou minoritou, při přípravě rozvojových programů a dokumentů kraje, komunitních plánů a plánů rozvoje sociálních služeb.
 • Spolupracuje s Radou vlády ČR pro záležitosti romské komunity při zajišťování úkolů vládní politiky.
 • Podílí se na realizaci programů na integraci cizinců v kraji.
 • Zajišťuje státní integrační program v oblasti zajištění bydlení formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu, připravuje podklady pro uzavírání smluv.
 • Spolupracuje s obecními úřady, kde již integrace probíhá nebo bude probíhat.
 • Spolupracuje s meziresortní komisí pro tvorbu nové koncepce integrace azylantů a přidělování bytů oprávněným osobám.
 • Zabezpečuje informovanost a metodickou pomoc obcím kraje na úseku integrace cizinců.
 • Vyřizuje stížnosti a podněty občanů a jiných orgánů týkající se svěřené agendy.
 
Zdroj: Policie ČR, Krajský úřad Karlovarského kraje