Vybrané údaje o sociálních a zdravotních službách 2010 – 2015

Share

Podle údajů MPSV publikovaných v ročence z oblasti práce a sociálních věcí připadalo v roce 2014 na jeden domov pro seniory zřízený církevní organizací 36 lůžek, oproti 86 v domovech zřizovaných obcí a 90 v zařízeních krajů. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením je podle údajů MPSV průměrná kapacita zařízení 62 lůžek. U více než dvou třetin (71 %) z celkového počtu 500 domovů pro seniory byla zřizovatelem samospráva (kraj 37%, obec 34%), u 14 % je zřizovatelem církevní organizace. Vzhledem k menší velikosti se církevní zařízení na celkové kapacitě lůžek v domovech pro seniory podílejí jen 7 %, zařízení samospráv pak pokrývá 85 % lůžkové kapacity. V roce 2014 bylo v domovech pro seniory zřizovaných církvemi 2 581 lůžek z celkem 37 327 evidovaných lůžek (viz další údaje níže).

V roce 2014 bylo podle statistiky MPSV v ČR celkem 210 domovů pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 926 lůžek (81 % připadalo na zařízení krajů, 10 % na zařízení obcí a 2 % na zařízení církví) a 263 domovů se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 14 354 lůžek (z toho 43 % v zařízeních krajů, 25 % v zařízeních obcí 4 % v zařízeních církevních). 

 

Počet uživatelů sociálních služeb v letech 2012 až 2014 (údaje k 31. 12.)

 

2012

2013

2014

Týdenní stacionáře

827

773

750

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

13 334

12 956

12 500

Domovy pro seniory

36 197

36 598

35 882

Domovy se zvláštním režimem

10 300

11 564

13 668

Chráněné bydlení

2 606

2 803

2 979

Azylové domy

5 454

5 380

5 554

Domy na půl cesty

314

283

285

Zařízení pro krizovou pomoc

95

21

30

Terapeutické komunity

222

305

225

Centra sociálně rehabilitačních služeb

949

1 457

566

Služby následné péče

157

181

179

Celkem ČR

70 455

72 321

72 618

Zdroj: MPSV

 

Kapacita (počet lůžek) vybraných sociálních služeb v krajích (stav k 31. 12. 2015)

 Kraj Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Centra sociálně rehabili-tačních služeb
Hl. m. Praha 73 529 2 429 544 213 890 141
Jihočeský 86 689 3 033 773 205 409 67
Jihomoravský  159 1 239 2 946 2 938 254 878 43
Karlovarský 10 492 858 489 101 179
Kraj Vysočina 40 561 2 193 642 166 198
Královéhradecký 11 719 2 364 635 103 224
Liberecký 75 329 950 380 120 198 8
Moravskoslezský 43 1 164 4 672 1 543 548 1 258 58
Olomoucký 15 1 073 2 600 710 400 736 36
Pardubický 24 696 2 067 1 087 124 236 12
Plzeňský 29 1 076 1 797 789 150 274 47
Středočeský 173 1 481 5 113 2 097 590 557 53
Ústecký 47 1 578 3 553 1 855 470 861 8
Zlínský 51 1 081 2 625 1 012 112 413 64
Česká republika 836 12 707 37 200 15 494 3 556 7 311 537

Zdroj: MPSV, ČSÚ

 

Počet vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele

 

Státní

Krajské

Obecní

Církevní

Ostatní

Celkem

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

5

154

27

13

11

210

Domovy pro seniory

0

186

171

71

72

500

Domovy se zvláštním režimem

0

107

64

21

71

263

Celkem

5

447

262

105

154

973

Zdroj: MPSV

 

Počet míst (lůžek) ve vybraných zařízeních sociálních služeb v roce 2014 podle typu zřizovatele

 

Státní

Krajské

Obecní

Církevní

Ostatní

Celkem

Týdenní stacionáře

91

392

114

80

168

845

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

624

10 505

1 259

271

267

12 926

Domovy pro seniory

0

16 710

14 791

2 581

3 245

37 327

Domovy se zvláštním režimem

0

6 237

3 645

530

3 942

14 354

Zdroj: MPSV

 

Průměrný počet lůžek podle typu zařízení a zřizovatele v roce 2014

 

Krajské

Obecní

Církevní

Ostatní

Celkem

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

68

47

21

24

62

Domovy pro seniory

90

86

36

45

75

Domovy se zvláštním režimem

58

57

25

56

55

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV

 

Zařízení vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele (%)

 

Státní

Krajské

Obecní

Církevní

Ostatní

Celkem

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

2%

73%

13%

6%

5%

100%

Domovy pro seniory

0%

37%

34%

14%

14%

100%

Domovy se zvláštním režimem

0%

41%

24%

8%

27%

100%

Celkem

1%

46%

27%

11%

16%

100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV

 

Podíl lůžek na celkové kapacitě vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele (%)

Druh služby (§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.)

Státní

Krajské

Obecní

Církevní

Ostatní

Celkem

Týdenní stacionáře

11%

46%

13%

9%

20%

100%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

5%

81%

10%

2%

2%

100%

Domovy pro seniory

0%

45%

40%

7%

9%

100%

Domovy se zvláštním režimem

0%

43%

25%

4%

27%

100%

Chráněné bydlení

3%

51%

10%

12%

25%

100%

Azylové domy

0%

4%

19%

37%

40%

100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV 

 

Podíl pokojů a lůžek na 1,2 a 3 a více lůžkových pokojích domovů pro seniory domovů se zvláštním režimem v roce 2012

 

Domovy pro seniory

Domovy se zvláštním režimem

 

Podíl pokojů

Podíl kapacity

Podíl pokojů

Podíl kapacity

1-lůžkové

50%

31%

21%

10%

2-lůžkové

42%

53%

60%

57%

3 a více lůžkové

8%

16%

19%

33%

Celkem

100%

100%

100%

100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV (2013) 

 

Počet osob se sníženou soběstačností s příspěvkem na péči v roce 2014 (v tisících)

 

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek (v tis.)

 

do 18 let

18 a více let

 Celkem

I. stupeň závislosti

11,3

96,8

108,1

II. stupeň závislosti

6,6

101,8

108,4

III. stupeň závislosti

4,8

67,6

72,4

IV. stupeň závislosti

4,9

37,8

42,7

Celkem ČR

27,6

304,0

331,6

Zdroj: MPSV

 

Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči podle vybraných věkových kategorií v letech 2007 až 2012

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012*

do 65 let

82,9

88

92

94,4

93,8

99,6

65-74 let

35,9

38,3

40,3

40,6

40

42,3

75-84 let

98

102

103,1

99,9

92

90,1

85 a více let

60,2

67,4

73,4

76,7

77,3

80,7

Celkem

277

295,7

308,8

311,6

303,1

312,7

Zdroj: data MPSV (OkStat), AIS SOS (MPSV, 2013)

* předb.údaje 

 

Počet příjemců příspěvku na péči v domovech pro seniory v letech 2009 až 2012

Domovy pro seniory

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet míst (lůžek) pro osoby s demencí

x

x

1 169

981

1 014

1 030

Počet klientů příspěvkem na péči

(k 31. 12. daného roku)

I. stupeň závislosti

x

x

7 876

7 760

7 266

7 158

II. stupeň závislosti

x

x

8 655

8 682

9 280

9 114

III. stupeň závislosti

x

x

6 883

7 216

7 832

7 954

IV. stupeň závislosti

x

x

6 438

6 704

6 690

6 522

Zdroj: MPSV

 

Počet příjemců příspěvku na péči v domovech se zvláštním režimem v letech 2009–2012

Domovy se zvláštním režimem

Rok

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Počet míst (lůžek) pro osoby s demencí

x

x

3 470

3 836

3 598

4 497

Počet klientů příspěvkem na péči

(k 31. 12. daného roku)

I. stupeň závislosti

x

x

1 114

1 082

1 105

1 225

II. stupeň závislosti

x

x

1 958

2 030

2 220

2 361

III. stupeň závislosti

x

x

1 958

2 279

2 641

2 738

IV. stupeň závislosti

x

x

2 197

2 527

2 760

2 966

Zdroj: MPSV

 

Příjemci příspěvku na péči podle způsobu využití (%)*

Způsob využití na (%)

2007

2008

2009

2010

2011

     – pobytovou sociální službu

14%

16%

17%

17%

18%

     – pečovatelskou službu

4%

6%

7%

7%

8%

     – péči poskytovanou fyzickou osobou

82%

78%

76%

76%

75%

Celkem

100%

100%

100%

100%

100%

Zdroj: data MPSV (OkStat)

Pozn.: údaje za rok 2012 nejsou prozatím k dispozici

* v případě, že příjemce využívá kombinovanou péči (např. péči poskytovanou fyzickou osobou a zároveň pečovatelskou službu), je uveden v každé níže uvedené příslušné položce

 

 

Vývoj celkových dotací na sociální služby v letech 2011 – 2016

2011

2012

2013

2014

2015

2016

6 221 260 900

6 380 354 379

6 556 068 676

7 707 500 000

8 570 000 000

8 920 000 000

Zdroj: MPSV

 

Výdaje na příspěvek na péči v letech 2007 až 2012

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Výdaje (v mil. Kč)

14 607,6

18 252,6

18 696,9

19 599,2

18 084,2

18 391,1

Zdroj: MPSV

 

Příjmy domovů pro seniory a domovů se se zvláštním režimem od zdravotních pojišťoven (v mil. Kč) v letech 2010 až 2012

 

2010

2011

2012

Domovy pro seniory

509,2

580,8

509,0

Domovy se zvláštním režimem

204,8

283,7

281,4

Celkem

714,0

864,5

790,4

Zdroj: MPSV

 

Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků ve vybraných sociálních službách 2008 až 2012

 

2008

2009

2010

2011

2012

Pečovatelská služba

560

372

266

283

171

Osobní asistence

79

82

78

126

84

Odlehčovací služby

289

366

510

597

562

Ostatní

197

43

19

46

43

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V10-01 odd. I

 

Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách v letech 2007 až 2012

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

sanitáři

809,1

595,9

404,9

314,8

190,8

164,1

maséři

25,4

28,9

22,5

30,4

28,7

29,6

ošetřovatelé

602,5

465,4

309,6

267,4

204,6

154,4

zdravotničtí asistenti

94,4

36,9

68,4

76,2

101,9

114,7

všeobecné sestry

5 390,6

5 310,4

5 356,6

5 224,1

5 024,6

4 876,3

nutriční terapeuti

62,4

67,4

69,3

75,5

72,8

70,0

ergoterapeuti

73,6

72,3

78,2

81,4

73,7

81,1

fyzioterapeuti

356,0

352,3

358,6

352,8

340,8

324,6

lékaři

35,8

33,6

29,5

26,7

23,6

22,8

celkem

7 449,8

6 963,1

6 697,6

6 449,3

6 061,5

5 837,6

podíl sester

72,4%

76,3%

80,0%

81,0%

82,9%

83,5%

Pozn.: Zahrnuje pouze zaměstnance v platové (veřejné) sféře.

 

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V19a-01

 

Počet domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, ve kterých je specializovaná zdravotní péče (psychiatrická, geriatrická, jiná) zajištěna lékařem zařízení nebo smluvním lékařem zdravotní pojišťovny v letech 2007–2012

 

Specializovanou lékařskou péči poskytuje

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Domovy pro seniory

psychiatr

lékař – zaměst. zařízení

x

x

11

11

10

9

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

305

322

322

331

geriatr

lékař – zaměst. zařízení

x

x

4

1

3

1

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

52

56

54

59

jiný

lékař – zaměst. zařízení

x

x

2

5

6

5

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

171

187

183

195

DZR

psychiatr

lékař – zaměst. zařízení

x

x

9

8

5

8

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

126

137

150

167

geriatr

lékař – zaměst. zařízení

x

x

2

1

2

1

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

16

22

21

28

jiný

lékař – zaměst. zařízení

x

x

3

5

3

3

smluvní lékař zdravotní pojišťovny

x

x

63

68

75

110

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V 1-01; DS = domovy seniory; DZR = domovy se zvláštním režimem

 

Podíl domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem se zajištěním specializované péče (geriatrem, psychiatrem) lékařem zařízení nebo smluvním lékařem zdravotní pojišťovny v letech 2007–2012

 

 

2009

2010

2011

2012

DS

psychiatr

70%

71%

70%

71%

DS

geriatr

12%

12%

12%

13%

DZR

psychiatr

82%

82%

82%

83%

DZR

geriatr

11%

13%

12%

14%

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V 1-01; DS = domovy seniory; DZR = domovy se zvláštním režimem

 

 

Vybrané údaje o zdravotních službách

Služby domácí zdravotní péče ke konci roku 2011 poskytovalo celkem 472 poskytovatelů, zejména agentur domácí péče, ale také léčebny dlouhodobě nemocných a jiná zařízení. Služeb domácí péče využilo více než 147 tisíc pacientů (cca o 3,5 tis. více než v roce 2010), z toho byly čtyři pětiny (79 %) ve věku 65 a více let a necelé dvě třetiny (64 %) tvořily ženy (ÚZIS, 2013). Osoby ve věku 65 a více let tvoří dlouhodobě přibližně 80 % všech pacientů. Koncem roku 2013 poskytovalo domácí zdravotní péči 496 pracovišť, tj. o 24 více než v roce 2011, a jejich služeb využilo více než 146 tisíc pacientů. Praktickým lékařem byla domácí zdravotní péče indikována u více než 150 tisíc pacientů a ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace u zhruba 28 tisíc pacientů. Z celkového počtu pacientů DZP představovali chroničtí pacienti 84 %. Domácí hospicová péče byla poskytována 6 279 pacientům

U pacientů bylo pracovníky domácí zdravotní péče provedeno celkem 10,5 milionu výkonů, z nichž 96 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Z celkového počtu 406,4 tisíc výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami bylo 1,5 % zdravotních výkonů, ostatní výkony se týkaly sociální péče, částečně nebo plně hrazené pacientem. Z celkového počtu všech výkonů jich bylo 55 % provedeno u imobilních pacientů. Podíl výkonů hrazených ze zdravotního pojištění se mezi roky 2007 a 2013 zvýšil z 88 % na 96 %.

Na jednoho zdravotnického pracovníka nelékaře bez odborného dohledu v roce 2011 připadalo v průměru 61 pacientů a 7 provedených návštěv denně. U 88 % všech návštěv bylo provedeno pouze zdravotní ošetření. Domácí zdravotní péče byla indikována zejména praktickým lékařem, a to v 85 % případů, ve zbývajících 15 % případů ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace. Na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadalo v průměru 70 pacientů. Příjemcem domácí zdravotní péče tedy v průběhu roku 2011 bylo v průměru 7 % seniorů. Téměř tři čtvrtiny poskytovatelů (72 %) domácí zdravotní péči poskytovaly nepřetržitě, tzn. sedm dní v týdnu, a dvě třetiny uvedly, že působí v rámci daného okresu. Smluvní vztah s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou mělo uzavřeno 89 % poskytovatelů domácí zdravotní péče (ÚZIS, 2013). 

Více informací viz publikace Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče.

 

Pacienti domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011

 ČR / kraj

Počet pacientů

celkem

z toho

z toho podle onemocnění či stavu

žen

ve věku
65 let a více

chronická onemocnění

akutní onemocnění

pooperační stavy,
úrazy

domácí
hospicová
péče

 Hl. m. Praha

18 864

12 048  

15 789  

17 012  

1 306  

1 415  

1 332  

 Středočeský

11 789

7 324  

9 557  

10 335  

936  

760  

327  

 Jihočeský

10 459

6 946  

8 245  

8 832  

1 215  

1 083  

680  

 Plzeňský

6 490

4 345  

5 245  

5 683  

631  

565  

153  

 Karlovarský

4 367

2 781  

3 534  

3 518  

806  

487  

59  

 Ústecký

17 261

10 634  

10 760  

13 364  

3 151  

1 398  

1 242  

 Liberecký

6 379

4 078  

5 299  

5 710  

815  

648  

384  

 Královéhradecký

11 038

6 704  

8 492  

9 889  

1 411  

606  

1 230  

 Pardubický

9 811

6 408  

8 044  

8 864  

1 133  

2 122  

1 074  

 Vysočina

4 704

3 016  

4 042  

4 310  

283  

175  

211  

 Jihomoravský

12 511

8 157  

10 612  

10 744  

1 305  

1 169  

685  

 Olomoucký

7 268

4 753  

5 824  

6 122  

991  

679  

416  

 Zlínský

4 612

3 159  

3 998  

4 199  

298  

125  

113  

 Moravskoslezský

21 461

14 223  

16 860  

17 599  

2 120  

2 398  

799  

 ČR

147 014

94 576  

116 301  

126 181  

16 401  

13 630  

8 705  

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Průměrný přepočtený počet pracovníků domácí zdravotní péče podle krajů v roce 2011

Kraj

fyzioterapeuti

ZPBD 1)

z toho všeobecné sestry se spec.

 Hl. m. Praha

19,0 

374,3  

207,0  

 Středočeský

1,0 

204,8  

127,5  

 Jihočeský

6,0 

188,9  

80,5  

 Plzeňský

8,8 

131,5  

48,8  

 Karlovarský

2,5 

69,9  

34,3  

 Ústecký

6,9 

192,3  

97,5  

 Liberecký

1,6 

87,2  

47,1  

 Královéhradecký

10,3 

145,3  

52,4  

 Pardubický

1,0 

125,8  

48,0  

 Vysočina

– 

132,4  

76,4  

 Jihomoravský

1,8 

184,3  

108,9  

 Olomoucký

4,0 

159,1  

46,8  

 Zlínský

0,0 

90,0  

26,9  

 Moravskoslezský

3,5 

244,8  

106,6  

 ČR

66,3 

2 330,6  

1 108,7  

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) – základní ukazatele v letech 2005–2012

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

počet LDN

73

74

68

70

69

70

72

74

počet lůžek

7 345

7 462

7 227

7 194

7 000

7 113

7 172

7 204

počet hospitalizovaných

36 092

36 275

35 978

35 969

37 774

38 355

40 754

42 203

prům. ošetř. doba

66,5

66,6

64,9

63,0

59,0

59,9

57,2

54,7

Zdroj: data ÚZIS ČR

 

Mezi roky 2007–2012 (od doby přijetí zákona o sociálních službách) se počet zdravotnických zařízení poskytujících pobytové sociální služby zdvojnásobil na 102 v roce 2012. Počet lůžek se zhruba ztrojnásobil na 1 795 a počet klientů více než ztrojnásobil na 3 245 osob.

 

Vývoj počtu zdravotnických zařízení, počtu lůžek, klientů a ošetřovacích dnů na lůžkách pobytových sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních (2007–2012)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Soc. pobyt. – počet zařízení

49

72

73

79

91

102

Soc. pobyt. – počet lůžek

611

959

1 200

1 438

1658

1 795

Počet klientů

1 340

2 365

2 667

3 441

4 080

4 585

Počet ošetřovacích dnů

135 850

261 620

355 010

390 717

466 591

512 121

Zdroj: data ÚZIS ČR

 

Sociální pobytové služby ve zdravotnických zařízeních v ČR podle krajů v roce 2012

Kraj

Počet

zařízení

Počet

lůžek

Počet

klientů

Počet

ošetřovacích dnů

Hlavní město Praha

13

121

236

36 961

Středočeský

14

234

381

41 311

Jihočeský

8

114

308

27 109

Plzeňský

12

356

1 121

134 382

Karlovarský

4

94

115

19 672

Ústecký

7

154

231

45 778

Liberecký

4

7

46

3 797

Královéhradecký

3

35

104

9 292

Pardubický

6

92

148

20 880

Vysočina

8

102

307

27 265

Jihomoravský

4

8

61

7 469

Olomoucký

5

150

404

31 052

Zlínský

2

67

136

22 125

Moravskoslezský

12

261

987

85 028

Česká republika

102

1 795

4 585

512 121

Zdroj: data ÚZIS ČR