Vybrané údaje o sociálních a zdravotních službách 2010 – 2015

Podle údajů MPSV publikovaných v ročence z oblasti práce a sociálních věcí připadalo v roce 2014 na jeden domov pro seniory zřízený církevní organizací 36 lůžek, oproti 86 v domovech zřizovaných obcí a 90 v zařízeních krajů. V případě domovů pro osoby se zdravotním postižením je podle údajů MPSV průměrná kapacita zařízení 62 lůžek. U více než dvou třetin (71 %) z celkového počtu 500 domovů pro seniory byla zřizovatelem samospráva (kraj 37%, obec 34%), u 14 % je zřizovatelem církevní organizace. Vzhledem k menší velikosti se církevní zařízení na celkové kapacitě lůžek v domovech pro seniory podílejí jen 7 %, zařízení samospráv pak pokrývá 85 % lůžkové kapacity. V roce 2014 bylo v domovech pro seniory zřizovaných církvemi 2 581 lůžek z celkem 37 327 evidovaných lůžek (viz další údaje níže).

V roce 2014 bylo podle statistiky MPSV v ČR celkem 210 domovů pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou 12 926 lůžek (81 % připadalo na zařízení krajů, 10 % na zařízení obcí a 2 % na zařízení církví) a 263 domovů se zvláštním režimem s celkovou kapacitou 14 354 lůžek (z toho 43 % v zařízeních krajů, 25 % v zařízeních obcí 4 % v zařízeních církevních).

Počet uživatelů sociálních služeb v letech 2012 až 2014 (údaje k 31. 12.)

  2012 2013 2014
Týdenní stacionáře 827 773 750
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 13 334 12 956 12 500
Domovy pro seniory 36 197 36 598 35 882
Domovy se zvláštním režimem 10 300 11 564 13 668
Chráněné bydlení 2 606 2 803 2 979
Azylové domy 5 454 5 380 5 554
Domy na půl cesty 314 283 285
Zařízení pro krizovou pomoc 95 21 30
Terapeutické komunity 222 305 225
Centra sociálně rehabilitačních služeb 949 1 457 566
Služby následné péče 157 181 179
Celkem ČR 70 455 72 321 72 618

Zdroj: MPSV

Kapacita (počet lůžek) vybraných sociálních služeb v krajích (stav k 31. 12. 2015)

 Kraj Týdenní stacionáře Domovy pro osoby se zdravotním postižením Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem Chráněné bydlení Azylové domy Centra sociálně rehabili-tačních služeb
Hl. m. Praha 73 529 2 429 544 213 890 141
Jihočeský 86 689 3 033 773 205 409 67
Jihomoravský 159 1 239 2 946 2 938 254 878 43
Karlovarský 10 492 858 489 101 179
Kraj Vysočina 40 561 2 193 642 166 198
Královéhradecký 11 719 2 364 635 103 224
Liberecký 75 329 950 380 120 198 8
Moravskoslezský 43 1 164 4 672 1 543 548 1 258 58
Olomoucký 15 1 073 2 600 710 400 736 36
Pardubický 24 696 2 067 1 087 124 236 12
Plzeňský 29 1 076 1 797 789 150 274 47
Středočeský 173 1 481 5 113 2 097 590 557 53
Ústecký 47 1 578 3 553 1 855 470 861 8
Zlínský 51 1 081 2 625 1 012 112 413 64
Česká republika 836 12 707 37 200 15 494 3 556 7 311 537

Zdroj: MPSV, ČSÚ

Počet vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele

  Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Celkem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5 154 27 13 11 210
Domovy pro seniory 0 186 171 71 72 500
Domovy se zvláštním režimem 0 107 64 21 71 263
Celkem 5 447 262 105 154 973

Zdroj: MPSV

Počet míst (lůžek) ve vybraných zařízeních sociálních služeb v roce 2014 podle typu zřizovatele

  Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Celkem
Týdenní stacionáře 91 392 114 80 168 845
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 624 10 505 1 259 271 267 12 926
Domovy pro seniory 0 16 710 14 791 2 581 3 245 37 327
Domovy se zvláštním režimem 0 6 237 3 645 530 3 942 14 354

Zdroj: MPSV

Průměrný počet lůžek podle typu zařízení a zřizovatele v roce 2014

  Krajské Obecní Církevní Ostatní Celkem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 68 47 21 24 62
Domovy pro seniory 90 86 36 45 75
Domovy se zvláštním režimem 58 57 25 56 55

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV

Zařízení vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele (%)

  Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Celkem
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2% 73% 13% 6% 5% 100%
Domovy pro seniory 0% 37% 34% 14% 14% 100%
Domovy se zvláštním režimem 0% 41% 24% 8% 27% 100%
Celkem 1% 46% 27% 11% 16% 100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV

Podíl lůžek na celkové kapacitě vybraných sociálních služeb v roce 2014 podle zřizovatele (%)

Druh služby (§ 34 zákona č. 108/2006 Sb.) Státní Krajské Obecní Církevní Ostatní Celkem
Týdenní stacionáře 11% 46% 13% 9% 20% 100%
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 5% 81% 10% 2% 2% 100%
Domovy pro seniory 0% 45% 40% 7% 9% 100%
Domovy se zvláštním režimem 0% 43% 25% 4% 27% 100%
Chráněné bydlení 3% 51% 10% 12% 25% 100%
Azylové domy 0% 4% 19% 37% 40% 100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV

Podíl pokojů a lůžek na 1,2 a 3 a více lůžkových pokojích domovů pro seniory domovů se zvláštním režimem v roce 2012

  Domovy pro seniory Domovy se zvláštním režimem
  Podíl pokojů Podíl kapacity Podíl pokojů Podíl kapacity
1-lůžkové 50% 31% 21% 10%
2-lůžkové 42% 53% 60% 57%
3 a více lůžkové 8% 16% 19% 33%
Celkem 100% 100% 100% 100%

Zdroj: zpracováno na základě dat MPSV (2013)

Počet osob se sníženou soběstačností s příspěvkem na péči v roce 2014 (v tisících)

  Průměrný měsíční počet vyplacených dávek (v tis.)
  do 18 let 18 a více let  Celkem
I. stupeň závislosti 11,3 96,8 108,1
II. stupeň závislosti 6,6 101,8 108,4
III. stupeň závislosti 4,8 67,6 72,4
IV. stupeň závislosti 4,9 37,8 42,7
Celkem ČR 27,6 304,0 331,6

Zdroj: MPSV

Vývoj počtu příjemců příspěvku na péči podle vybraných věkových kategorií v letech 2007 až 2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012*
do 65 let 82,9 88 92 94,4 93,8 99,6
65-74 let 35,9 38,3 40,3 40,6 40 42,3
75-84 let 98 102 103,1 99,9 92 90,1
85 a více let 60,2 67,4 73,4 76,7 77,3 80,7
Celkem 277 295,7 308,8 311,6 303,1 312,7

Zdroj: data MPSV (OkStat), AIS SOS (MPSV, 2013)

* předb.údaje

Počet příjemců příspěvku na péči v domovech pro seniory v letech 2009 až 2012

Domovy pro seniory Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet míst (lůžek) pro osoby s demencí x x 1 169 981 1 014 1 030
Počet klientů příspěvkem na péči

(k 31. 12. daného roku)

I. stupeň závislosti x x 7 876 7 760 7 266 7 158
II. stupeň závislosti x x 8 655 8 682 9 280 9 114
III. stupeň závislosti x x 6 883 7 216 7 832 7 954
IV. stupeň závislosti x x 6 438 6 704 6 690 6 522

Zdroj: MPSV

Počet příjemců příspěvku na péči v domovech se zvláštním režimem v letech 2009–2012

Domovy se zvláštním režimem Rok
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Počet míst (lůžek) pro osoby s demencí x x 3 470 3 836 3 598 4 497
Počet klientů příspěvkem na péči

(k 31. 12. daného roku)

I. stupeň závislosti x x 1 114 1 082 1 105 1 225
II. stupeň závislosti x x 1 958 2 030 2 220 2 361
III. stupeň závislosti x x 1 958 2 279 2 641 2 738
IV. stupeň závislosti x x 2 197 2 527 2 760 2 966

Zdroj: MPSV

Příjemci příspěvku na péči podle způsobu využití (%)*

Způsob využití na (%) 2007 2008 2009 2010 2011
     – pobytovou sociální službu 14% 16% 17% 17% 18%
     – pečovatelskou službu 4% 6% 7% 7% 8%
     – péči poskytovanou fyzickou osobou 82% 78% 76% 76% 75%
Celkem 100% 100% 100% 100% 100%

Zdroj: data MPSV (OkStat)

Pozn.: údaje za rok 2012 nejsou prozatím k dispozici

* v případě, že příjemce využívá kombinovanou péči (např. péči poskytovanou fyzickou osobou a zároveň pečovatelskou službu), je uveden v každé níže uvedené příslušné položce

Vývoj celkových dotací na sociální služby v letech 2011 – 2016

2011 2012 2013 2014 2015 2016
6 221 260 900 6 380 354 379 6 556 068 676 7 707 500 000 8 570 000 000 8 920 000 000

Zdroj: MPSV

Výdaje na příspěvek na péči v letech 2007 až 2012

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Výdaje (v mil. Kč) 14 607,6 18 252,6 18 696,9 19 599,2 18 084,2 18 391,1

Zdroj: MPSV

Příjmy domovů pro seniory a domovů se se zvláštním režimem od zdravotních pojišťoven (v mil. Kč) v letech 2010 až 2012

  2010 2011 2012
Domovy pro seniory 509,2 580,8 509,0
Domovy se zvláštním režimem 204,8 283,7 281,4
Celkem 714,0 864,5 790,4

Zdroj: MPSV

Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků ve vybraných sociálních službách 2008 až 2012

  2008 2009 2010 2011 2012
Pečovatelská služba 560 372 266 283 171
Osobní asistence 79 82 78 126 84
Odlehčovací služby 289 366 510 597 562
Ostatní 197 43 19 46 43

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V10-01 odd. I

Průměrný evidenční počet zdravotnických pracovníků v sociálních službách v letech 2007 až 2012

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
sanitáři 809,1 595,9 404,9 314,8 190,8 164,1
maséři 25,4 28,9 22,5 30,4 28,7 29,6
ošetřovatelé 602,5 465,4 309,6 267,4 204,6 154,4
zdravotničtí asistenti 94,4 36,9 68,4 76,2 101,9 114,7
všeobecné sestry 5 390,6 5 310,4 5 356,6 5 224,1 5 024,6 4 876,3
nutriční terapeuti 62,4 67,4 69,3 75,5 72,8 70,0
ergoterapeuti 73,6 72,3 78,2 81,4 73,7 81,1
fyzioterapeuti 356,0 352,3 358,6 352,8 340,8 324,6
lékaři 35,8 33,6 29,5 26,7 23,6 22,8
celkem 7 449,8 6 963,1 6 697,6 6 449,3 6 061,5 5 837,6
podíl sester 72,4% 76,3% 80,0% 81,0% 82,9% 83,5%

Pozn.: Zahrnuje pouze zaměstnance v platové (veřejné) sféře.

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V19a-01

Počet domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, ve kterých je specializovaná zdravotní péče (psychiatrická, geriatrická, jiná) zajištěna lékařem zařízení nebo smluvním lékařem zdravotní pojišťovny v letech 2007–2012

  Specializovanou lékařskou péči poskytuje 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Domovy pro seniory psychiatr lékař – zaměst. zařízení x x 11 11 10 9
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 305 322 322 331
geriatr lékař – zaměst. zařízení x x 4 1 3 1
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 52 56 54 59
jiný lékař – zaměst. zařízení x x 2 5 6 5
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 171 187 183 195
DZR psychiatr lékař – zaměst. zařízení x x 9 8 5 8
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 126 137 150 167
geriatr lékař – zaměst. zařízení x x 2 1 2 1
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 16 22 21 28
jiný lékař – zaměst. zařízení x x 3 5 3 3
smluvní lékař zdravotní pojišťovny x x 63 68 75 110

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V 1-01; DS = domovy seniory; DZR = domovy se zvláštním režimem

Podíl domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem se zajištěním specializované péče (geriatrem, psychiatrem) lékařem zařízení nebo smluvním lékařem zdravotní pojišťovny v letech 2007–2012

    2009 2010 2011 2012
DS psychiatr 70% 71% 70% 71%
DS geriatr 12% 12% 12% 13%
DZR psychiatr 82% 82% 82% 83%
DZR geriatr 11% 13% 12% 14%

Zdroj: data MPSV (2013); výkaz V 1-01; DS = domovy seniory; DZR = domovy se zvláštním režimem

Vybrané údaje o zdravotních službách

Služby domácí zdravotní péče ke konci roku 2011 poskytovalo celkem 472 poskytovatelů, zejména agentur domácí péče, ale také léčebny dlouhodobě nemocných a jiná zařízení. Služeb domácí péče využilo více než 147 tisíc pacientů (cca o 3,5 tis. více než v roce 2010), z toho byly čtyři pětiny (79 %) ve věku 65 a více let a necelé dvě třetiny (64 %) tvořily ženy (ÚZIS, 2013). Osoby ve věku 65 a více let tvoří dlouhodobě přibližně 80 % všech pacientů. Koncem roku 2013 poskytovalo domácí zdravotní péči 496 pracovišť, tj. o 24 více než v roce 2011, a jejich služeb využilo více než 146 tisíc pacientů. Praktickým lékařem byla domácí zdravotní péče indikována u více než 150 tisíc pacientů a ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace u zhruba 28 tisíc pacientů. Z celkového počtu pacientů DZP představovali chroničtí pacienti 84 %. Domácí hospicová péče byla poskytována 6 279 pacientům

U pacientů bylo pracovníky domácí zdravotní péče provedeno celkem 10,5 milionu výkonů, z nichž 96 % bylo hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Z celkového počtu 406,4 tisíc výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami bylo 1,5 % zdravotních výkonů, ostatní výkony se týkaly sociální péče, částečně nebo plně hrazené pacientem. Z celkového počtu všech výkonů jich bylo 55 % provedeno u imobilních pacientů. Podíl výkonů hrazených ze zdravotního pojištění se mezi roky 2007 a 2013 zvýšil z 88 % na 96 %.

Na jednoho zdravotnického pracovníka nelékaře bez odborného dohledu v roce 2011 připadalo v průměru 61 pacientů a 7 provedených návštěv denně. U 88 % všech návštěv bylo provedeno pouze zdravotní ošetření. Domácí zdravotní péče byla indikována zejména praktickým lékařem, a to v 85 % případů, ve zbývajících 15 % případů ošetřujícím lékařem při ukončení hospitalizace. Na 1 000 obyvatel ve věku 65 a více let připadalo v průměru 70 pacientů. Příjemcem domácí zdravotní péče tedy v průběhu roku 2011 bylo v průměru 7 % seniorů. Téměř tři čtvrtiny poskytovatelů (72 %) domácí zdravotní péči poskytovaly nepřetržitě, tzn. sedm dní v týdnu, a dvě třetiny uvedly, že působí v rámci daného okresu. Smluvní vztah s alespoň jednou zdravotní pojišťovnou mělo uzavřeno 89 % poskytovatelů domácí zdravotní péče (ÚZIS, 2013).

Více informací viz publikace Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech zdravotní péče.

Pacienti domácí zdravotní péče v České republice v roce 2011

 ČR / kraj Počet pacientů
celkem z toho z toho podle onemocnění či stavu
žen ve věku
65 let a více
chronická onemocnění akutní onemocnění pooperační stavy,
úrazy
domácí
hospicová
péče
 Hl. m. Praha 18 864 12 048 15 789 17 012 1 306 1 415 1 332
 Středočeský 11 789 7 324 9 557 10 335 936 760 327
 Jihočeský 10 459 6 946 8 245 8 832 1 215 1 083 680
 Plzeňský 6 490 4 345 5 245 5 683 631 565 153
 Karlovarský 4 367 2 781 3 534 3 518 806 487 59
 Ústecký 17 261 10 634 10 760 13 364 3 151 1 398 1 242
 Liberecký 6 379 4 078 5 299 5 710 815 648 384
 Královéhradecký 11 038 6 704 8 492 9 889 1 411 606 1 230
 Pardubický 9 811 6 408 8 044 8 864 1 133 2 122 1 074
 Vysočina 4 704 3 016 4 042 4 310 283 175 211
 Jihomoravský 12 511 8 157 10 612 10 744 1 305 1 169 685
 Olomoucký 7 268 4 753 5 824 6 122 991 679 416
 Zlínský 4 612 3 159 3 998 4 199 298 125 113
 Moravskoslezský 21 461 14 223 16 860 17 599 2 120 2 398 799
 ČR 147 014 94 576 116 301 126 181 16 401 13 630 8 705

Zdroj: ÚZIS ČR

Průměrný přepočtený počet pracovníků domácí zdravotní péče podle krajů v roce 2011

Kraj fyzioterapeuti ZPBD 1) z toho všeobecné sestry se spec.
 Hl. m. Praha 19,0 374,3 207,0
 Středočeský 1,0 204,8 127,5
 Jihočeský 6,0 188,9 80,5
 Plzeňský 8,8 131,5 48,8
 Karlovarský 2,5 69,9 34,3
 Ústecký 6,9 192,3 97,5
 Liberecký 1,6 87,2 47,1
 Královéhradecký 10,3 145,3 52,4
 Pardubický 1,0 125,8 48,0
 Vysočina 132,4 76,4
 Jihomoravský 1,8 184,3 108,9
 Olomoucký 4,0 159,1 46,8
 Zlínský 0,0 90,0 26,9
 Moravskoslezský 3,5 244,8 106,6
 ČR 66,3 2 330,6 1 108,7

Zdroj: ÚZIS ČR

Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) – základní ukazatele v letech 2005–2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
počet LDN 73 74 68 70 69 70 72 74
počet lůžek 7 345 7 462 7 227 7 194 7 000 7 113 7 172 7 204
počet hospitalizovaných 36 092 36 275 35 978 35 969 37 774 38 355 40 754 42 203
prům. ošetř. doba 66,5 66,6 64,9 63,0 59,0 59,9 57,2 54,7

Zdroj: data ÚZIS ČR

Mezi roky 2007–2012 (od doby přijetí zákona o sociálních službách) se počet zdravotnických zařízení poskytujících pobytové sociální služby zdvojnásobil na 102 v roce 2012. Počet lůžek se zhruba ztrojnásobil na 1 795 a počet klientů více než ztrojnásobil na 3 245 osob.

Vývoj počtu zdravotnických zařízení, počtu lůžek, klientů a ošetřovacích dnů na lůžkách pobytových sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních (2007–2012)

  2007 2008 2009 2010 2011 2012
Soc. pobyt. – počet zařízení 49 72 73 79 91 102
Soc. pobyt. – počet lůžek 611 959 1 200 1 438 1658 1 795
Počet klientů 1 340 2 365 2 667 3 441 4 080 4 585
Počet ošetřovacích dnů 135 850 261 620 355 010 390 717 466 591 512 121

Zdroj: data ÚZIS ČR

Sociální pobytové služby ve zdravotnických zařízeních v ČR podle krajů v roce 2012

Kraj Počet

zařízení

Počet

lůžek

Počet

klientů

Počet

ošetřovacích dnů

Hlavní město Praha 13 121 236 36 961
Středočeský 14 234 381 41 311
Jihočeský 8 114 308 27 109
Plzeňský 12 356 1 121 134 382
Karlovarský 4 94 115 19 672
Ústecký 7 154 231 45 778
Liberecký 4 7 46 3 797
Královéhradecký 3 35 104 9 292
Pardubický 6 92 148 20 880
Vysočina 8 102 307 27 265
Jihomoravský 4 8 61 7 469
Olomoucký 5 150 404 31 052
Zlínský 2 67 136 22 125
Moravskoslezský 12 261 987 85 028
Česká republika 102 1 795 4 585 512 121

Zdroj: data ÚZIS ČR