NRZP ČR: Připomínky k tzv. ošetřovatelským domovům

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách zveřejnila připomínky k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

Celé znění připomínek naleznete níže:

NRZP ČR považuje návrh na zřízení ošetřovatelských domů za možný krok správným směrem, považujeme však za nesystémové předkládat dílčí novelu zákona č. 108/2006 Sb., pokud probíhá připomínkové řízení k podstatně rozsáhlejší novela zákona o sociálních službách.

V souvislosti s rozšířením sociální služby o ošetřovatelskou, rehabilitační a paliativní péči vzniká nutnost uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami o úhradě této péče. Zákon by měl obsahovat ustanovení, které by stanovilo závazek zdravotních pojišťoven, že v případě získání registrace ošetřovatelského ústavu, uzavřou s tímto poskytovatelem sociálních služeb smlouvu o úhradě zdravotních služeb.

V bodě 1.6. RIA je mezi riziky, v případě nepřijetí navrhované úpravy, uvedena též skutečnost, že „Řada pacientů bude i nadále zůstávat v nedostatečných podmínkách domácího ošetřování, což má významný dopad na rodinné soužití a na kvalitu života členů rodin, zejména žen, z jejichž řad se nejčastěji rekrutují laické pečovatelky s minimální podporou státu.“. Považujeme za nepřijatelné, aby výše uvedené zdravotnické služby nemohly být poskytovány i v domácnosti. MPSV ČR by měla tyto věci vysvětlit, případně uvedenou část RIA vypustit. Naopak je žádoucí, aby zdravotní služby byly poskytovány také v domácnostech klientů.

Konkrétní zásadní připomínky:

Upozorňujeme na skutečnost, že navrhovaná odbornost 923 je pro zajištění zejména rehabilitační péče zcela nedostatečná a proto je nutné zařadit i odborné pracovníky oborů fyzioterapie a ergoterapie (kódy odbornosti 902 a 917), ev. všeobecná sestra (kód odbornosti 911) s kompetencí provádět rehabilitační ošetřování ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem. Cílem tohoto návrhu je, aby klienti ošetřovatelského domova byli aktivně odborně podporováni v udržení a zkvalitnění zdravotního stavu a fyzické kondice pro budoucí návrat do přirozeného sociálního prostředí s případným využitím terénních sociálních služeb.

Navrhujeme do Zákona o ošetřovatelských domovech včlenit ustanovení, že smlouvy se zdravotními pojišťovnami musí upravovat také podávání léků per os. Tento úkon odmítají zdravotní pojišťovny hradit s argumentem, že si doma nemocní berou léky sami. Pokud však je člověk v institucionální péči, tak mohou léky podávat pouze pracovníci s odbornou způsobilostí zdravotnického pracovníka, přičemž za správné podání léků nese odpovědnost instituce.

Novela v čl. II stanoví, že mohou stávající zdravotnická zařízení, poskytující sociální služby podle § 52, postupovat podle právní úpravy platné před účinnosti navrhované novely, tedy až do konce roku 2022. V současně předložené Závěrečné zprávě z hodnocení dopadu regulace (RIA) se však uvádí, že stávající sociální služby podle § 52 zákona o sociálních službách do pěti let plně nahradí nový druh sociální služby – ošetřovatelský domov. To tedy předpokládá buď postupnou přeměnu stávajících zařízení zřizovaných podle § 52 na nově zřizovaný typ sociální služby – ošetřovatelský domov, nebo jednorázovou změnu stávajícího typu služeb na novou. Ani jednu z těchto možností však přechodné ustanovení neuvádí. V důsledku této nedostatečné úpravy není jasné, zda nově navrhované ošetřovatelské domovy budou i nadále zdravotnickým zařízením, nebo dojde k jejich vyčlenění z tohoto systému, a k jejich přechodu do sociální oblasti. Je nezbytné provést úpravu návrhu zákona, která jasně stanoví postup transformace.

 

V Praze dne 5. 1. 2016

Zpracoval: JUDr. Jan Hutař, Mgr. Jitka Pelikánová

Za NRZP ČR: Mgr. Václav Krása

 

Zdroj: NRZP ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.