Smart Cities: Výsledky dotazníkového šetření s městy

Dne 8. 3. 2017 byly zveřejněny výsledky dotazníkového šetření s městy. MMR na přelomu roku realizovalo dotazníkové šetření napříč městy nad 20 tisíc obyvatel z celé České republiky. Otázky se zaměřovaly na ohodnocení odborných seminářů pro města, které probíhaly od prosince 2015 a po celý rok 2016. Dalším cílem však bylo také zjištění potřeb a přání měst ohledně seminářů, které budou probíhat v roce 2017.

K šíření informovanosti o konceptu Smart Cities slouží webové stránky www.smartcities.mmr.cz, kde je k dispozici jak metodika, informace o konceptu, tak také přehled finančních zdrojů podpory projektů Smart Cities.

Celkem se dotazníkového šetření účastnilo 69 respondentů z řad zástupců 36 českých měst.

Od prosince 2015 MMR uspořádalo čtyři semináře zaměřené na témata veřejná správa a vysvětlení konceptu Smart Cities, doprava, energetika a ICT. Na semináři byly nejlépe hodnoceny tyto prvky:

1. Specifická část ze strany MMR – oblast veřejné správy/ dopravy/ energetiky/ICT + prezentace dobré praxe hostujícího města
2. Diskuze, sdílení zkušeností se zástupci ostatních měst a institucí
3. Obecná část ze strany MMR – úvod do metodiky konceptu inteligentních měst

 

Respondenti, kteří by se rádi účastnili seminářů v roce 2017, mezi tématy nejvíce preferovali:

1. Veřejná prostranství a urbanismus (80,4 %)
2. Možnosti financování projektů smart cities z národních i evropských
zdrojů (66,7 %)
3. Finanční modely projektů smart cities (41,2 %)
4. Veřejné zakázky (39,2 %)
5. Kybernetická bezpečnost (31,4 %) + krizový management (31,4 %)

(Pozn.: Uvedená procenta značí procento respondentů, kteří toto téma označili při možnosti více odpovědí.)

 

21 % respondentů navrhlo ještě další možná témata: Nejsilněji žádané (z dále navrhovaných témat) je téma dopravy (řízení dopravy, statická doprava, veřejná doprava, bezpečnost silničního provozu, regulace IAD, udržitelnost dopravy). Tato oblast uplatnění konceptu Smart Cities byla již v minulém roce předmětem jednoho odborného semináře. Pro předpokládaný zájem je na březen (30. 3. 2017) naplánován první seminář na téma chytré dopravy ve městech a nebylo tak toto téma předmětem dotazování.

Velice žádaným tématem je inteligentní správa města, strategické plánování a participace občanů v rámci strategického plánování a rozhodovacích procesů měst, rozvoj spolupráce měst s podnikatelským sektorem. další oblastí, kterou se již semináře zabývaly, jsou oblasti energetiky a ICT (open data). dílčími návrhy se týkali odpadového hospodářství, chytrých domů a adaptace na klimatickou změnu.

První seminář na téma Čistá mobilita v chytrém městě se bude konat dne 31. 3. 2017 v Praze.

Zájemci o radu ohledně zavádění konceptu do správy města a informace o možných aktivitách mohou napsat na adresu jana.korytarova@mmr.cz.

Viz též publikace “Praha – Vídeň: možnosti cesty k Smart city ve střední Evropě” – příklad města Vídně pro pražskou aglomeraci a Slovníček termínů pro Smart City.

Více informací o konceptu “chytrých měst” viz https://eu-smartcities.eu

 

Zdroj: MMR