Informace o vyplacených dávkách v únoru 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje na svých stránkách měsíční výdaje na dávky vyplácené v rámci resortu. Níže uvádíme vybrané údaje za únor 2017 a dále vývoj výdajů na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči v letech 2007 až 2015. Podle těchto údajů výdaje na příspěvek na péči v uvedeném období vzrostly o 40 % (1,4 krát) ze 14,6 na 21,2 miliard (výdaje na hmotnou nouzi se ve stejném období zvýšily 3,2 krát z 3,3 mld. na 10,5 mld.).

V roce 2016 bylo na příspěvek na péči vyplaceno celkem 23 miliard korun (23 046 mil. Kč). V únoru 2017 bylo na příspěvek na péči vynaloženo cca 2,1 mld. Kč, za leden a únor 2017 cca 4,2 mld., tj. 17,5 % z celkových předpokládaných výdajů vyčleněných na rok 2017 na příspěvek na péči (23,8 mld. Kč).

Výraznější zvýšení výdajů na příspěvek na péči od srpna 2016 bylo zapříčiněno zvýšením částek na tuto dávku o 10 %. Na důchody bylo v únoru 2017 vydáno cca 33,5 mld. Kč. Náklady na zvýšení důchodů v rámci lednové valorizace činily v lednu a únoru 2017 celkem cca 1,7 mld. Kč.

Počet uchazečů o zaměstnání, kteří měli nárok na podporu v nezaměstnanosti (ukazatel, který významně ovlivňuje výši prostředků vynaložených na podporu v nezaměstnanosti), dosáhl v únoru 2017 cca 113,3 tis., tj. necelá třetina (30 %) z celkového počtu 380 tis. osob evidovaných na úřadech práce ke konci února.

 

1) Dávky důchodového pojištění
 • Výdaje na důchody dosáhly v únoru 2017 podle údajů ČSSZ úrovně cca 33,5 mld. Kč, za leden a únor 2017 se jednalo o částku 65,5 mld. Kč, o 4,0 mld. Kč meziročně více než za stejné období roku 2016.
 • Výdaje na valorizaci důchodů (proběhla v lednu 2017) činily za únor 2017 cca 867,5 mil. Kč, od počátku roku 2017 cca 1 736,0 mil. Kč.
2) Dávky nemocenského pojištění
 • Výdaje na dávky nemocenského pojištění činily v únoru 2017 téměř 2,4 mld. Kč, za leden a únor 2017 se jednalo o cca 4,7 mld. Kč, (tj. 17,4 % čerpání z částky státního rozpočtu – 27 300,0 mil. Kč).
 • Meziroční zvýšení výdajů objemově nejvýznamnější dávky systému – nemocenského (o 98,0 mil. Kč, tj. o 6,9 %) – souviselo zejména s nárůstem počtu proplacených dnů a s nárůstem výše průměrné denní dávky nemocenského. V únoru 2017 se tento počet meziročně zvýšil o cca 80,6 tis., tj. o 1,9 %, na 4,23 mil. dnů. Došlo rovněž k meziročnímu nárůstu výše průměrné denní dávky nemocenského (o cca 4,8 % na 360 Kč).
3) Dávky podpory v nezaměstnanosti
 • V únoru 2017 dosáhly výdaje související s podporou v nezaměstnanosti 857,1 mil. Kč, za leden a únor 2017 představovaly 1 573,9 mil. Kč (cca 18,6 % čerpání státního rozpočtu – 8 477,4 mil. Kč).
 • Podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti lednu 2017 o 0,2 p. b. na 5,1 %, oproti stejnému měsíci loňského roku podíl nezaměstnaných osob rovněž poklesl, a to o 1,2 p. b.
 • Počet uchazečů o zaměstnání, kteří měli v únoru 2017 nárok na podporu v nezaměstnanosti (ukazatel, který významně ovlivňuje výši vynaložených prostředků na dávky podpory v nezaměstnanosti), dosáhl cca 113,3 tis., 29,8 % z celkového počtu 380,2 tis. osob vedených k 28. 2. 2017 v evidenci Úřadu práce ČR.
4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči
 • Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi činily v únoru 2017 cca 656,9 mil. Kč, za leden a únor 2017 se jednalo o 1 344,9 mil. Kč, tj. 13,9 % čerpání z částky státního rozpočtu (9 657,5 mil. Kč).
 • Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením dosáhly v únoru 2017 cca 160,7 mil. Kč, za leden a únor 2017 se jednalo o cca 341,7 mil. Kč, tj. 14,5 % čerpání z částky státního rozpočtu (2 350,0 mil. Kč).
 • Na příspěvek na péči bylo v únoru 2017 vynaloženo cca 2 066,0 mil. Kč, za leden a únor 2017 dosáhly výdaje cca 4 157,4 mil. Kč, tj. 17,5 % z částky státního rozpočtu (23 800,0 mil. Kč). Výraznější zvýšení výdajů na příspěvek na péči od srpna 2016 bylo zapříčiněno zvýšením částek na tuto dávku o 10 %.
5) Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče
 • Výdaje na dávky státní sociální podpory a pěstounské péče dosáhly v únoru 2017 více než 3,0 mld. Kč, meziročně o 62,5 mil. Kč méně, za leden a únor 2017 se jednalo cca 6,1 mld. Kč, tj. 14,9 % státního rozpočtu (40 800,0 mil. Kč).
 • V systému státní sociální podpory byl v únoru 2017 zaznamenán meziroční pokles výdajů na přídavek na dítě (o cca 25,4 mil. Kč) a na příspěvek na bydlení (o cca 53,5 mil. Kč). K výraznějšímu nárůstu výdajů došlo u rodičovského příspěvku (o 23,4 mil. Kč).
 • Na dávky pěstounské péče bylo v únoru 2017 vynaloženo 241,1 mil. Kč, meziročně o cca 9,0 mil. Kč (o 3,9 %) více. Tento vývoj souvisí především s nárůstem počtu dětí v pěstounské péči a počtu pěstounů.
6) Souhrnný přehled vývoje výdajů na sociální dávky
 • Tabulka níže obsahuje základní přehled vývoje výdajů jednotlivých dávkových systémů resortu MPSV (meziroční srovnání včetně komparace ve vztahu k částkám státního rozpočtu).
7) Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
 • V únoru 2017 se příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti meziročně zvýšily o 2 279,3 mil. Kč na cca 35,5 mld. Kč (viz tabulka 7.1).
 • Z hlediska porovnání příjmů z pojistného na důchodové a nemocenské pojištění a adekvátních výdajů za leden a únor 2017 činil rozdíl – 2,7 mld. Kč, o cca 0,2 mld. Kč více než za stejné období roku 2016 (viz tabulka 7.2).
 • Celkový úhrn vyměřovacích základů, ze kterého bylo v únoru 2017 pojistné odvedeno, se meziročně zvýšil o 7,7 mld. Kč na 106,7 mld. Kč, přičemž celkový počet pojištěnců se rovněž zvýšil, a to o cca 77,2 tis. na 5 087,9 tis. osob (v tom 4 425,6 tis. zaměstnanců a 662,3 tis. OSVČ). V únoru 2016 se jednalo o 5 010,7 tis. pojištěnců (v tom 4 349,9 tis. zaměstnanců a 660,8 tis. OSVČ). Vývoj počtu pojištěnců v průběhu let 2012 až 2017 zachycuje graf 7.1

Vývoj počtu příjemců příspěvků na péči (PnP), výdajů na PnP v letech 2007 až 2015

Rok Počet příjemců
v tis.
Růst počtu příjemců v p.b.* Výdaje na PnP
v mld.
Růst výdajů na PnP
v p.b.*
2007 260 100% 14,6 100%
2008 309 119% 18,3 125%
2009 308 100% 18,7 102%
2010 314 102% 19,6 105%
2011 307 98% 18,1 92%
2012 309 101% 18,4 102%
2013 321 104% 19,5 106%
2014 332 103% 20,4 104%
2015 337 102% 21,2 104%

* Pozn.: Meziroční srovnání v procentních bodech (p.b.)

 

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči v letech 2007 až 2015 (v mld.)

Rok hmotná nouze příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc příspěvek na péči
2007 3,3 2,6 0,5 0,2 14,6
2008 2,8 2,2 0,5 0,1 18,3
2009 3,1 2,3 0,5 0,2 18,7
2010 3,9 2,9 0,7 0,3 19,6
2011 5,0 3,8 0,9 0,3 18,1
2012 7,8 5,9 1,7 0,2 18,4
2013 10,5 7,5 2,8 0,2 19,5
2014 11,3 7,9 3,2 0,1 20,4
2015 10,5 7,2 3,1 0,1 21,2

Zdroj: MPSV

 

Vývoj výdajů na důchody podle druhu důchodu

Druh důchodu Vyplaceno v období (mil. Kč)* Meziroční index v % Vyplaceno od počátku roku (mil. Kč)* Meziroční index v %
únor 2016 únor 2017 2016 2017
Starobní 26 604,1 27 639,6 103,9 47 511,5 53 999,1 113,7
Invalidní 3 621,1 3 647,6 100,7 6 514,3 7 109,2 109,1
III. stupeň 2 108,9 2 092,8 99,2 3 800,6 4 081,7 107,4
II. stupeň 496,6 516,3 104,0 893,3 1 008,5 112,9
I. stupeň 1 015,6 1 038,4 102,2 1 820,4 2 019,0 110,9
Vdovský 1 761,9 1 768,4 100,4 3 026,5 3 414,0 112,8
Vdovecký 220,3 223,4 101,4 389,6 432,3 111,0
Sirotčí 267,8 267,4 99,9 505,9 524,4 103,7
Celkem 32 475,2 33 546,3 103,3 57 947,8 65 479,1 113,0
Jednorázový příspěvek 3 475,2 1,7 x 3 492,9 4,2 x
Celkem výdaje na důchody 35 950,4 33 548,0 93,3 61 440,7 65 483,2 106,6

 Vývoj počtu důchodců a vyplacených důchodů podle druhu důchod

Druh důchodu Počet důchodců (v tis.) Meziroční index v % Počet vypl. důchodů (v tis.) Meziroční index v %
únor 2016 únor 2017 únor 2016 únor 2017
Starobní 2 376,2 2 393,8 100,7 2 443,6 2 463,7 100,8
Invalidní 429,5 425,6 99,1 440,1 436,3 99,1
III. stupeň 195,5 189,7 97,0 199,1 193,3 97,1
II. stupeň 69,8 71,3 102,1 72,7 74,3 102,2
I. stupeň 164,2 164,6 100,2 168,3 168,7 100,2
Vdovský* 27,2 25,2 92,6 561,7 557,5 99,3
Vdovecký* 6,2 6,0 96,8 98,5 99,0 100,5
Sirotčí 42,3 40,6 96,0 44,0 42,3 96,1
Celkem 2 881,4 2 891,2 100,3 3 587,7 3 598,7 100,3

Zdroj: ČSSZ

* ve sloupcích „ Počet důchodců” jsou uvedeni pouze příjemci sólo vyplácených důchodů

Pozn.: ukazatel „ Počet důchodců” zahrnuje důchodce v ČR, ukazatel „ Počet vypl. důchodů” zahrnuje rovněž výplaty do ciziny, zpracování dle metodiky platné od 1. 1. 2016

 

Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle druhu dávky

Druh důchodu Vyplaceno v období (mil. Kč)* Meziroční index v % Vyplaceno od počátku roku (mil. Kč)* Meziroční index v %
únor 2016 únor 2017 2016 2017
Nemocenské 1 424,2 1 522,2 106,9 2 842,9 3 053,6 107,4
Ošetřovné 115,0 170,5 148,3 201,0 299,2 148,9
Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství 0,8 0,6 75,0 1,6 1,1 68,8
Peněžitá pomoc v mateřství 656,7 692,2 105,4 1 314,6 1 393,0 106,0
CELKEM 2 196,8 2 385,5 108,6 4 360,1 4 746,9 108,9

Zdroj: ČSSZ

 

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdrav. postižením a příspěvek na péči

Typ dávky Počet vyplacených dávek (v tis.) Meziroční index v % Vyplaceno v měsíci (v mil. Kč) Meziroční index v % Vyplaceno od počátku roku (v mil. Kč) Mezi-roční index v %
únor 2016 únor 2017 únor 2016 únor 2017 2016 2017
Dávky pomoci v hmotné nouzi 204,4 163,8 80,1 819,3 656,9 80,2 1 615,2 1 344,9 83,3
příspěvek na živobytí 133,7 107,4 80,3 557,6 446,3 80,0 1 101,8 907,1 82,3
doplatek na bydlení 66,6 53,3 80,0 251,7 202,4 80,4 494,7 422,3 85,4
mimořádná okamžitá pomoc 4,1 3,1 75,6 10,0 8,2 82,0 18,7 15,5 82,9
Dávky pro zdravotně postižené 225,2 246,1 109,3 151,7 160,7 105,9 313,8 341,7 108,9
příspěvek na mobilitu 224,6 245,6 109,3 89,5 97,9 109,4 188,9 201,7 106,8
příspěvek na zvl. pomůcku 0,6 0,5 83,3 62,2 62,8 101,0 124,9 140,1 112,2
ostatní* 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x 0,0 0,0 x
Příspěvek na péči 340,9 349,2 102,4 1 817,5 2 066,0 113,7 3 613,7 4 157,4 115,0

Zdroj: ČSSZ

• zahrnuje výdaje na dávky pro těžce zdravotně postižené občany přiznané podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb.

Pozn.: v únoru 2017 bylo cca 4,8 tis. příspěvků na živobytí (v únoru 2016 cca 5,8 tis. příspěvků) a cca 0,2 tis. dávek mimořádné okamžité pomoci

(v únoru 2016 rovněž cca 0,2 tis.) vyplaceno zčásti formou poukázky.

 

Vývoj výdajů v oblasti dávkových systémů MPSV

  Čerpání leden – únor   Rozdíl oproti minulému roku
Dávkový systém skutečnost (v mil.) skutečnost (v mil.) Rozpočet 2017
  2017 2016  
Dávky důchodového pojištění 65 483,2 61 440,7 406 253,0  
Rozdíl – v mil. Kč X 4 042,5 X  
Rozdíl – v % X 6,6 X  
Dávky nemocenského pojištění 4 746,9 4 360,1 27 300,0  
Rozdíl – v mil. Kč X 386,8 X  
Rozdíl – v % X 8,9 X  
Podpory v nezaměstnanosti 1 573,9 1 601,6 8 477,4  
Rozdíl – v mil. Kč X -27,7 X  
Rozdíl – v % X -1,7 X  
Příspěvek na péči 4 157,4 3 613,8 23 800,0  
Rozdíl – v mil. Kč X 543,6 X  
Rozdíl – v % X 15,0 X  
Dávky pomoci v hmotné nouzi 1 344,9 1 615,2 9 657,5  
Rozdíl – v mil. Kč X -270,3 X  
Rozdíl – v % X -16,7 X  
Dávky pro osoby se zdravotním postižením 341,7 313,8 2 350,0  
Rozdíl – v mil. Kč X 27,9 X  
Rozdíl – v % X 8,9 X  
Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče 6 085,1 6 121,2 40 800,0  
Rozdíl – v mil. Kč X -36,1 X  
Rozdíl – v % X -0,6 X  
Celkem 83 733,1 79 066,4 518 637,9  
Rozdíl – v mil. Kč x 4 666,7 X  
Rozdíl – v % x 5,9 X  

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

(foto: pixabay.com)