Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 (dále jen „NSRSS“) je základním dokumentem politiky sociálních služeb České republiky. Byla zpracována na základě usnesení vlády č. 38 ze dne 19. ledna 2015, bodu c) v průběhu roku 2015 v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). 

Povinnost zpracovávat národní strategii rozvoje sociálních služeb a vyhodnocovat její plnění ukládá kromě toho ministerstvu také zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Realizace strategie by měla do roku 2025 naplnit globální cíl: „Nastavit dlouhodobě udržitelný systém dostupných sociálních služeb a podpory neformální péče pro osoby v nepříznivé sociální situaci.“ 

Národní strategie na základě analýz, řízených rozhovorů, výstupů pracovních skupin a zadání řídící skupiny identifikovala několik fundamentálních oblastí, které se v ČR dlouhodobě systémově neřešily. Zejména se to týká oblasti pečujících osob, sociálně-zdravotního pomezí, kvality sociálních služeb a zajištění následné kontroly, víceletého financování sociálních služeb, podmínek vstupu sociálních služeb do systému a potlačování nelegálních sociálních služeb, poddimenzovanost a profesionální výkon sociální práce na obcích či oblast plánování a tvorby sítě sociálních služeb.

Hlavní výstupy analýz:
 • Činnost pečujících osob je pro osoby závislé na péči druhých nepostradatelná.
 • Proces deinstitucionalizace a transformace je různými aktéry rozdílně chápán a následně realizován v praxi.
 • Mzdy pracovníků působících v sociálních službách jsou nižší, než je republikový průměr, a jejich prestiž je také nízká, to může spolu s neustále se zvyšujícími požadavky na tyto pracovníky vést k destabilizaci tohoto sektoru.
 • Vícezdrojové financování při nevhodně nastavených řídicích a kontrolních procesech komplikuje činnost poskytovatelů sociálních služeb.
 • Nedostatečně ošetřené financování poskytování zdravotní péče v sociálních zařízeních a sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních vede ke zhoršení kvality péče.
 • Chybějící metodika, resp. legislativní úprava (prováděcí vyhláška k zákonu č. 108/2006 Sb., o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, do níž budou hlavní zásady z metodiky zakomponovány) pro střednědobé plánování na krajské úrovni, vede k rozdílnému přístupu k budování sítě sociálních služeb.
 • Kapacita a kvalita inspekce nejsou dostatečné, aby byla zajištěna adekvátní a pravidelná kontrola u současného množství poskytovatelů sociálních služeb. Stát díky tomu není schopen plně garantovat klientům sociálních služeb náležitou kvalitu.
 • Nejednoznačná pravidla státní kontroly vedou k různorodým závěrům inspektorů v různých regionech či druzích sociálních služeb.
 • Nejednoznačné používání základních pojmů v praxi komplikuje a prodražuje poskytování sociálních služeb.
 • Sociální bydlení je oblast, která přesahuje systém sociálních služeb a ve své komplexní podobě není předmětem této strategie, ale je nutné ji vnímat jako důležitou součást sociálního systému v ČR.

Strategie stanovuje cíle a opatření v deseti deseti tematických oblastech. Na základě analýzy současné situace v těchto oblastech a předpokládaného vývoje vnějšího prostředí byly pro každý z těchto segmentů definovány strategické a specifické cíle, které byly následně rozpracovány do podoby opatření, činností, úkolů a indikátorů jejich plnění.

 1. Deinstitucionalizace a transformace v oblasti sociálních služeb.
 2. Financování sociálních služeb včetně příspěvku na péči a služeb v obecném hospodářském zájmu.
 3. Sociálně-zdravotní pomezí.
 4. Pečující osoby a neformální péče.
 5. Kvalita a inspekce sociálních služeb.
 6. Druhy sociálních služeb a jejich registrace, nelegální sociální služby.
 7. Personální zajištění výkonu sociální práce a role sociálních pracovníků v sociálních službách.
 8. Síť sociálních služeb a síťování.
 9. Uspokojování potřeb klientů prostřednictvím sociálních služeb a sociální práce.
 10. Tripartitní vyjednávání v oblasti sociálních služeb.

Vytvořená strategie reaguje na dlouhodobou vizi sociálních služeb v ČR, stanovenou v Národní strategii rozvoje sociálních služeb na rok 2015: „Existuje funkční stabilizovaná základní síť dostupné pomoci a podpory, zajišťovaná prostřednictvím činností sociálních služeb. Síť sociálních služeb efektivně naplňuje potřeby jednotlivců/osob i společnosti plynoucí ze zásadních společenských jevů (např. nezaměstnanost, péče o zdravotně postižené osoby, sociálně vyloučené osoby aj.) a současně je tato síť transparentně financovaná z veřejných i soukromých prostředků.“

Vize, ke které systém sociálních služeb v ČR směřuje a k jejímuž naplnění by měla strategie přispět: 

„V ČR existuje flexibilní síť sociálních služeb, která pomáhá řešit potřeby osob nacházejících se v nepříznivé sociální situaci a je financovaná transparentním, efektivním a spravedlivým systémem.“

Strategie navazuje také na programové prohlášení vlády přijaté dne 12. 2. 2014: „Vláda vytvoří transparentní, efektivní a spravedlivý systém financování sociálních služeb, zejména v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na kraje od 1. ledna 2015. Vláda zajistí dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro oblasti sociálních služeb, který nebude nižší než v roce 2014 a bude zohledňovat míru inflace. Vláda bude řešit ve spolupráci s resortem zdravotnictví problematiku průřezových sociálně-zdravotních služeb.“

Stáhnout strategii ve formátu pdf nebo ve formátu docx.

Ostatní relevantní strategické dokumenty

 • Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015,
 • Koncepce prevence a řešení problematiky bezdomovectví v ČR do roku 2020,
 • Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 (aktualizovaná verze k 31. 12. 2014),
 • Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů,
 • Koncepce sociálního bydlení pro 2015–2025,
 • Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015–2020,
 • Návrh státního rozpočtu na rok 2016,
 • Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014–2020,
 • Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015–2018,
 • Strategie sociálního začleňování 2014–2020 a koncept připravované „Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2016–2020,
 • Národní strategie ochrany práv dětí (a navazující akční plány),
 • Strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období 2011–2015 (včetně aktualizace 2016–2020),
 • Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR