Šumava hostila pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti a styčných důstojníků pro menšiny

Od 29. do 31. března 2017 se v Kašperských Horách na Šumavě konalo společné pracovní setkání krajských koordinátorů pro romské záležitosti, styčných důstojníků Policie ČR pro menšiny a krajských manažerů prevence kriminality.

Třídenní akci pořádalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Kanceláří Rady vlády pro záležitosti romské menšiny Úřadu vlády ČR v Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra (ZSMV), konkrétně v Hotelu Šumava v Kašperských Horách  – Amálině údolí.

Cílem setkání bylo vyhodnotit stávající způsob spolupráce mezi krajskými koordinátory pro romské záležitosti a styčnými důstojníky pro menšiny a manažery prevence kriminality, představit příklady dobrých praxí v oblasti spolupráce na úrovni krajů a případně, v rámci diskusního fóra, přednést návrhy a doporučení na prohloubení součinnosti mezi partnery a představit plán činnosti na rok 2017.

Program prvního dne se nesl v duchu představení aktuálních témat v oblasti romské integrace a situace Romů v ČR, čehož se zhostil zástupce Kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. Návazně ve spolupráci se zástupci z Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR informovali o naplňování strategických dokumentů v oblasti romské integrace a sociálního začleňování. Příspěvek zástupkyně projektu HateFreeCulture  byl věnován problematice hoaxů a vyvracení předsudků o národnostních menšinách, Romech zejména.  Poslední dnešní téma se týkalo problematiky exekucí, insolvencí a dluhů, a to jak z pohledu připravovaných legislativních opatření, tak i z pohledu praktických zkušeností neziskové organizace Theia.

Práce Policie ČR ve vztahu k menšinám

Program druhého dne začal představením práce policie ve vztahu k menšinám. Institut styčného důstojníka pro menšiny představuje základní profesionální nástroj Policie ČR pro práci s menšinami na území České republiky, jež vychází z principu uplatňování rovného a korektního přístupu a respektování menšinových odlišností.

Pojem „menšina“ je v rámci činnosti policie definován v širším slova smyslu, kdy se jedná o osoby nebo skupiny osob, které se odlišují na základě etnických, rasových, náboženských a obecně kulturních zvláštností či na základě sociální situace, která vede k jejich marginalizaci, nebo podle odlišného právního statutu, tj. občany jiného státu – cizince. Během tohoto bloku se dostalo nejen na činnost Policie ČR na úseku menšin, ale též na vzdělávání příslušníků policie i příklady dobré praxe a spolupráce.

Na to navázala vystoupení týkající se problematiky lichvy a jejího řešení ve spojitosti s problematikou předlužení. 

Odpolední program pokračoval představením projektu na posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a plán postupu při řešení mimořádné situace hrozící eskalace napětí ve vyloučených lokalitách (Ostrava). Následovala bohatá diskuse.

 

Představení činnosti krajských koordinátorů

Setkání se následně zaměřilo na představení činnosti a spolupráce krajských koordinátorů pro záležitosti romské menšiny a krajských manažerů prevence kriminality – činnost, problémy, součinnost s Policií ČR a příklady dobré praxe ve vybraných krajích. 

Čtvrteční program zakončila debata s odborníkem na drogovou problematiku v sociálně vyloučených lokalitách.

Závěrečný den (resp. jen dopoledne) bylo věnováno dvěma tématům.  Nejprve šlo  o problematiku návratu nezaopatřeného občana ČR ze zahraničí (např. příslušníka romské menšiny vracejícího se z Kanady či Velké Británie) a migraci občana jiného státu EU do ČR.

Na toto téma navázal poslední blok o fenoménu „dávek“ a „veřejné služby“. 

 

Zdroj: Vláda ČR