Varnsdorf schválil Strategický plán sociálního začleňování. Může získat více než 230 milionů

Více než 60 nových pracovních míst, 3 nové sociální služby, 4 opravené městské budovy, ale například i 28 systémových opatření bez finančních nákladů. To je jen část výsledků, které by vedení města rádo vidělo na konci realizace opatření schválených zastupiteli 30. března v rámci strategického plánu sociálního začleňování.

Jsem rád, že plán zastupitelé podpořili. Nyní máme otevřené dveře k čerpání prostředků, které město potřebuje, abychom mohli dále zlepšovat životní podmínky pro všechny Varnsdorfáky, uvedl starosta města Ing. Stanislav Horáček.

Na dokumentu, který obsahuje plán opatření řešících zejména problémy lidí s nízkými příjmy, pracovali zástupci města, varnsdorfských organizací, ale třeba i podniků, pod metodickým vedením Agentury pro sociální začleňování, celý rok. Od podpisu loňského memoranda o spolupráci vznikla analýza podrobně mapující situaci ve městě, kterou se pak zabývalo pět tematických pracovních skupin. Ty na základě statistických dat a potřebnosti formulovaly návrhy opatření pro jednotlivé oblasti.

„Z mého pohledu se jedná o komplexní, přiměřeně ambiciózní a realizovatelný plán, město se vydalo správnou cestou. Byť řadu problémů nelze ovlivnit jinak než legislativně, vedení města se k problémům postavilo čelem, nerezignovalo a dělá maximum, co ze své pozice může. Věřím, že to občané ocení,“ uvedla lokální konzultantka Agentury pro město Varnsdorf Jana Bohuňková.

Pro potřeby Strategického plánu sociálního začleňování (SPSZ) vzniklo již 11 projektových záměrů do OPZ v celkové výši 78 551 647 Kč a 6 záměrů do IROP v celkové výši 152 986 000 Kč. Kromě města se o dotace z ESF chtějí ucházet další čtyři varnsdorfské subjekty.

„Nyní nás čeká poměrně náročné období, kdy budeme vytvářet a konzultovat projektové žádosti. Nechceme udělat žádnou chybu, aby se projekty podařilo realizovat v plném rozsahu. Pokud se to podaří, vznikne zde například zajímavé zařízení pro pomoc rodičům samoživitelům, poradna pro závislosti nebo třeba občanská poradna s dluhovým poradenstvím,“ komentovala schválení dokumentu Romana Cupalová, manažerka SPSZ za město.

Město Varnsdorf je správně začleněno do Ústeckého kraje, okresu Děčín a do ORP Varnsdorf. Rozkládá se na území Euroregionu Nisa, MAS Český sever a mikroregionu Tolštejn. Správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf je nejmenším správním obvodem na území Ústeckého kraje. Patří mezi nejseverněji položená města České republiky a tvoří jakýsi Varnsdorfský výběžek ve Šluknovském výběžku.

Počet obyvatel Varnsdorfu, druhého největšího města v okrese Děčín, se pohybuje kolem 15,5 tisíc obyvatel. Prognóza Českého statistického úřadu předpokládá celkový úbytek obyvatelstva. Postupně se bude snižovat podíl dětí a mládeže do věku 14 let. Rovněž počet obyvatel v produktivním věku se bude snižovat. V následujících letech bude významně narůstat počet seniorů, i jejich podíl na celkové populaci. Vzdělanostní struktura ve Varnsdorfu vykazuje vyšší zastoupení obyvatelstva bez vzdělání (2001, 2011), a zejména pak vyučených a se středním odborným vzděláním bez maturity než je průměr ČR.

Město Varnsdorf podepsalo s Agenturou pro sociální začleňování Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám v únoru 2016. V následujícím období Agentura ve městě zahájila intenzivní sociologický výzkum, jehož výsledky budou sloužit jako podklad pro navazující strategické plánování. Strategický plán sociálního začleňování by měl vzniknout ve spolupráci představitelů města, lokální konzultantky a dalších místních aktérů během léta 2016. Na základě této strategické koncepce následně vzniknou projekty z různých oblastí sociálního začleňování (bydlení, vzdělávání, sociální služby aj.), na něž bude možné koordinovaně čerpat prostředky ze tří operačních programů Evropských strukturálních a integračních fondů.

Více informací.

Stáhnout Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 – 2020.

 

Zdroj: Agentura pro sociální začleňování

(foto: pixabay.com)