Jaké jsou podmínky nároku na pohřebné?

Pohřebné je upraveno zákonem číslo 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Zákon byl mnohokrát novelizován. Jedna z největších změn ve vývoji pohřebného začala platit od ledna 2008. Tehdy byl v důsledku úsporných opatření zavedených zákonem 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, velmi omezen rozsah příjemců pohřebného. Do této změny, tedy do konce roku 2007, stát vyplatil pohřebné ve výši 5 000 Kč každému, kdo vypravil pohřeb osobě, která měla trvalý pobyt v ČR nebo pokud byl pohřeb vypraven v ČR.

Podle platné legislativy pohřebné náleží pouze osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti (například studentovi do 26 let věku) nebo jeho rodiči, pokud měl každý z nich trvalý pobyt na území ČR. Počet příjemců pohřebného se musel zákonitě velmi snížit. Pokud se někdo vejde do oněch úzce formulovaných podmínek, může o pohřebné požádat až rok zpětně na kontaktních pracovištích úřadu práce podle trvalého pobytu osoby, která pohřeb vypravila. Příjem se u pohřebného neposuzuje a může být tudíž neomezený. Pohřebné se od novely zákona o státní sociální podpoře, která pohřebné zvýšila z 3 000 Kč na 5 000 Kč, vyplácí jednorázově ve stejné výši 5 000 Kč již téměř dvacet let.

Sociální pohřeb

V případě nedostatku financí může být pohřbení zajištěno prostřednictvím tzv. sociálního pohřbu. Podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, v platném znění, mají obce povinnost zajistit pohřbení, pokud nikdo jiný ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí pohřbení nesjednal a anatomický ústav o lidské pozůstatky neprojevil zájem. V souladu se zákonem o pohřebnictví obcím náklady na uložení zpopelněných lidských ostatků refunduje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Pohřebné se vyplácí pouze při 2,4 % úmrtí

V roce 2016 zemřelo celkem 107,8 tisíc osob, ale pohřebné bylo vyplaceno pouze ve zhruba 2 600 případech, což odpovídá 2,4 % z celkového počtu zemřelých. Zajímavý údaj se vztahuje také k úmrtnosti dětí mladších jednoho roku. V roce 2016 jich zemřelo celkem 317. Pokud by bylo pohřebné vyplaceno na každé dítě, které umřelo před 1. rokem svého života, týkalo by se to 12,2 % všech vyplacených dávek pohřebného. Na celkovém počtu úmrtí se tyto děti podílí pouze 0,29 %. Roční výdaje na pohřebné v posledních letech přesahují 13 mil. korun. Jak ukazuje tabulka níže, výdaje na pohřebné se téměř nemění.

Tabulka č. 1: Kolik bylo na pohřebném vyplaceno v letech 2014 až 2016 ( v mil. Kč)

Rok Vyplaceno na pohřebném (v mil.)
2014 13,2 mil. Kč
2015 13,6 mil. Kč
2016 13, 3 mil. Kč

Pohřeb a volno v zaměstnání

V souvislosti s pohřbem Vám může vzniknout nárok na 1 až 3 dny placeného volna. Na tři dny vzniká v případě úmrtí manžela, manželky, druha, družky nebo dítěte. V případě úmrtí rodiče, sourozence, prarodiče, vnuka, zetě, snachy, švagra je nárok na jeden den placeného volna, pokud zařizujete pohřeb je ještě nárok na další den volna navíc.

Tabulka č. 2: Pohřeb a placené volno

Zesnulé osoby Počet dnů placeného volna
Manžel/ka
Druh/družka
Dítě
3 dny
Rodič
Prarodič
Sourozenec
Vnuk, vnučka
Zeť, snacha
Švagr, švagrová
1 den, + 1 den na zařízení pohřbu