Dětské skupiny jsou stále oblíbenějšími. Jak si vybrat správnou dětskou skupinu?

V Česku se dětské skupiny stávají stále oblíbenějšími zařízeními péče o děti předškolního věku. Jak je v nich zajištěna péče a jak si vybrat správnou dětskou skupinu?

Dětská skupina představuje zařízení pravidelné péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Uskupení dětí může být různě veliké, až do maximálního počtu 24 dětí. Obvykle se ale setkáte s menšími skupinkami do 12 dětí, v nichž pečují dvě nebo i více osob. Vybudovat zařízení dětské skupiny, zejména pro menší počet dětí, je pro poskytovatele méně náročné, než je tomu u mateřských škol, a služba je tudíž lépe dostupná. Otevírací doba se obvykle přizpůsobuje potřebám rodičů a možnostem poskytovatele. Zákon pouze ukládá, že musí být otevřeno všechny pracovní dny v týdnu minimálně šest hodin denně. Ani délka a frekvence pobytu dítěte není zákonem stanovena, většinou záleží na dohodě mezi rodičem a poskytovatelem služby. Navíc se dítě může do dětské skupiny přihlásit a nastoupit kdykoli v průběhu roku.

Výhody věkově smíšeného kolektivu

Dětská skupina nabízí široké věkové rozpětí dětí, ze zákona od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Kolektiv dětí v dětské skupině je většinou věkově smíšený. Může být také rozdělen podle věku, pokud vedle sebe funguje více dětských skupin. Mnoho rodičů si kolektiv složený z dětí různého věku chválí, protože díky němu mohou sourozenci navštěvovat dětskou skupinu společně a ti mladší si pak snadněji zvykají. A jak vás možná napadlo, i sami rodiče to mají jednodušší: společné předávání a vyzvedávání dětí, třídní schůzky, společné akce pro děti apod. Protože zařízení dětské skupiny často provozuje zaměstnavatel jako benefit pro své zaměstnance, mají rodiče situaci ještě snazší: jejich zaměstnání i péče o děti spadají společně pod téhož zaměstnavatele, často se i nacházejí na tomtéž místě, a oni tedy lépe skloubí jedno s druhým. Dětské skupiny jsou i skvělou alternativou pro děti se specifickými potřebami. Na domluvě přímo s poskytovatelem je např. přítomnost osobního asistenta, zdravotní pomůcky, vlastní dietní stravování apod.

Zajištění péče v dětské skupině

V dětských skupinách za děti zodpovídají kvalifikované pečující osoby. Jsou to pracovníci a pracovnice vzdělané v pedagogické oblasti (může jít o učitele/učitelku mateřské školy nebo prvního stupně základní školy anebo vychovatele či vychovatelku) nebo ve zdravotnické oblasti (všeobecná sestra, nebo zdravotnický/á asistent/ka, ošetřovatel/ka, porodní asistentka, zdravotně-sociální pracovník či pracovnice, zdravotnický záchranář, psycholog/psycholožka ve zdravotnictví nebo klinický/á psycholog/psycholožka) či v sociální oblasti (sociální pracovník/pracovnice, pracovník/pracovnice v sociálních službách) anebo v lékařské oblasti (tedy lékař či lékařka), popř. jde o osoby s profesní kvalifikací chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Pečující osoby zároveň musejí být proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. Také absolvují kurzy a školení k dalšímu zvyšování své kvalifikace.
Každá dětská skupina zpracovává vlastní plán výchovy a péče, kterým se pečující osoby řídí, když pro děti připravují program. Plán by měl vymezovat základní požadavky a podmínky pro činnost dětské skupiny a zahrnovat všechny složky výchovy (rozumovou, pracovní, mravní, estetickou a tělesnou). Činnost dětských skupin klade důraz na socializaci dětí ve vrstevnické skupině s ohledem na individuální přístup pečujících osob k dítěti.

Kdo může být poskytovatelem služby?

Skutečnost, že je o dětské skupiny velký zájem, dokazuje současný nárůst jejich počtu. Poskytovatelem služby péče o dítě v dětské skupině se mohou stát:

  • zaměstnavatelé – ať už jde o velké firmy, nebo malé podniky, ale i OSVČ se zaměstnanci, zaměstnavatelé poskytují službu péče o dítě v dětských skupinách vždy dětem svých zaměstnanců, ale mohou nabídnout službu i jiné firmě pro děti jejích pracovníků;• zaměstnavatelé – ať už jde o velké firmy, nebo malé podniky, ale i OSVČ se zaměstnanci, zaměstnavatelé poskytují službu péče o dítě v dětských skupinách vždy dětem svých zaměstnanců, ale mohou nabídnout službu i jiné firmě pro děti jejích pracovníků;
  • obce a kraje – územní samosprávné celky poskytují službu péče v dětských skupinách zejména dětem svých obyvatel. Často tím řeší problém chybějících služeb péče o děti zvláště do tří let;
  • nestátní neziskové organice (obecně prospěšné společnosti, církve, spolky a ústavy, nadace a nadační fondy) – tyto organizace mohou službu nabízet široké veřejnosti;
  • vysoké školy – služba v dětských skupinách poskytovaná vysokými školami slouží obvykle jak dětem vyučujících, tak dětem studentů a studentek.
Nárok na slevu na dani z příjmu

Někteří poskytovatelé od rodičů vyžadují plnou úhradu nákladů, jiní pouze částečnou, někteří poskytují službu bez úhrady. Proč tomu tak je? Jedním z důvodů nižší úhrady nebo bezplatné služby je skutečnost, že na vybudování zařízení a následný provoz dětské skupiny získal poskytovatel dotaci z Evropského sociálního fondu. Ta se významnou měrou podílí na pokrytí nákladů služby. Kromě toho je pro zaměstnavatele zaveden benefit. Výdaje na provoz vlastního zařízení dětské skupiny jsou pro ně totiž daňově uznatelnými náklady. Stejně je tomu v případě, kdy tuto službu zajišťují pro děti svých zaměstnanců od jiného poskytovatele. Aby zaměstnavatel mohl využít tento benefit, často pak plně nebo částečně hradí náklady za službu místo rodičů. A co je také důležité? Rodič, který do dětské skupiny umístí své dítě a alespoň částečně hradí jeho docházku, má nárok na slevu na dani z příjmu.

Jak vybrat dětskou skupinu?

Protože jde o poměrně novou službu a zákon dává poskytovatelům do určité míry prostor nastavit službu podle jejich konkrétních možností, je dobré pohlídat si, co konkrétní dětská skupina nabízí a zda to odpovídá potřebám a požadavkům vás a vašich dětí. Ubezpečte se, že daná dětská skupina je zaevidovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, a že tedy splňuje všechny podmínky dané zákonem. Úplný přehled zaevidovaných dětských skupin naleznete na internetových stránkách MPSV. Zjistěte si nastavené věkové rozmezí dětí v dané dětské skupině. Ověřte si počet pečujících osob, které se o děti starají, a posuďte, zda podle vás dokážou zajistit kvalitní péči pro takto staré děti (např. pokud dětská skupina nabízí péči o děti už od jednoho roku, bude péče náročná a tomu bude muset být v dětské skupině přizpůsoben počet pečujících osob). Zajímejte se o to, jak se daná dětská skupina prezentuje navenek – zda má své funkční webové stránky, které informace na nich zveřejňuje, jak působí a zda vás zaujmou. Doporučujeme zajímat se i o ohlasy rodičů, kteří už své děti do dané dětské skupiny umístili. Zkuste zapátrat po diskuzích a komentářích na sociálních sítích. A pokud to dětská skupina nabízí, využijte možnosti dnů otevřených dveří a zařízení navštivte.

 

Zdroj: Dětská skupina, informační příručka pro rodiče (MPSV, 2017).

 

Foto: © Pavel Losevsky (Dreamstime.com)