Víte, co dělají sociální pracovníci, sestry nebo ošetřovatelé a jaký mají plat?

Víte, jaké jsou kvalifikační požadavky na sociálního pracovníka / pracovnici, pracovníka / pracovnici v sociálních službách, pečovatelku / pečovatele, sestry, ošetřovatele / ošetřovatelky nebo sanitáře? Víte, kolik jich pracuje v platové a mzdové sféře a jaký mají příjem? Víte, ve které oblasti si sociální pracovníci nejvíce vydělají? Podívejte se na charakteristiku pracovních pozic a porovnejte profese nejčastěji působící v oblasti dlouhodobé péče. Charakteristika pozic vychází z příslušné legislativy. Informace o počtu a platech (mzdách) těchto pracovníků a pracovnic v České republice vychází z Informačního systému o průměrném výdělku MPSV.

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Legislativa: § 109-110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
Odborná způsobilost:

a) vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost

b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku

Pracovní činnosti:

Vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence, depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální rehabilitace, zjišťuje potřeby obyvatel obce a kraje a koordinuje poskytování sociálních služeb.

Průměrný plat:

Specialisté v oblasti sociální práce-27 798 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-24 475 Kč

Průměrná mzda:

Specialisté v oblasti sociální práce-23 526 Kč

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-21 990 Kč

Oblasti, ve kterých si vydělá nejvíce:

Sociální pracovníci specialisté v oblasti veřejné správy-29 600 Kč

Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy-26 434 Kč

Sociální pracovníci specialisté ve zdravotnictví (kromě zdravotně postižených) -26 716 Kč

Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené) -25 415 Kč

Sociální pracovníci specialisté v azylových domech, nápravných aj. zařízeních-31 446 Kč

Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních-24 626 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Specialisté v oblasti sociální práce, platová sféra-3 300

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce-8 900

Mzdová sféra

Odborní pracovníci v oblasti sociální práce, mzdová sféra-3 500

Specialisté v oblasti sociální práce-1100

 

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

– přímá obslužná péče
– základní výchovná nepedagogická činnost
– pečovatelská činnost v domácnosti osoby
– pod dohledem sociálního pracovníka

Legislativa: § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Odborná způsobilost:

a) přímá obslužná péče – základní vzdělání nebo střední vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka podle § 110, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

b) základní výchovná nepedagogická činnost – střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

c) pečovatelská činnost v domácnosti osoby – základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly způsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel, u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka, a u fyzických osob, které získaly střední vzdělání v oboru vzdělání stanoveném prováděcím právním předpisem

d) pod dohledem sociálního pracovníka – základní vzdělání, střední vzdělání, střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka

Pracovní činnosti:

a) přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb

b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti

c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence

d) pod dohledem sociálního pracovníka činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Průměrný plat:

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-20 172 Kč

Průměrná mzda:

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-19 154 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Mzdová sféra

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-1 300 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-1 400 Kč

Platová sféra

Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče-11 900 Kč

Pracovníci přímé obslužné péče ambulantních, terénních služeb, pečovatelé domácí péče-1 100 Kč

 

VŠEOBECNÁ SESTRA
Legislativa: § 5 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
Odborná způsobilost:

a) nejméně tříletý akreditovaný zdravotnický bakalářský studijní obor pro přípravu všeobecných sester

b) nejméně tříleté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách

c) vysokoškolské studium ve studijních programech a studijních oborech psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004

d) tříleté studium v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

e) studijní obor všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

f) studijní obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997

g) tříleté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

Pracovní činnosti:

Za výkon povolání se považuje poskytování ošetřovatelské péče. Dále se ve spolupráci s lékařem nebo zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.

Pozn.: Všeobecná sestra, která získala odbornou způsobilost podle písm. e) až g), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.

Průměrný plat:

Všeobecná sestra se specializací-36 764 Kč

Všeobecná sestra bez specializace-32 478 Kč

Průměrná mzda:

Všeobecná sestra se specializací-30 590 Kč

Všeobecná sestra bez specializace-22 847 Kč

 

Oblasti, ve kterých si vydělá nejvíce:

Platová sféra

Sestry pro perioperační péči-38 786 Kč

Sestry pro péči v chirurgických oborech-34 965 Kč

Mzdová sféra

Sestry pro intenzivní péči (včetně pediatrie a neonatologie)-32 401 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Všeobecná sestra se specializací-20 200

Všeobecná sestra bez specializace-11 600

Mzdová sféra

Všeobecná sestra se specializací-8 700

Všeobecná sestra bez specializace-35 800

 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
Legislativa: § 29 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
Odborná způsobilost:

a) střední zdravotnická škola v oboru zdravotnický asistent

b) akreditovaný kvalifikační kurz zdravotnický asistent po získání úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání a způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele

a) zdravotnický pracovník, který získal způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře

b) porodní asistentka

Pracovní činnosti:

Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou a uspokojováním základních potřeb pacientů může zdravotnický asistent provádět bez odborného dohledu. Dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Průměrný plat: 24 783 Kč

Průměrná mzda: 21 316 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra-2000

Mzdová sféra-2100

 

OŠETŘOVATEL
Legislativa: § 36 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
Odborná způsobilost:

a) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel

b) tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

c) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka, pokud bylo studium zahájeno do konce roku 2004

d) studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004

e) nejméně 4 semestry akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a složení zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu

f) 3 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole

g) 4 semestry akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu zdravotnických záchranářů nebo příslušného studijního oboru na vyšší zdravotnické škole

h) 3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium, nebo 1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol

i) 4 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent

Pracovní činnosti:

Poskytuje ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství; dále ve spolupráci s lékařem se podílí na léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči.

Průměrný plat:

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-21 737 Kč

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-18695 Kč

Průměrná mzda:

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-18 507 Kč

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-19 478 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-2 400

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-500

Mzdová sféra

Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče-1 800

Ošetřovatelé v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče-200

 

SANITÁŘ
Legislativa: § 42 zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních
Odborná způsobilost:

(1) akreditovaný kvalifikační kurz v oboru sanitář

(2) absolvování části studia v akreditovaných zdravotnických studijních programech uskutečňovaných vysokými školami nebo na vyšších odborných zdravotnických školách nebo středních zdravotnických školách, a to absolvováním

a) 3 semestrů akreditovaného zdravotnického magisterského studijního programu všeobecné lékařství a úspěšně vykonané zkoušky z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního programu,

b) 2 semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního programu pro přípravu všeobecných sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů nebo příslušného vzdělávacího programu na vyšší odborné zdravotnické škole,

c) 3 ročníků denního studia nebo 4 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo 2 ročníků čtyřletého denního studia nebo 3 ročníků dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročníku dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra nebo porodní asistentka

Pracovní činnosti:

Vykonává pomocnou činnost v rámci poskytování zdravotních služeb pod odborným dohledem nebo přímým vedením zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Průměrný plat: 20 721 Kč

Průměrná mzda: 17 464 Kč

Počet pracovníků v oboru:

Platová sféra – 9 100

Mzdová sféra – 7 000

 

Zdroj: ISPV

(foto: Michael & Christa Richert, freeimages.com)