Jaké jsou platy pracovníků v sociálních službách?

Údaje o počtu a platech pracovníků v sociálních službách a jednotlivých profesích eviduje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odvětví sociální péče v platové sféře zahrnuje zařízení krajských úřadů, statutárních měst, obcí s rozšířenou působností a zařízení MPSV.

V sociálních službách v platové sféře v roce 2015 pracovalo celkem 45,8 tisíc zaměstnanců (fyzické osoby). V přepočtu na plné úvazky se jednalo 43,8 tisíc. Pokud odečteme hospodářské a technické pracovníky, kteří tvoří téměř třetinu (31%) všech pracovníků ve službách, respektive 14,1 tisíc osob, zůstávají pracovníci v kategorii sociální (pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci a nepedagogičtí vychovatelé), zdravotničtí pracovníci a pedagogičtí pracovníci. Z nich více než čtyři pětiny (81 %) tvoří právě pracovníci první z uvedených kategorií, tedy pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci (viz graf níže).

 

Struktura pracovníků v sociálních službách (platová sféra) v roce 2015

graf - struktura pracovníků v sociálních službách

 

Zdroj: Zpracováno z dat MPSV (2016)
Pozn.: Bez technických, hospodářských a manuálně pracujících zaměstnanců

 

Počet a struktura pracovníků v sociálních službách (platová sféra) v roce 2015

Kategorie pracovníků

Počet

Podíl

Sociální (pracovníci v soc. službách a soc. pracovníci)

25 579

56%

Zdravotničtí pracovníci

5 727

13%

Pedagogičtí pracovníci

401

1%

Ostatní (manuální, technické)

14 067

31%

Celkem

45 774

100%

Zdroj: data MPSV (2016)

Tabulka níže ukazuje počty pracovníků (plných úvazků) v platové sféře a výdaje na platy u jednotlivých kategorií pracovníků. Podle uvedených údajů jsou nejpočetnější skupinou pracovníků pracovníci v přímé obslužné péči (15 tisíc), následují všeobecné sestry (4,7 tisíce), „základní výchovná nepedagogická činnost“ (4,6 tisíce) a „pečovatelská činnost“ (2,9 tisíce).

Pracovníci přímé péče tvoří více než třetinu (34 %) všech pracovníků. Výdaje na jejich platy jsou tak nejvyšší a činily 3,2 miliardy, přestože platy této kategorie pracovníků jsou druhé nejnižší ze sledovaných kategorií (viz tabulka níže).

Pracovníci přímé obslužné péče, spolu s pracovníky poskytující „základní výchovné nepedagogické činnosti“ a pracovníky vykonávající „pečovatelskou činnost“ jsou tři podskupiny „pracovníků v sociálních službách“, která tvoří více než polovinu (51 %) pracovníků v odvětví sociální péče celkem (krajské úřady, statutární města, obce s rozšířenou působností a služby zřízené MPSV).

Druhou nejpočetnější kategorií pracovníků jsou všeobecné sestry. Jejich počet dlouhodobě klesá, stejně jako počet dalších zdravotnických pracovníků. V roce 2015 MPSV evidovalo 4 858 všeobecných sester (v přepočtu na plné úvazky 4 722). Na jejich platy MPSV v roce 2015 vydalo 1,7 miliardy. Úvazky sester tvoří 11 % všech pracovníků. Všichni zdravotníci pak tvoří celkem 13 % všech pracovníků v sociálních službách (platová sféra).

Sociálních pracovníků v sociálních službách pracovalo 2 009 (v přepočtu na úvazky 1 874), a tvoří méně než 5 % všech pracovníků sociálních služeb v odvětví péče. Výdaje na platy sociálních pracovníků činily v roce 2015 více než půl miliardy korun. Nejméně bylo lékařů, celkem 47 (v přepočtu na úvazky 22,5). Na jednoho lékaře tak připadala méně než polovina úvazku (viz tabulka níže).

Počet pracovníků v sociálních službách, průměrný plat a výdaje na platy v roce 2015

Kategorie pracovníků (profese)

Počet pracovníků

Průměrný plat*

Výdaje na platy

v mil. Kč

přímá obslužná péče

14 959

17 952

3 222,5

všeobecné sestry

4 722

29 378

1 664,6

základní výchovná nepedagogická činnost

4 606

18 906

1 044,9

pečovatelská činnost

2 865

17 856

613,8

sociální pracovníci

1 874

23 984

539,3

fyzioterapeuti

294

25 117

88,5

zdravotničtí asistenti

122

22 547

32,9

Sanitáři

91

20 730

22,7

ošetřovatelé

87

21 433

22,3

nutriční terapeuti

78

25 570

23,9

ergoterapeuti

69

22 261

18,3

Lékaři

23

39 048

10,5

Maséři

22

17 912

4,7

Celkem

43 759

20 186

12 190,1

Zdroj: data MPSV (2016); řazeno sestupně podle počtu pracovníků

* Pozn.: Počet pracovníků přepočtený na plné úvazky (počet fyzických osob je o něco vyšší, protože ne všichni pracují na plný úvazek)

Na základě dat z Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) je možno získat podrobnější srovnání o platech pracovníků klasifikovaných podle Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO).

 

Srovnání platů sociálních pracovníků v roce 2016 podle oblasti působení

kód CZ-ISCO, oblast sociálních pracovníků

prům. plat

34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

26 434

34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

25 415

34127 Sociální pracovníci poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

24 867

34126 Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních

24 626

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

24 010

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

23 059

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

22 134

Zdroj: Informační systém o průměrném výdělku (2017)

 

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV)

Informační systém o průměrném výdělku (ISPV) je systém pravidelného monitorování výdělkové úrovně a pracovní doby zaměstnanců v České republice formou statistického šetření. Sledovanými ukazateli výdělkové úrovně jsou hodinový výdělek a hrubá měsíční mzda (plat). Šetření metodicky vychází a je obsahově harmonizováno se strukturálním šetřením EU „Structure of Earnings Survey“, viz nařízení komise (ES) č. 1916/2000 ve znění pozdějších předpisů.

Šetření je pod názvem „Čtvrtletní šetření o průměrném výdělku“ zařazeno do programu statistických zjišťování, vyhlášených Českým statistickým úřadem (ČSÚ) ve sbírce zákonů pro příslušný kalendářní rok a pro vybrané ekonomické subjekty je povinné. Gestorem šetření je Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Průběh a vývoj šetření ISPV řídí komise, složená ze zástupců MPSV, ČSÚ, Ministerstva financí, České národní banky, CERGE EI, VŠE v Praze, Českomoravské konfederace odborových svazů, Svazu průmyslu a dopravy ČR. Zpracovatelem ISPV je TREXIMA, spol. s .r.o..

Nejdůležitějším kriteriem pro členění výsledků ISPV je příslušnost šetřeného ekonomického subjektu k podnikatelské, nebo nepodnikatelské sféře. V podnikatelské sféře probíhá šetření se čtvrtletní periodou a ve sféře nepodnikatelské je prováděno s periodou pololetní. Zdrojem dat pro nepodnikatelskou sféru je Informační systém o platech, který je spravován Ministerstvem financí. Za každou sféru jsou vydávány samostatné výsledkové publikace.

Podrobnější charakteristikou výdělkové úrovně podle zaměstnání v jednotlivých krajích se zabývá „Regionální statistika ceny práce“ (RSCP). Výsledkové publikace jednotlivých krajů jsou uloženy na stránkách Integrovaného portálu MPSV v sekci Zaměstnanost, v podsekci Statistiky pod odkazem Statistika výdělků.

Důkladný popis šetření, včetně všech výsledkových publikací, poskytuje také portál www.ispv.cz. Slouží především jako podpora respondentům, kteří zde naleznou všechny potřebné informace a podpůrné nástroje pro zasílání dat. Portál je využíván také k uveřejňování odborných studií a článků, které jako zdroj informací uvádí šetření ISPV a RSCP.

Vedle podnikového výkaznictví ČSÚ je ISPV dalším zdrojem informací o výdělcích v jednotlivých krajích České republiky. Výkaznictví ČSÚ, jako tradiční zdroj, sbírá údaje o evidenčním počtu zaměstnanců a hrubých mzdách za ekonomický subjekt a publikuje průměrné mzdy v členění podle firemních charakteristik. ISPV sbírá údaje za jednotlivé zaměstnance. Při srovnávání výsledků výkaznictví a ISPV je třeba vzít v úvahu rozdílnou definici podnikatelské a nepodnikatelské sféry, rozdílné metody výpočtu výdělkových charakteristik. Více: Rozdíly mezi mzdovými šetřeními ČSÚ a ISPV.

 

Zdroj: ISPV, MPSV