SMO ČR vyzývá obce a města, aby se připojily k Deklaraci Rady Evropy k protiromskému smýšlení

Na svém 32. zasedání (28.3. – 30.3.) vydal Kongres místních a regionálních orgánů Rady Evropy “Deklaraci starostů a volených místních a regionálních zástupců členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení” (“Declaration of mayors and elected local and regional representatives of Council of Europe member states against anti-Gypsyism”), umožňující místním a regionálním orgánům zaujmout jasné stanovisko k protiromským projevům.

V evropských společnostech zůstává protiromské smýšlení jednou z nejúpornějších forem rasismu. Protiromské smýšlení je specifickou formou rasismu, cílenou konkrétně na Romy a kočovníky- Deklarace je odrazem pochopení, že pro potírání protiromského smýšlení a podporu inkluze je rozhodující právě místní a regionální kontext. Je sice nezbytné na celostátní úrovni vyvíjet úsilí směřující k začleňování Romů, pro doplnění tohoto úsilí je však důležitá právě úroveň místní a regionální.

Deklarace je přelomovým dokumentem, je to totiž poprvé, kdy mají obecní úřady či regiony možnost zaujmout jasné stanovisko vůči antiromskému smýšlení. Signatáři jdou v první linii těch, kteří obhajují protirasistickou, pokrokovou a tolerantní společnost. Rada Evropy podobné snahy vysoce oceňuje. K dnešnímu dni Deklaraci podepsalo 60 měst a obcí z 29 členských států Rady Evropy

Za prosazování deklarace zodpovídá Evropská aliance měst a regionů pro začleňování Romů a Travellerů (v textu dále “Aliance”). Aliance je sítí 130 měst a regionů Evropy, jež podporují začleňování Romů a napomáhají výměně dobrých zkušeností z této oblasti. Pokud máte zájem se k Alianci připojit, neváhejte oslovit sekretariát na alliance@coe.int.

K Deklaraci starostů a volených místních a regionálních zástupců členských států Rady Evropy k protiromskému smýšlení za Svaz doplňujeme, že již dnes mají národnostní menšiny možnost zapojit se do politického procesu na lokální úrovni prostřednictvím výboru pro národnostní menšiny, který se při splnění zákonných podmínek zřizuje povinně. Tuto povinnost má ze zákona každá obec, v jejímž obvodu žije podle posledního sčítání lidu alespoň 10% občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Tento výbor se také povinně zřizuje podle zákona o krajích i podle zákona o hl. městě Praze. Rozdíl spočívá pouze ve výši procentuální kvóty, která je zde stanovena na 5% občanů hlásících se k národnosti jiné než české. Na národní úrovni jsou pak zastoupeni v Radě vlády pro romskou menšinu i v Radě vlády pro národnostní menšiny. Problematikou Romů se na vládní úrovni zabývá také Agentura pro sociální začleňování. MPSV tuto otázku řeší také. Co se týče boje proti xenofobii, kampaň proti násilí a nenávisti funguje již tři roky a je hrazena z finančních prostředků vlády. Tímto jsme si, pro úplnost, dovolili shrnout aktivity, které jsou již v současné době realizovány.

 

Mgr. Miroslava Sobková, SMO ČR

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR