Vybrané údaje o sociálním zabezpečení 2016

Český statistický úřad zveřejnil statistickou publikaci Vybrané údaje o sociálním zabezpečení za rok 2016. Publikace obsahuje sedm kapitol, které přináší statistické údaje v dlouhodobých časových řadách z oblasti důchodového a nemocenské pojištění, státní sociální podpory a pěstounské péče, hmotné nouze, dávek pro osoby se zdravotním postižením a příspěvku na péči a údajů o sociálních službách. Většina ukazatelů je dispozici také v třídění podle krajů. Závěrečná kapitola se zabývá mezinárodním srovnáním výdajů na sociální zabezpečení podle Evropského systému jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS) a obsahuje údaje Eurostatu v časových řadách do roku 2015. Většina údajů je přebírána z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) a České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).  Níže uvádíme vybrané údaje o příspěvku na péči a sociálních službách.

 

Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007 – 2016) (v mil.)

Rok Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
2007 3 287  2 593  524  170  14 608 
2008 2 794  2 176  473  146  18 252 
2009 3 089  2 328  512  249  18 697 
2010 3 882  2 863  686  334  19 599 
2011 4 982  3 820  850  312  18 084 
2012 7 751  5 910  1 673  168  18 391 
2013 10 510  7 464  2 814  232  19 545 
2014 11 295  7 900  3 249  146  20 402 
2015 10 518  7 240  3 136  142  21 167 
2016 9 255  6 221  2 917  117  23 046 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo financí

 

Průměrný měsíční počet dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči (2007 – 2016) (v tis.)

Rok Dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
2007 102,4  71,7  25,2  5,5  259,9 
2008 91,8  65,8  20,8  5,2  308,6 
2009 100,3  72,9  19,5  7,9  308,3 
2010 123,8  91,4  23,2  9,2  314,2 
2011 139,0  102,7  26,3  10,0  307,4 
2012 165,3  116,4  43,2  5,7  309,4 
2013 222,1  150,4  65,1  6,6  321,3 
2014 241,4  162,6  73,2  5,6  332,0 
2015 224,8  148,7  70,7  5,4  337,0 
2016 195,2  126,9  64,2  4,1  346,1 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na péči podle stupně závislosti  a věku osoby v roce 2016 (v tis.)

Věková skupina Příspěvky na péči celkem stupeň závislosti
I. II. III. IV.
0 – 17 30,0  12,5  7,7  5,2  4,6 
18 – 59 64,8  16,8  21,1  16,3  10,6 
60 – 69 41,8  13,9  15,0  9,0  3,9 
70 – 79 62,7  21,7  21,0  13,5  6,5 
80 – 89 109,9  36,0  36,3  24,5  13,1 
90 a více 36,8  8,0  11,8  10,3  6,7 
celkem 346,0  108,8  112,9  78,9  45,4 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek1) pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči podle krajů v roce 2016

ČR, kraje Dávky pomoci v hmotné nouzi celkem podle druhu dávek Příspěvek na péči
příspěvek na živobytí doplatek na bydlení mimořádná okamžitá pomoc
Česká republika 195 256  126 901  64 216  4 139  345 961 
Hl. m. Praha 12 014  8 032  3 730  252  29 457 
Středočeský 14 967  9 880  4 833  254  35 987 
Jihočeský 8 255  5 361  2 708  186  21 492 
Plzeňský 5 972  4 108  1 724  140  18 826 
Karlovarský 8 351  5 684  2 565  102  8 922 
Ústecký 33 172  21 806  10 915  451  29 738 
Liberecký 8 935  6 007  2 767  161  14 967 
Královéhradecký 7 344  5 039  2 138  167  19 108 
Pardubický 6 001  4 326  1 548  127  19 040 
Vysočina 4 449  3 057  1 325  67  18 397 
Jihomoravský 17 309  11 225  5 540  544  41 889 
Olomoucký 15 447  9 782  4 861  804  22 731 
Zlínský 7 474  4 811  2 426  237  22 751 
Moravskoslezský 45 566  27 783  17 136  647  42 656 

1) včetně zpětně vyplacených dávek

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Průměrný měsíční počet vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením (2012 – 2016) (v tis.)

Rok Průměrný měsíční počet vyplacených dávek podle zákona č. 329/2011 Sb. v tom
příspěvek na mobilitu příspěvek na zvláštní pomůcku
2012 210,4  209,8  0,3 
2013 234,3  233,7  0,6 
2014 232,8  232,2  0,6 
2015 240,2  239,6  0,6 
2016 244,3  243,7  0,6 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb (2010 – 2016)

Rok Pečova-telská služba Osobní asis-tence Tísňová péče Průvod-covské a předčita-telské služby Podpora samo-statného bydlení Odleh-čovací služby Sociálně aktivi-zační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Tlumoč-nické služby
2010 113 238  5 228  1 368  819  243  8 421  28 374  3 719 
2011 113 607  5 677  2 595  662  404  10 576  35 865  6 801 
2012 113 041  6 554  2 392  723  578  11 201  39 819  7 235 
2013 111 048  7 314  1 845  746  585  10 779  33 909  7 272 
2014 109 962  7 835  2 193  537  734  10 558  40 967  6 869 
2015 111 375  8 501  2 185  777  832  11 768  37 837  6 853 
2016 106 673  8 979  2 076  841  938  12 632  33 725  4 692 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Počet zařízení sociálních služeb a jejich kapacita v roce 2016

Druh služby
(uvedené v § 34 zákona  č. 108/2006 Sb.)
Počet služeb celkem Kapacita služby
(počet lůžek)
Centra denních služeb 82  –  
Denní stacionáře 269  –  
Týdenní stacionáře 57  779 
Domovy pro osoby se zdravotním postižením 209  12 402 
Domovy pro seniory 514  37 247 
Domovy se zvláštním režimem 307  17 784 
Chráněné bydlení 205  3 898 
Azylové domy 211  7 111 
Domy na půl cesty 37  408 
Zařízení pro krizovou pomoc 41  43 
Nízkoprahová denní centra 58  –  
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 235  –  
Noclehárny 76  –  
Terapeutické komunity 13  224 
Sociální poradny 523  –  
Sociálně terapeutické dílny 152  –  
Sociální rehabilitace 266  283 
Pracoviště rané péče 43  –  
Intervenční centra 18  –  
Služby následné péče 42  241 
Celkem ČR 3 358  80 420 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Pečovatelská služba v letech 2000 – 2016

Rok Výdaje na službu celkem
(v mil. Kč)
Počet uživatelů (klientů) Průměrná roční úhrada
od jednoho uživatele služby
(v Kč)
2000 1 540  113 528  1 316 
2001 1 588  114 203  1 473 
2002 2 255  109 034  1 796 
2003 2 051  116 128  1 793 
2004 2 148  109 475  1 859 
2005 1 593  112 927  2 028 
2006 1 637  105 088  2 156 
2007 1 591  98 373  4 263 
2008 1 643  111 871  4 261 
2009 1 903  114 364  5 063 
2010 1 984  113 238  5 248 
2011 2 101  113 607  5 802 
2012 2 133  113 041  6 164 
2013 2 233  111 048  6 078 
2014 2 317  109 962  6 484 
2015 2 493  111 375  6 886 
2016 2 633  106 673  7 436 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Počet uživatelů (klientů) zařízení sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2016

ČR, kraje
(trvalé bydliště žadatele)
centra denních služeb denní stacio-náře týdenní stacio-náře domov pro osoby se zdra-votním posti-žením domovy pro seniory domovy se zvlášt-ním režimem chráněné bydlení azylové domy domy na půl cesty zařízení pro krizovou pomoc
Česká republika 4 137  6 189  692  11 997  35 829  16 856  3 660  5 355  228  10 385 
Hl. m. Praha 381  769  69  507  2 362  635  205  592  34  2 426 
Středočeský 185  758  148  1 455  4 956  2 216  503  396  19  742 
Jihočeský 89  314  75  606  2 908  818  259  272  974 
Plzeňský 33  191  29  1 019  1 686  985  335  208  469 
Karlovarský 29  76  10  442  782  456  84  100  10  66 
Ústecký 39  224  29  1 452  3 243  2 060  443  577  11  862 
Liberecký 144  183  57  326  987  575  115  108  14  –  
Královéhradecký 193  326  687  2 155  686  130  182  28 
Pardubický 79  240  23  642  2 110  1 025  140  178  34  1 002 
Vysočina 122  660  35  567  2 068  746  180  160  164 
Jihomoravský 966  614  142  1 130  2 853  3 051  283  653  26  2 101 
Olomoucký 217  483  12  1 033  2 592  779  347  638  136 
Zlínský 174  367  40  933  2 470  1 160  130  273  –   –  
Moravskoslezský 1 486  984  16  1 198  4 657  1 664  506  1 018  60  1 415 

Pramen: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Stáhnout všechny tabulky publikace (zip)

 

Kontaktní osoba: Mgr. Helena Chodounská, e-mail: helena.chodounska@czso.cz

 

Zdroj: Český statistický úřad

(foto: pixabay.com)