Jaké dávky a pomůcky mohou využít osoby se zrakovým postižením?

O zrakovém postižení hovoříme tehdy, pokud vada zraku ovlivňuje běžný život a není možné ji korigovat použitím brýlí. Přitom postižení může být vrozené nebo může vzniknout až během života onemocněním, úrazem apod. Mezi možnosti, které mohou osobám s těžkým zrakovým postižením usnadnit život, patří invalidní důchod, sociální dávky jako je příspěvek na péči nebo příspěvek na mobilitu nebo výhody spojené s průkazem osob se zdravotním postižením či přímé využívání kompenzačních pomůcek. Úřady místně příslušnými k podání žádostí jsou podle trvalého pobytu úřady práce a v případě invalidního důchodu okresní správy sociálního zabezpečení. V následujícím textu budou jednotlivé kompenzace stručně popsány.

Invalidní důchod

Aby byla osoba uznána jako invalidní, musí její pracovní schopnost poklesnout alespoň o 35 procent a pokud dosahuje maximálně 49 procent, jedná se o invaliditu prvního stupně. U invalidity druhého stupně musí pracovní schopnost poklesnout minimálně o 50 procent, ale maximálně o 69 procent. O invaliditu třetího stupně se jedná, pokud pracovní schopnost poklesne nejméně o 70 procent. Podle tzv. vyhlášky o posuzování invalidity č. 359/2009 Sb., pro posouzení míry poklesu pracovní schopnosti platí, že poruchy vidění se vždy hodnotí s optimální korekcí.

Výše invalidního důchodu je závislá na základní výměře a výši procentní výměry. Základní výměra dosahuje v roce 2018 2 700 Kč měsíčně, nejnižší procentní výměra činí 770 Kč měsíčně. Výše procentní výměry se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění a dopočtené doby získané do dosažení důchodového věku, a to v závislosti na stupni invalidity.

Žádost o invalidní důchod sepisují na místě zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení podle trvalého pobytu žadatele. Následující tabulka popisuje typy postižení zraku a k nim přiřazený stupeň invalidního důchodu.

Postižení zraku Stupeň invalidního důchodu (ID)
Silná slabozrakost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 6/60 (0,10) – lepší než 3/60 (0,05)

První stupeň ID
Těžká slabozrakost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02) se závažným postižením intelektu nebo sluchu na úrovni hluchoty)

První, druhý, třetí (podle rozsahu postižení) stupeň ID
Praktická nevidomost obou očí

(zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo
omezení zorného pole do 5 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti)

Třetí stupeň ID
Úplná nevidomost obou očí

(ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí)

Třetí stupeň ID

Podmínky nároku na invalidní důchod

Příspěvek na péči

Nárok na příspěvek na péči upravený zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, má osoba starší 1 roku, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. Tyto stupně závislosti se hodnotí podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat. Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Žádost o příspěvek na péči je nutné podat u úřadu práce podle trvalého pobytu žadatele. Výše příspěvku na péči je závislá na věku a stupni závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Pohybuje se od 880 Kč měsíčně do 13 200 Kč měsíčně. Následující tabulky zahrnují přehled měsíční výše dávky podle stupně závislosti a podle dosaženého věku.

Výše příspěvku na péči u osob starších 18 let

Stupeň závislosti Měsíční částka v Kč
I. (lehká závislost)

880

II. (středně těžká závislost)

4 400

III. (těžká závislost)

8 800

IV. (úplná závislost)

13 200

Výše příspěvku na péči u osob mladších 18 let

Stupeň závislosti Měsíční částka v Kč
I. (lehká závislost)

3 300

II. (středně těžká závislost)

6 600

III. (těžká závislost)

9 900

IV. (úplná závislost)

13 200

Podmínky nároku na příspěvek na péči

Průkaz osoby se zdravotním postižením a příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu i průkazy osob se zdravotním postižením upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zrakovým postižením, v platném znění. Uvedený zákon rozlišuje tři typy průkazů označené symbolem „TP“, „ZTP“ a „ZTP/P“. Osoby se zrakovým postižením nemají nárok na nejnižší typ průkazu. Vzniká jim však nárok na vyšší stupně průkazů označené symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, které jsou spojeny s řadou výhod.

Nárok na příspěvek na mobilitu souvisí přímo s nárokem na průkaz osoby se zdravotním postižením. Na příspěvek na mobilitu má nárok osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“, opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách. Výše příspěvku na mobilitu činí 550 Kč měsíčně.

Žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením i žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele. Současně s žádostí o průkaz osoby se zdravotním postižením je vhodné podat také žádost o příspěvek na mobilitu. V případě přiznání průkazu „ZTP“ nebo „ZTP/P“ pak vzniká nárok také na příspěvek na mobilitu. Následující tabulka zahrnuje výhody pro osoby se zrakovým postižením spojené s průkazy ZTP a ZTP/P.

Výhody pro osoby se zrakovým postižením spojené s průkazy ZTP a ZTP/P
Vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích hromadné dopravy (kromě míst s místenkou)
Přednost při osobním projednávání, vyžaduje-li jednání delší čekání, zejména stání (kromě nákupu v obchodech, placených služeb a zdravotnických zařízení)
Bezplatná doprava MHD (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro)
Sleva 75 % ve vnitrostátní přepravě v 2. třídě osobního vlaku a rychlíku a v autobusech
Bezplatná doprava průvodce v MHD a vnitrostátní dopravě
Bezplatná doprava vodicího psa
Průkaz slouží jako dálniční známka
Osvobození od správního poplatku za ověření podpisu
Osvobození od rozhlasového a televizního poplatku
Osvobození od poplatků za psa
Vydání euroklíče platného v EU (Jde o upravený univerzální klíč, který je určen pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace k otevření veřejných WC, výtahů, schodišťových plošin apod.) – distributory jsou Národní rada osob se zdravotním postižením a Svaz tělesně postižených

Zvláštní pomůcky

Přiznávání příspěvků na zvláštní pomůcky je upraveno zákonem č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Příloha k uvedenému zákonu podrobně popisuje zdravotní stavy odůvodňující přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku i zdravotní stavy, které přiznání vylučují. Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.

Následující tabulka zahrnuje typy zrakového postižení a přehled zvláštních pomůcek, které mohou být u těchto postižení přiznány.

Zrakové postižení Zvláštní pomůcky
Těžká slabozrakost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 3/60 (0,05) – lepší než 1/60 (0,02)
 • diktafón
 • kamerová zvětšovací lupa
 • digitální zvětšovací lupa
Úplná nevidomost obou očí, ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí
 • kalkulátor s hlasovým výstupem
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s
 • hlasovým výstupem nebo braillským displejem
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené
 • elektronická orientační pomůcka pro
 • zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek
 • multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
 • vodicí pes
 • psací stroj pro nevidomé
 • popisovací kleště pro nevidomé
 • indikátor barev pro nevidomé
 • braillský displej pro nevidomé
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
 • hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • diktafon
Praktická nevidomost obou očí, zraková ostrost s optimální korekcí v intervalu 1/60 (0,02) – světlocit s jistou projekcí nebo omezení zorného pole do 5 – 10 stupňů od bodu fixace, bez omezení zrakové ostrosti
 • kalkulátor s hlasovým výstupem
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené
 • elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek
 • multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
 • vodicí pes
 • psací stroj pro nevidomé
 • popisovací kleště pro nevidomé
 • indikátor barev pro nevidomé
 • braillský displej pro nevidomé
 • tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé
 • hlasové popisovače pro nevidomé a hluchoslepé
 • digitální čtecí přístroj pro nevidomé s hlasovým výstupem
 • diktafon
 • kamerová zvětšovací lupa
 • digitální zvětšovací lupa
Ztráta jednoho oka nebo ztráta visu jednoho oka se závažnější poruchou zrakových funkcí na druhém oku, visus vidoucího oka roven nebo horší než 6/60 (0,10) nebo koncentrické zúžení zorného pole do 45 stupňů od bodu fixace.
 • kalkulátor s hlasovým výstupem
 • digitální zápisník pro zrakově postižené s hlasovým výstupem nebo braillským displejem
 • speciální programové vybavení pro zrakově postižené
 • elektronická orientační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o akustické orientační majáky, vysílačky pro ovládání akustických orientačních majáků, pomůcky na zachytávání vysokých překážek
 • multifunkční elektronická komunikační pomůcka pro zrakově postižené a hluchoslepé; jedná se o stolní nebo mobilní telefony se zvětšenou a kontrastní klávesnicí, ozvučené mobilní telefony nebo tablety se speciálními funkcemi či příslušenstvím pro zrakově postižené
 • měřící přístroje pro domácnost s hlasovým nebo hmatovým výstupem
 • kamerová zvětšovací lupa
 • digitální zvětšovací lupa