Sociální bydlení: Výzva pro podávání abstraktů pro publikaci

Vznik sociálně vyloučených lokalit, nárůst počtu domácností ohrožených ztrátou bydlení, tzv. obchod s chudobou či bezdomovectví vedou ke snaze řešit bytovou nouzi určitých skupin obyvatel České republiky prostřednictvím tzv. sociálního bydlení. V roce 2015 byla schválena Koncepce sociálního bydlení České republiky 2015-2025, která je klíčovým strategickým materiálem pro podporu lidí v bytové nouzi. Nejrůznější aktéři jako obce, nevládní neziskové organizace a poskytovatelé sociálních služeb se pokouší řešit tuto problematiku prostřednictvím zavádění místních systémů sociálního bydlení. Tyto systémy před své zřizovatele, provozovatele a uživatele kladou nespočet otázek, výzev a úskalí. Za účelem zmapování současného stavu problematiky vydá Ministerstvo práce a sociálních věcí publikaci „Sociální bydlení v České republice: Otázky, výzvy a úskalí (Díl I)”.

Cílem této publikace je nabídnout prostor k dialogu mezi odborníky z různých disciplín, kteří se zabývají problematikou sociálního bydlení a kteří se chtějí podělit o své výzkumy a analýzy s širším okruhem čtenářů z řad veřejné správy, obcí, nevládních neziskových organizací, pomáhajících profesí či zainteresované veřejnosti. Doufáme, že publikace přispěje nejen k rozvíjení teoretických znalostí v oblasti sociálního bydlení v České republice, ale napomůže i k praktickému rozvoji systémů sociálního bydlení v kompetenci veřejného či nevládního sektoru.

Vítáme texty, které se budou zaměřovat na některé z těchto uvedených témat:

  • Modely a systémy sociálního bydlení: lokální i zahraniční zkušenosti a vize
  • Modality bezdomovectví a role sociálního bydlení v jejich ukončování
  • Role a podoby sociální práce v sociálním bydlení
  • Role dávkových systémů v sociálním bydlení
  • Sociální bydlení a zdraví
  • Evaluace a hodnocení dopadů sociálního bydlení

V případě zájmu zasílejte abstrakty textů v českém jazyce o rozsahu 350-500 slov spolu s vaším profesním medailonkem (včetně afiliace, kontaktních údajů a seznamu hlavních publikací) do 31. března 2018 na e-mailovou adresu socialni.bydleni@mpsv.cz. Do předmětu uveďte „Sociální bydlení publikace”. Rozhodnutí o přijetí abstraktu bude oznámeno do 15. dubna a vybraní autoři a autorky budou požádáni o zaslání plných znění svých textů do 31. července 2018. Požadovaný rozsah textů je 6-9 tisíc slov (včetně použité literatury, poznámkového aparátu, tabulek, grafů a obrázků uváděných podle citační normy ČSN ISO 690).

Publikaci s přiděleným ISBN, u které předpokládáme vypracování lektorských posudků dvěma odborníky, vydá MPSV v rámci projektu Podpora sociálního bydlení na konci roku 2018. V následujícím roce bychom rádi navázali na tuto publikaci druhým dílem, který se zaměří na další témata spojená se sociálním bydlením v České republice.

Projekt „Sociální bydlení – metodická a informační podpora v oblasti sociálních agend” Registrační číslo projektu – CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_017/0003539

Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2