MMR vypsalo dvě výzvy na podporu sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 8. března 2018 vyhlásilo 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu(IROP), specifického cíle “2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi”. Cílem výzev zaměřených na sociální bydlení je dostupné nájemní sociální bydlení, které umožní osobám v bytové nouzi získat nájemní smlouvu. Finanční podporu lze čerpat na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptaci pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení. Sociální bydlení musí splňovat parametry stanovené pro IROP uvedené ve specifických pravidlech výzev. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro výzvu č. 79 připraveno 600 mil. Kč a ze státního rozpočtu maximálně 105,9 mil. Kč a pro výzvu č. 80 je připraveno 1,4 mld. Kč a ze státního rozpočtu 247, 1 mil. Kč. Maximální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí u podpory v režimu de minimis SOHZ 15 mil. Kč a u podpory v režimu SOHZ dle Rozhodnutí Komise 2012/21/EU 300 mil. Kč, minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je stanovena na 0,5 mil. Kč. Realizace projektů musí být ukončena nejpozději 31. 12. 2021.

Žádosti o podporu lze předkládat v elektronické podobě v aplikaci MS2014+ na adrese https://mseu.mssf.cz     od 14. června 2018, formulář žádosti o podporu v MS2014+ bude zpřístupněn od 5. 4. 2018.

Kontaktní informace na  územní odbory Centra pro regionální rozvoj ve všech krajích České republiky pro administraci Integrovaného regionálního operačního programu naleznete zde.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj