Jak podat správní žalobu u příspěvku na péči?

Pokud neuspějete se svým odvoláním proti rozhodnutí o příspěvku na péči, můžete podat správní žalobu, případně podat svou žádost znovu, nejlépe s určitým časovým odstupem a novými lékařskými zprávami. Správní žalobu tedy můžete podat až po vyčerpání řádných opravných prostředků (odvolání). V opačném případě by byla žaloba v souladu s § 68 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., správní řád soudní (dále jen s. ř. s), v platném znění, zamítnuta jako nepřípustná. Podle § 7 odst. 3 s. ř. s. je k řízení ve věci správní žaloby příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje. Za bydliště se považuje místo, kde osoba trvale bydlí a které se nemusí shodovat s tzv. trvalým pobytem – místem, kde je osoba hlášena k trvalému pobytu. Žalobu je možné podat do dvou měsíců od doručení rozhodnutí o příspěvku na péči, proti kterému žaloba směřuje. Řízení je osvobozeno od soudních poplatků.

Náležitosti správní žaloby

Navrhovatel nemusí být zastoupen advokátem. Pokud se proto rozhodnete podat správní žalobu sami, je nezbytné si ji důkladně připravit tak, aby splňovala všechny následující náležitosti.

Z musí být z podání zřejmé (§ 37 odst. 3 s. ř. s.):

  1. čeho se týká,
  2. kdo jej činí – je nutné uvést své jméno, příjmení a adresu, na kterou lze doručovat,
  3. proti komu směřuje,
  4. co navrhuje.

Podání musí být podepsáno a datováno.

Žaloba musí dále v souladu s § 71 odst. 1 a 2 s. ř. s. obsahovat:

a) označení napadeného rozhodnutí a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobci,
b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy,
c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá,
d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné,
e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést,
f) návrh výroku rozsudku.

K žalobě připojíte jeden opis napadeného rozhodnutí.

Rozsudek správního soudu

Správní soud nerozhoduje o tom, jaký stupeň příspěvku na péči bude přiznán. Rozhodnutí správního orgánu soud rozsudkem pouze potvrdí nebo zruší. Pokud žaloba není důvodná, soud ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítne. Pokud však soud dospěje k závěru, že je žaloba podle § 78 odst. 1 s. ř. s. důvodná, napadené rozhodnutí zruší. Soud může podle § 78 odst. 3 s. ř. s. zrušit podle svého uvážení i rozhodnutí prvního stupně, tedy rozhodnutí úřadu práce. V případě zrušení rozhodnutí bude následovat nové projednání věci, tzn. že věc se vrátí správnímu orgánu, tj. Ministerstvu práce a sociálních věcí. V dalším řízení je správní orgán v souladu s § 78 odst. 4 s. ř. s. vázán právním názorem krajského soudu.

Vzor správní žaloby ve věci příspěvku na péči

Krajský soud
Adresa

Věc: Správní žaloba na zrušení rozhodnutí o…. (nepřiznání, zamítnutí, odnětí, snížení) příspěvku na péči

Navrhovatel:

Jméno, příjmení, adresa

Odpůrce:      

MPSV, adresa 

I.

(Uvést č.j. a datum rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí a způsob jeho rozhodnutí)

Důkazy:

II.

(Uvést, které základní životní potřeby nezvládáte, jak byly posouzeny vaše lékařské zprávy a sociální šetření.)

Důkazy:

III.

(Uvést, co posudkový lékař nevzal v úvahu, příp. se opřít o legislativu)

Důkazy:

IV.

(Uvést: co z uvedeného vyplývá, vyhláška č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh rozsudku: zrušit rozhodnutí a uložit nové řízení)

 

Místo, datum

 

Podpis

Jméno, příjmení, adresa