Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo plakáty významných osobností sociální práce

MPSV vydala plakáty významných osobností v rámci projektu “Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce II“. Projekt se zaměřuje na posílení procesů profesionalizace sociální práce, kompetencí a zajištění podpory stávajícím sociálním pracovníkům a osvětu sociální práce. Navazuje na projekt známý jako „Profíci“, který vznikl v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Plakáty sociálních pracovníků Mgr. Moniky Legnerové a  PhDr. Pavla Pěnkavy jsou ke stažení níže.

Cílovou skupinou projektu jsou sociální pracovníci, kteří vykonávají svou činnost v souladu s ustanovením §109 a §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vykonávají tuto činnost na území celé České republiky.

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění výkonu činností sociální práce na celém území České republiky s pozitivním dopadem na klienty, potenciální klienty i zaměstnavatele sociálních pracovníků. Cílem projektu je prohlubování znalostí a dovedností sociálních pracovníků a vybudování prostoru sdílení dobré praxe z tuzemska i zahraničí. Současně je cílem projektu prostřednictvím jednotlivých aktivit posilovat profesní identitu sociálních pracovníků a jejich sebeuvědomění v rámci výkonu profese.

Dílčí aktivity projektu se zaměřují především na tyto klíčové aktivity

Aktivity projektu jsou směřovány vůči sociálním pracovníkům v současné době aktivně vykonávajícím činnosti sociální práce. Součástí posílení kompetencí a dovedností sociálních pracovníků je umožnění jejich aktivního vyjadřování se prostřednictvím participace a osobní účasti na aktivitách projektu.

Posílení kompetencí sociálních pracovníků

Aktivita je zaměřena na posílení kompetencí sociálních pracovníků ve smyslu znalostí a dovedností a na vytvoření prostoru pro odborné diskuze. Jedná se hlavně o řešení odborných otázek a etických dilemat vyplývajících z každodenní praxe sociálních pracovníků (např. zjišťování a posuzování disability, forma a způsob nastavení individuální pomoci, spolupráce s klientem a jeho rodinou, multidisciplinární spolupráce aj.) a témata související s aktuálním rozvojem a inovacemi v sociální práci. Sociální pracovníci budou čerpat nové znalosti i v rámci zahraničních studijních cest. Mezi hlavní činnosti v rámci této aktivity patří:

  • Konference pořádané u příležitosti Světového dne sociální práce
  • Odborné semináře
  • Workshopy
  • Jarní/podzimní školy sociální práce
  • Modelový vzdělávací kurz
  • Zahraniční studijní cesty (Slovensko, Velká Británie)

Pilotní nastavení, ověření modelů sociální práce

V rámci této aktivity budou ověřovány nastavené podmínky specializace v sociální práci na úrovni klientské a neklientské, včetně jejich obsahové náplně a interoborový a multidisciplinární tým potřebný pro výkon sociální práce v rámci specializace. Dále bude vytvořen pilotní model databáze sociálních pracovníků, který umožní registraci sociálních pracovníků, v rámci které současně dojde k ověření odborné způsobilosti sociálního pracovníka. Zároveň bude v rámci databáze možné ověření ze strany klientů sociálních pracovníků, že vstoupili do interakce s osobou, která může toto povolání vykonávat a disponuje příslušnými odbornými kompetencemi. Dalším přínosem databáze je okamžité zjištění územní dostupnosti sociální práce a nastavení strategického a koncepčního plánování.

Osvěta/Mediální obraz sociální práce

Cílem této aktivity je pozitivní propagace sociální práce za účelem rozšíření povědomí o jejích možnostech, tj. o podpoře a pomoci, kterou sociální pracovník může a umí nabídnout klientovi (i potenciálnímu), a zároveň tím podpořit osvětu sociální práce. V pravidelných intervalech také budou vydávány články a publikace, které budou odrážet činnosti tohoto projektu a budou se zaměřovat na aktuální témata v oblasti výkonu sociální práce.

 

Jedná se o:

Evaluace projektu

V rámci aktivit projektu bude vyhotovena evaluační studie s cílem zhodnotit dosažené výsledky a krátkodobé dopady. Evaluační aktivity a zpracování studie budou probíhat během celé realizace projektu.

V rámci projektu proběhla 21. března 2017 Konference ke Světovému dni sociální práce a v září Podzimní škola sociální práce. V Listopadu se uskuteční 2. odborný seminář v Olomouci. V únoru a březnu 2018 plánujeme Zahraniční studijní cesty na Slovensko a v září do Velké Británie.

 

Plakáty ke stažení:

 

Zdroj: Společnost sociálních pracovníků, MPSV