Komunitní sestru nahradí geriatrická sestra a sestra pro domácí péči

Vláda schválila návrh na změnu nařízení vlády č. 31/2010 Sb., které stanovuje obory specializačního vzdělávání a na to navazující označení nelékařských zdravotnických pracovníků (absolventů příslušného oboru specializačního vzdělávání). Místo stávajících devíti specializačních oborů pro všeobecné sestry jich bude nově deset. Nařízení je aktualizováno v souladu s novelou zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Nad rámec těchto změn přistoupilo Ministerstvo zdravotnictví rovněž k zavedení nebo rušení některých oborů specializačního vzdělávání, uvádí vládní materiál. Vycházelo přitom z podnětů profesních sdružení, odborných společností, odborových organizací a zástupců vzdělávacích zařízení. Některé obory se navrhují zrušit bez náhrady za jiné obory, některé obory se ruší výměnou za jiné navrhované obory, některé obory se zcela nově navrhují a u některých oborů dochází ke změně označení odbornosti specialisty. Obor “Komunitní ošetřovatelská péče” je rušen z důvodu jeho nevyhovujícího pojetí, uvádí se v materiálu Ministerstva zdravotnictví.

Místo odbornosti “Komunitní sestra” nově “Sestra pro péči v geriatrii” a “Sestra pro domácí a hospicovou péči”

Stávající obor “Komunitní ošetřovatelská péče” s označením odbornosti specialisty „Komunitní sestra“ Ministerstvo zdravotnictví nyní navrhuje zrušit a “tuto rozsáhlou problematiku rozděluje do dvou oborů”, a to obor Ošetřovatelská péče v geriatrii s označením odbornosti specialisty „Sestra pro péči v geriatrii“ a na obor Domácí péče a hospicová péče s označením odbornosti specialisty „Sestra pro domácí a hospicovou péči“, uvádí se v materiálu, který předložilo Ministerstvo zdravotnictví.

Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru “Komunitní ošetřovatelská péče” obsahuje v současné době 4 moduly – jeden základní modul (organizační a metodické vedení specializované ošetřovatelské péče) a tři odborné moduly: 1) komunitní péče, 2) komunitní péče u vybraných onemocnění a postižení a 3) modul, který je pro studující povinně volitelný. Studující má možnost zvolit si jeden z následujících modulů: 1. domácí péče, 2. paliativní péče nebo 3. komunitní péče o seniory. Podle výběru posledního modulu se absolvent zaměřuje buď na péči domácí, paliativní či geriatrickou.

Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že v návaznosti na potřeby praxe bylo přistoupeno ke změnám ve vzdělávání v této oblasti. Pro poskytovatele zdravotních i sociálních služeb bylo nepřínosné obecně zaměřené studium (až posledním modulem se všeobecná sestra připravovala na specifika domácí péče, paliativní péče a péče poskytované geriatrickým pacientům).

V oboru komunitní ošetřovatelská péče specializační vzdělávání probíhalo a probíhá. V případech, že byla specializovaná způsobilost v oboru komunitní ošetřovatelská péče všeobecným sestrám přiznána či uznána nebo ji získali absolvováním specializačního vzdělávání v daném oboru, zůstává jim nadále nedotčena v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1. Uchazeči o studium v daném oboru specializačního vzdělávání, kteří byli do studia zařazeni nebo studium již zahájili, jej dokončí podle nařízení vlády č. 31/2010 Sb., ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto nařízení v souladu s navrhovaným přechodným ustanovením v odstavci 3.

Navrhované změny podle Ministerstva zdravotnictví odráží celospolečenskou situaci stárnutí obyvatelstva a nutnost zajistit odpovídající zdravotní péči těmto pacientům (nejvíce rostoucí skupinou pacientů jsou geriatričtí pacienti). Česká republika je v rámci Evropské Unie na předních místech ve výskytech chronickým neinfekčních onemocnění (Noncommunicable diseases, NCDs) – onkologická onemocnění, kardiovaskulární onemocnění a cévní mozkové příhody.

Domácí péče neboli péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta je dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů jedna z forem zdravotní péče mimo jiné vedle ambulantní péče, jednodenní péče a lůžkové péče. Vlastním sociálním prostředím pacienta se potom rozumí domácí prostředí pacienta nebo prostředí nahrazující domácí prostředí pacienta (např. zařízení sociálních služeb, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo školská zařízení pro preventivně-výchovnou péči nebo jiná obdobná zařízení, věznice pro výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody, ústavy pro výkon zabezpečovací detence, zařízení pro zajištění cizinců a azylová zařízení). Hospicovou péčí se rozumí péče poskytovaná ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu nebo ve vlastním sociálním prostředí pacienta (mobilní hospic).

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Domácí péče a hospicová péče bude schopen poskytovat domácí péči dlouhodobě nemocnému pacientovi, pacientovi se zdravotním postižením nebo pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí (v domácím prostředí pacienta nebo v prostředí nahrazujícím domácí prostředí pacienta, včetně mobilních hospiců) a bude schopen poskytovat rovněž péči nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Absolvent specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v geriatrii bude schopen poskytovat ošetřovatelskou péči geriatrickým pacientům např. s revmatologickým onemocněním, s onemocněním gastrointestinálního traktu, endokrinologického systému, urologického systému, s neurologickým onemocněním a postižením, s onemocněním pohybového aparátu, s onemocněními v psychiatrii a se smyslovým postižením a poruchami řeči.

Sloučení odborností nutriční terapeut pro výživu dospělých a pro výživu dětí

V případě oborů specializačního vzdělávání pro povolání nutriční terapeut je nyní navrhováno sloučení oboru Výživa dospělých s označením odbornosti specialisty „Nutriční terapeut pro výživu dospělých“ a oboru Výživa dětí s označením odbornosti specialisty „Nutriční terapeut pro výživu dětí“ do jednoho oboru s názvem Výživa dospělých a dětí s označením odbornosti specialisty „Klinický nutriční terapeut“.   

Samostatný obor Výživa dětí nebyl nikdy realizován pro malý počet zájemců. Praxe ukázala, že není přínosné rozdělit specializaci v oboru nutriční terapeut z důvodu malého počtu zdravotnických zařízení, ve kterých se léčí pouze dětský pacient. Pro praxi bude větší výhodou zastupitelnost nutričních terapeutů s potenciálem využití těchto odborníků pro specializovanou nutriční péči i v malých zdravotnických zařízeních, případně i v pobytových sociálních zařízeních. Výživa dětských pacientů má svá specifika, ale velká část odborných znalostí a pracovních postupů se prolíná napříč celý oborem bez rozlišení věku.

S navrhovaným sloučením obou oborů do oboru jednoho vyslovila souhlas Česká asociace sester a rovněž zástupce vzdělávacího zařízení (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů).

7 oborů specializačního vzdělávání pro dětské sestry

Vzdělávání pro výkon povolání dětské sestry se novelou z roku 2017 přesunulo ze specializačního vzdělávání do kvalifikačního vzdělávání, které bude dle zákona probíhat na vyšší zdravotnické škole nebo v akreditovaném bakalářském studijním oboru.

Předkládaná navrhovaná úprava reaguje na ustanovení § 5a zákona rušením oboru specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecná sestra, a to oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii s označením odbornosti specialisty „dětská sestra“. V návaznosti na přechodné ustanovení č. 2 čl. II zákona č. 201/2017 Sb. se specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii bude uskutečňovat již pouze po přechodné období (do oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii je možno uchazeče zařadit do 5 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 201/2017 Sb.).

V současné době je a ještě bude ošetřovatelská péče poskytovaná dětským pacientům zajišťována následujícími zdravotnickými pracovníky: všeobecnou sestrou se specializovanou způsobilostí v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii nebo absolventkou studia ve studijním oboru dětská sestra na středních zdravotnických školách.

Navrhované obory pokrývají úseky  intenzivní péče (oddělení ARO, urgentní příjem a JIP), operačních sálů, psychiatrie, domácí péče, interních a chirurgických oddělení a dále úseku perfuziologie v souvislosti s řízením mimotělního oběhu dětských pacientů. Pro povolání dětské sestry je navrhováno 7 oborů specializačního vzdělávání, které jsou obdobné oborům pro všeobecné sestry. Těmito obory jsou:

  • Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii“.
  • Perioperační péče s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro perioperační péči“.
  • Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii“.
  • Domácí péče a hospicová péče s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči“.
  • Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech s označením odbornosti specialisty „Dětská sestra pro péči v klinických oborech“.
  • Perfuziologie s označením odbornosti specialisty „Perfuziolog“.

Zrušení odbornosti specialisty „Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci“

Ministerstvo zdravotnictví navrhuje na základě podnětu Asociace reprodukční embryologie zrušení oboru Sexuologie a asistovaná reprodukce s označením odbornosti specialisty „Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci“. Se zrušením tohoto oboru souhlasí i Česká asociace zdravotních laborantů. Do současné doby si zatím žádné zařízení nepožádalo o udělení akreditace k uskutečňování vzdělávacího programu pro tento obor specializačního vzdělávání. O vzdělávání v tomto oboru nejeví zájem ani samotní zdravotní laboranti.

Změny v oborech specializačního vzdělávání fyzioterapeuta

V oborech specializačního vzdělávání pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání fyzioterapeuta se na základě podnětu Unie fyzioterapeutů ČR (dále jen „UNIFY ČR“) navrhuje ponechat pouze „obecnou“ specializaci v oboru Aplikovaná fyzioterapie s označením odbornosti specialisty „odborný fyzioterapeut“. Vypuštění odboru „Aplikovaná fyzioterapie“ z nařízení vlády č. 31/2010 Sb. je tak pouze technickou úpravou, neboť je zakotven již v § 24 zákona č. 96/2004 Sb., obdobně jako je tomu u ostatních povolání zařazených do dílu 2 upravující zdravotnická povolání, k jejichž výkonu bez odborného dohledu je třeba získání „odborné a specializované způsobilosti“.

Fakticky tak dochází ke zrušení úzkých oborů specializačního vzdělávání zaměřených na jednotlivé klinické obory, a to konkrétně obor Fyzioterapie v neurologii s označením odbornosti specialisty „Odborný fyzioterapeut pro neurologii“, dále obor Fyzioterapie ve vnitřním lékařství s označením odbornosti specialisty „Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství“, dále obor Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii s označením odbornosti specialisty „Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii“ a obor Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii s označením odbornosti specialisty „Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii“.

Úzké obory specializačního vzdělávání, členěné dle jednotlivých klinických oborů, nenašly v praxi do současné doby uplatnění. Jednotlivé vzdělávání ani nebylo prakticky započato, vyjma jednoho běhu Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii, který ukončili 3 fyzioterapeuti. Kompetence pro tyto specialisty v podstatě kopírují kompetence Odborného fyzioterapeuta (označení specialisty po absolvování specializačního vzdělávání v oboru Aplikovaná fyzioterapie) a vzhledem k současnému stavu ani nelze vyčlenit jiné výkony a personální zabezpečení na tyto specializace. Koncipované specializační vzdělávání je drahé, časově náročné a pro praxi nepřínosné a neefektivní. Dle sdělení UNIFY ČR zatěžuje jak zaměstnavatele, tak jednotlivé fyzioterapeuty.

UNIFY ČR vede širokou diskuzi s odbornou veřejností na téma postgraduálního vzdělávání, včetně případných nově koncipovaných oborů specializačního vzdělávání. Vzdělání v jednotlivých klinických oborech bude koncipováno jako nástavbové po získání specializované způsobilosti v oboru Aplikovaná fyzioterapie a bude uskutečňováno formou certifikovaných kurzů, které prohlubují taktéž získanou specializovanou způsobilost.

Akreditaci k uskutečňování vzdělávacího programu pro obory specializačního vzdělávání Fyzioterapie v neurologii, Fyzioterapie ve vnitřním lékařství, Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii a pro obor Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii má uděleno jedno zařízení pro teoretickou část a praktickou část. O zařazení do oboru specializačního vzdělávání Fyzioterapie v neurologii požádalo do současné doby 11 fyzioterapeutů, do oboru Fyzioterapie ve vnitřním lékařství 2 fyzioterapeuti, do oboru Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii je to 16 fyzioterapeutů a do oboru Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii je to 1 fyzioterapeut. Ve všech oborech nebylo studium zahájeno pro zatím nízký počet uchazečů, nicméně do studia byli všichni zařazeni, protože splnili zákonné podmínky. Uchazeči o studium v tomto oboru specializačního vzdělávání budou informováni o jiných možnostech studia a jejich stávající žádosti budou dořešeny v režimu správního řádu. V případech, že byla specializovaná způsobilost v těchto oborech fyzioterapeutům přiznána nebo uznána nebo ji získali absolvováním specializačního vzdělávání v daném oboru (Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii), zůstává jim nadále nedotčena v návaznosti na navrhované přechodné ustanovení v odstavci 1.

Nově navrhovaný obor specializačního vzdělávání: Klinická adiktologie

Pro zdravotnického pracovníka s odbornou způsobilostí k výkonu povolání adiktologa je nyní nově navrhován obor Klinická adiktologie s označením odbornosti specialisty „Klinický adiktolog“. Tento návrh vychází z Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014 – 2020 a je podporován Českou asociací adiktologů, o.s.

Možnost specializačního vzdělávání v oblasti závislostí je vyžadována zejména celospolečenskou situací a rostoucím trendem počtu obyvatelstva s různými závislostmi.  Tato změna je podporována Odborem protidrogové politiky Úřadu vlády ČR.

Závislostí je míněno cokoliv, co je závislostním vztahem. Jednotlivé druhy závislostí jsou: závislost na alkoholu, závislost na opioidech (např. heroin), závislost na kanabinoidech, závislost na sedativech nebo hypnoticích, závislost na kokainu, závislost na jiných stimulanciích včetně kofeinu a pervitinu, závislost na halucinogenech (např. extáze), závislost na tabáku, závislost na organických rozpouštědlech a závislost na několika látkách nebo jiných psychoaktivních látkách. Nelze však vyloučit ani závislost na práci, internetu, patologické hráčství, apod. Lze navíc doplnit i jevy projevující se společnými rysy jako poruchy příjmu potravy, nadměrné sexuální nutkání, závislá porucha osobnosti, pyromanie, kleptomanie, trichotillomanie nebo jiné nutkavé a impulzivní poruchy (do kterých lze zařadit např. workoholismus).

S návrhy na zavedení oboru specializačního vzdělávání v oboru klinická adiktologie lze očekávat dlouhodobé pozitivní hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty v podobě úspory veřejných financí v oblasti veřejného zdravotnictví.

Důsledky závislostí si každoročně vyžádají výdaje na některé finančně náročné léčby jako je např. léčba virových hepatitid B a C (uživatelé ilegálních drog), alkoholická cirhóza jater (uživatelé alkoholu), chronická pankreatitida (uživatelé alkoholu), léčba karcinomu tlustého střeva (uživatelé alkoholu), nemoci srdce a cév, nemoci dýchacího ústrojí, rakovina plic a jiné zhoubné nádory (kuřáci) a dalších více než 200 diagnostických jednotek dle MKN-10 (Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů). Alkohol a tabák jsou jedny z nejčastějších rizikových faktorů pro poškození zdraví a předčasná úmrtí. Prevence a dostupná včasná péče a léčba o tyto osoby by znamenaly velké úspory v oblasti výdajů zdravotních pojišťoven na léčbu výše uvedených onemocnění.

Rušení 11 oborů a zavedení 7 oborů specializačního vzdělávání

V předkládaném znění se dále nad rámec výše uvedeného navrhuje rušení 11 oborů specializačního vzdělávání (obory komunitní ošetřovatelská péče, sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dospělých, výživa dětí, klinická technika, fyzioterapie v neurologii, fyzioterapie ve vnitřním lékařství, fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii, fyzioterapie v neonatologii a pediatrii a obor nukleární medicína). Studium bylo realizováno pouze ve třech případech (u oboru komunitní ošetřovatelská péče, výživa dospělých a u oboru nukleární medicína). Z uváděných oborů se ve čtyřech případech (u oboru sexuologie a asistovaná reprodukce, ortodoncie, výživa dětí a oboru klinická technika) nenašlo žádné zařízení, které by si požádalo o akreditaci k uskutečňování vzdělávání v těchto oborech specializačního vzdělávání. Zájem o specializační vzdělávání v těchto oborech neprojevili ani samotní zdravotničtí pracovníci. U některých oborů (např. nukleární medicína) se nenašel dostatečný počet zájemců o specializační vzdělávání, a proto také nebylo zahájeno. S návrhem na zrušení zmiňovaných oborů nejsou spojeny žádné negativní hodnocené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Navrhovaná úprava dále zavádí 7 oborů specializačního vzdělávání (obory transfuzní služba, domácí péče a hospicová péče, ošetřovatelská péče v geriatrii, výživa dospělých a dětí, psychoterapie, klinická zraková terapie a obor klinická adiktologie), se kterými rovněž nejsou spojeny žádné negativně hodnocené hospodářské a finanční dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Zavedení oboru transfuzní služba si vyžádala odborná praxe na transfuzních odděleních. Nově navrhovaný obor domácí péče a hospicová péče a obor ošetřovatelská péče v geriatrii jsou náhradou za rušený obor komunitní ošetřovatelská péče. Tyto nově koncipované obory budou mít pozitivní sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením, starší osoby a osoby v terminálním stavu nemoci. Nově stanovený obor klinická zraková terapie navazuje na úpravu zákona č. 96/2004 Sb. a jiné variantní řešení není možné.

 

Platné znění přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb. s vyznačením navrhovaných změn

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

OBORY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A OZNAČENÍ ODBORNOSTI SPECIALISTŮ

 

1. Všeobecná sestra

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Intenzivní péče

Sestra pro intenzivní péči

2

Perioperační péče

Sestra pro perioperační péči

3

Ošetřovatelská péče v pediatrii

Dětská sestra

4

Intenzivní péče v pediatrii

Dětská sestra pro intenzivní péči

5

Komunitní ošetřovatelská péče

Komunitní sestra

6

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Sestra pro péči v interních oborech

7

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Sestra pro péči v chirurgických oborech

8

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Sestra pro péči v psychiatrii

9

Perfuziologie

Sestra pro klinickou perfuzologii

 

1. Všeobecná sestra

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Intenzivní péče

Sestra pro intenzivní péči

2

Perioperační péče

Sestra pro perioperační péči

3

Intenzivní péče v pediatrii

Dětská sestra pro intenzivní péči

4

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Sestra pro péči v interních oborech

5

Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech

Sestra pro péči v chirurgických oborech

6

Ošetřovatelská péče v psychiatrii

Sestra pro péči v psychiatrii

7

Perfuziologie

Perfuziolog

8

Transfuzní služba

Sestra pro péči v transfuzní službě

9

Domácí péče a hospicová péče

Sestra pro domácí a hospicovou péči

10

Ošetřovatelská péče v geriatrii

Sestra pro péči v geriatrii

 

1a. Dětská sestra

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii

Dětská sestra pro intenzivní péči v pediatrii a neonatologii

2

Perioperační péče

Dětská sestra pro perioperační péči

3

Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii

Dětská sestra pro dětskou a dorostovou psychiatrii

4

Domácí péče a hospicová péče

Dětská sestra pro domácí a hospicovou péči

5

Ošetřovatelská pediatrická péče v klinických oborech

Dětská sestra pro péči v klinických oborech

6

Perfuziologie

Perfuziolog

 

2. Porodní asistentka

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Intenzivní péče v porodní asistenci

Porodní asistentka pro intenzivní péči

2

Perioperační péče v gynekologii a porodnictví

Porodní asistentka pro perioperační péči

3

Komunitní péče v porodní asistenci

Porodní asistentka pro komunitní péči

4

Perfuziologie

Perfuziolog

 

3. Ergoterapeut

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Ergoterapie pro děti

Ergoterapeut pro děti

2

Ergoterapie pro dospělé

Ergoterapeut pro dospělé

 

 4. Zdravotní laborant

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Histologie

Zdravotní laborant pro histologii

2

Klinická biochemie

Zdravotní laborant pro klinickou biochemii

3

Toxikologie

Zdravotní laborant pro toxikologii

4

Klinická genetika

Zdravotní laborant pro klinickou genetiku

5

Cytodiagnostika

Zdravotní laborant pro cytodiagnostiku

6

Sexuologie a asistovaná reprodukce

Zdravotní laborant pro sexuologii a asistovanou reprodukci

7 6

Alergologie a klinická imunologie

Zdravotní laborant pro alergologii a klinickou imunologii

8 7

Mikrobiologie

Zdravotní laborant pro mikrobiologii

9 8

Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Zdravotní laborant pro vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví

10 9

Klinická hematologie a transfuzní služba

Zdravotní laborant pro klinickou hematologii a transfuzní službu

 

 

 

5. Zubní technik

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Ortodoncie

Zubní technik pro ortodoncii

2

Fixní a snímatelné náhrady

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

 

5. Zubní technik

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Fixní a snímatelné náhrady

Zubní technik pro fixní a snímatelné náhrady

 

6. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Hygiena a epidemiologie

Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii

 

7. Farmaceutický asistent

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Příprava radiofarmak

Farmaceutický asistent pro přípravu radiofarmak

2

Specifické lékárenské činnosti

Farmaceutický asistent pro specifické lékárenské činnosti

3

Zdravotnické prostředky

Farmaceutický asistent pro zdravotnické prostředky

 

8. Zdravotnický záchranář

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Urgentní medicína

Zdravotnický záchranář pro urgentní medicínu

2

Perfuziologie

Perfuziolog

 

9. Nutriční terapeut

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Výživa dětí

Nutriční terapeut pro výživu dětí

2

Výživa dospělých

Nutriční terapeut pro výživu dospělých

 

10. Biomedicínský technik

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická technika

Klinický technik

2

Perfuziologie

Klinický technik pro perfuziologii

 

9. Nutriční terapeut

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Výživa dospělých a dětí

Klinický nutriční terapeut

 

 

10. Biomedicínský technik

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Perfuziologie

Perfuziolog

 

11. Psycholog ve zdravotnictví

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická psychologie

Klinický psycholog

2

Dětská klinická psychologie

Dětský klinický psycholog

3

Psychoterapie

Psychoterapeut

 

12. Logoped Logoped ve zdravotnictví

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická logopedie

Klinický logoped

 

13. Fyzioterapeut

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Aplikovaná fyzioterapie

Odborný fyzioterapeut

2

Fyzioterapie v neurologii

Odborný fyzioterapeut pro neurologii

3

Fyzioterapie ve vnitřním lékařství

Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství

4

Fyzioterapie v chirurgických oborech a traumatologii

Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii

5

Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii

Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii

 

14. Radiologický fyzik

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Radiologická fyzika

Klinický radiologický fyzik

 

15. Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická hematologie a transfuzní služba

Bioanalytik pro klinickou hematologii a transfuzní službu

2

Klinická biochemie

Bioanalytik pro klinickou biochemii

3

Alergologie a klinická imunologie

Bioanalytik pro alergologii a klinickou imunologii

4

Nukleární medicína

Bioanalytik pro nukleární medicínu

5 4

Ochrana veřejného zdraví

Bioanalytik pro ochranu veřejného zdraví

6 5

Soudní toxikologie

Bioanalytik pro soudní toxikologii

7 6

Mikrobiologie

Bioanalytik pro mikrobiologii

8 7

Klinická genetika

Bioanalytik pro klinickou genetiku

9 8

Klinická embryologie

Klinický embryolog

10 9

Příprava radiofarmak

Specialista pro přípravu radiofarmak

 

16. Biomedicínský inženýr

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinické inženýrství

Klinický inženýr

2

Perfuziologie

Klinický inženýr pro perfuziologii Perfuziolog

 

17. Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Hygiena a epidemiologie

Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví pro hygienu a epidemiologii

 

18. Zdravotničtí pracovníci uvedení v § 5 až 28 zákona č. 96/2004 Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Organizace a řízení ve zdravotnictví

Specialista v organizaci a řízení ve zdravotnictví

 

19. Radiologický asistent

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice

Odborný radiologický asistent pro radiodiagnostiku

2

Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii

Odborný radiologický asistent pro radioterapii

3

Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně

Odborný radiologický asistent pro nukleární medicínu

 

20. Zrakový terapeut

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická zraková terapie

Klinický zrakový terapeut

 

21. Adiktolog

Bod

Obory specializačního vzdělávání

Označení odbornosti specialistů

1

Klinická adiktologie

Klinický adiktolog

 

Návrh nařízení vlády je předkládán po řádném mezirezortním připomínkovém řízení, které proběhlo v období od 7. 4. 2018 do 22. 5. 2018.

Připomínky neuplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Úřad vlády České republiky – předseda legislativní rady vlády, Úřad vlády České republiky – Rada pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády České republiky – Odbor kompatibility, Krajský úřad Jihočeského kraje, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Krajský úřad Karlovarského kraje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Krajský úřad Libereckého kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje, Krajský úřad Pardubického kraje, Krajský úřad Plzeňského kraje, Krajský úřad Středočeského kraje, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajský úřad Zlínského kraje.

Doporučující připomínky uplatnila tato připomínková místa: Ministerstvo zahraničních věcí, hlavní město Praha a Unie zaměstnavatelských svazů.

Zásadní připomínky uplatnila tato připomínková místa: Úřad vlády ČR – vedoucí úřadu vlády, Ministerstvo vnitra a Svaz průmyslu a dopravy České republiky.

Vypořádání připomínek proběhlo korespondenční formou. Připomínky věcného charakteru byly vysvětleny nebo jim bylo vyhověno. Vypořádání připomínek je uvedeno v přiložené vypořádací tabulce.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví